seasafety_kuvaTavoitteet

Hankkeen tavoitteena on tuottaa uutta tutkimustietoa arvioimalla ja kehittämällä meriliikenteen turvallisuusjohtamista erityisesti turvallisuuskulttuurin ja inhimillisten tekijöiden näkökulmasta. Hankkeessa tarjotaan osallistuvien merenkulun organisaatioiden käyttöön turvallisuuskulttuurin parantamista ja turvallisuutta edistäviä käytäntöjä ja työkaluja, joita on aiemmin sovellettu ilmailussa (lennonvarmistuksessa); työkalujen käyttöarvoa ja sovellettavuutta merenkulussa tutkitaan.

Toteutus

Menetelminä käytetään alku- ja loppukyselyitä, haastatteluita, interventiomateriaalia ja dokumenttianalyysiä. Hankkeen interventiossa (neljä työpajaa) käytetään mm. turvallisuusjohtamisen työkalua, inhimillisten tekijöiden kaaviota (HF tool; Teperi et al., 2015) sekä Hetipurku- toimintamallia. Hankkeen tulokset ovat osallistuvien organisaatioiden käytössä jo hankkeen aikana, mm. alkukyselyn tuloksia käsitellään työpajoissa. Hankkeen lopulliset tulokset raportoidaan v. 2016 lopulla.

Aikataulu

Alkukysely toteutetaan 10/2015, työpajat ovat kvartaaleittain aikavälillä 11/2015 – 9/2016, yritystapaamiset ja haastattelut työpajojen väleissä. Loppukysely toteutetaan 10/2016.

Rahoittajat

Hanketta rahoittavat Työsuojelurahasto ja Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi

tsr_logo trafi_logo_fi