Maahanmuuttajien tasa-arvoinen työelämäosallisuus on tärkeää maahanmuuttajien kotoutumisen ja hyvinvoinnin kannalta. Väestön ikääntyessä maahanmuuttajien työpanosta myös tarvitaan yhä enemmän Suomen työmarkkinoilla. Maahanmuuttajat työllistyvät kantaväestöä todennäköisemmin fyysisesti raskaisiin töihin. Maahanmuuttajien on usein myös muita vaikeampaa työllistyä koulutustaan vastaavaan työhön. Heidän asemansa työmarkkinoilla onkin keskimäärin epävakaampi kuin muulla väestöllä. Kuitenkaan meillä ei ole riittävästi systemaattisesti koottua tietoa maahanmuuttajien työoloista ja -terveydestä.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeessa kootaan olemassa olevaa tietoa maahanmuuttajien työoloista ja terveydestä. Samalla tunnistetaan maahanmuuttajien työoloihin ja työympäristöön liittyviä riskitekijöitä. Lisäksi tavoitteena on kartoittaa maahanmuuttajien työoloihin ja työterveyteen liittyvän tutkimustiedon katvealueita. Hanke pyrkii luomaan tietoa, joka edesauttaa maahanmuuttajien työelämään kiinnittymistä, työterveyttä ja -turvallisuutta sekä työmotivaatiota.

Hankkeen keskeiset tuotokset

Hankkeessa tuotetaan kirjallisuuskatsaus, joka julkaistaan kansainvälisessä vertaisarvioidussa artikkelissa. Hankkeen tulokset julkaistaan myös raportissa, jossa tuodaan esille erityisesti pohjoismaiden näkökulma maahanmuuttajien työoloihin ja työterveyteen. Lisäksi hankkeen osatoteuttajat raportoivat tuloksista kotimaansa työelämätoimijoille, viranomaisille ja yhteiskunnallisille päätöksentekijöille. Hankkeen tuloksia voidaan hyödyntää maahanmuuttajien työelämään kiinnittymisen tukemisessa sekä työterveyden ja –turvallisuuden edistämisessä.

Hankkeen yhteistyökumppanit

Hanke toteutetaan pohjoismaisena yhteistyönä. Hanketta koordinoi Statens Arbeidsmiljøinstitutt (Norja). Työterveyslaitoksen ohella hankekonsortioon kuuluvat Det Nationale Forskningscenter for Arbeidsmiljø (Tanska) ja Uppsalan yliopisto (Arbets- och miljömedicin /Akademiska sjukhuset).

Aikataulu

Hankkeen toiminta-aika on 1.11.2016−1.11.2017

Rahoittajat

Hanketta rahoittavat Pohjoismainen ministerineuvosto ja toteuttajat.