Tavoite

Tutkimuksissa on havaittu, että turvallisuuskoulutuksen puutteet ovat usein yhteydessä alhaiseen turvallisuustasoon. Tästä syystä haluamme löytää uusia mahdollisuuksia turvallisuuskoulutuksen kehittämiseen.

Teknologian kehittyessä mm. virtuaalitodellisuuden (VR) käyttö tekee tuloaan turvallisuuskoulutuksiin, mutta toistaiseksi on vain vähän tutkimusnäyttöä VR-ympäristöjen hyödyistä turvallisuusoppimisessa. VR-ympäristöissä toteutettavan turvallisuuskoulutuksen lisääntyessä tarvitaan tutkimustietoa sen vaikutuksista ja vaikutusmekanismeista. Tutkimuksemme tavoitteena on selvittää VR-oppimisympäristön vaikutuksia turvallisuusosaamiseen ja turvallisuusajatteluun.

Nykyään tiedetään, että ymmärrys inhimillisistä tekijöistä ja niiden vaikutuksista on keskeinen osa turvallisuuden hallintaa. Inhimillisten tekijöiden tuntemusta on edistetty turvallisuuskriittisillä aloilla, mutta tässä hankkeessa tavoitteenamme on tuottaa tietoa inhimillistä tekijöistä myös muunlaisille toimialoille. Tutkimme hankkeessa inhimillisten tekijöiden työkalun (HF-työkalu) vaikutuksia turvallisuuteen ja ihmisen toimintaan liittyvään osaamiseen.

Hanke suuntautuu rakennusalalle, mutta tuloksia voidaan hyödyntää myös muilla toimialoilla turvallisuusoppimisen ja -koulutuksen uudistamiseen.

Toteutus

Tutkimus toteutetaan kahdeksassa rakennusalan yrityksessä interventiotutkimuksena, jossa on mukana yhteensä noin 130 koehenkilöä. Hankkeessa luodaan yhdessä osallistujaorganisaatioiden kanssa työturvallisuusosaamiseen, -kulttuuriin ja käyttäytymiseen liittyviä harjoituksia, jotka toteutetaan interaktiivisesti VR-ympäristössä. Koehenkilöistä puolet osallistuu VR-ympäristössä toteutettuun koulutukseen, kun taas toinen puoli saa perinteisempää turvallisuuskoulutusta samasta aiheesta. Lisäksi osa koehenkilöistä testaa HF-työkalun käyttöä turvallisuusoppimisen tukena. Ryhmiä vertailemalla arvioimme VR-koulutuksen ja HF-työkalun käytön hyötyjä ja haasteita verrattuna perinteiseen koulutukseen.

Tutkimusryhmä

Tutkimuksen vastuullisena tutkijana toimii Maria Tiikkaja (perhevapaan 07.04.2018-30.8.2019 sijaisena toimii Vuokko Puro). Tutkimusryhmään kuuluvat asiantuntija Vuokko Puro, tutkija Mikko Nykänen, tutkimusinsinööri Henriikka Kannisto, tutkija Eero Lantto, vanhempi tutkija Anna-Maria Teperi, vanhempi asiantuntija Tuula Räsänen, asiantuntija Frans Simpura, johtaja Tommi Alanko, tutkimusinsinööri Kristian Lukander, asiantuntija Jose Uusitalo ja teknikko Pasi Polvi.

Aikataulu

Tutkimus toteutetaan 01/2018 – 01/2020.

Hankkeesta tiedotetaan sen edetessä ja lopulliset tulokset julkaistaan hankkeen loppuessa vuoden 2020 alussa.

Osallistujaorganisaatiot

Rahoitus

Tutkimuksen rahoittavat Työsuojelurahasto, Työterveyslaitos ja osallistuvat organisaatiot.