Tausta

Nanoteknologian kehitys on lisännyt maailmanlaajuisesti nanomateriaalien valmistusta, tutkimusta ja tuotekehittelyä. Suomessa nanomateriaaleja hyödyntää yli 200 yritystä.

Ammatillista altistumista nanopartikkelien tuotannon tai käytön yhteydessä tapahtuu erityisesti hengitysteitse. Tietämys nanomateriaalien haitoista on aktiivisen tutkimuksen ansiosta kohentunut, mutta toksisia vaikutusmekanismeja ei vielä tunneta riittävästi.

Nanomateriaalien moninaisuus asettaa suuria haasteita toksikologiselle testaukselle ja riskinarvioinnille, ja vain pieni osa voidaan testata eläinkokeissa. Nanomateriaaleille soveltuvien, solupohjaisten testien kehittäminen on siksi avainasemassa.

Heikkoliukoisten nanomateriaalien syöpävaarallisuuden kannalta keskeinen ilmiö on tulehdukseen mahdollisesti liittyvä sekundäärinen perimämyrkyllisyys.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeessa selvitämme syöpävaarallisuuden arvioinnin kannalta tärkeää kysymystä, aiheuttavatko nanomateriaalit DNA:n kaksijuosteisia katkoksia.

Tutkimme DNA:n kaksijuosteisia katkoksia keuhkokudosnäytteistä, jotka ovat peräisin hiilinanoputkilla aiemmin tehdyistä hiirikokeista ja rotilla tehtävästä karsinogeenisuustutkimuksesta. DNA-vaurioiden syntymistä ei ole ennen seurattu hiilinanoputkien syöpätestauksessa olevilla koe-eläimillä.

  • Uusilla menetelmillä voimme paikantaa kudoksissa sekä vaurioituneet solut että nanomateriaalit.
  • Lisäksi kehitämme syöpävaarallisten nanomateriaalien tunnistamiseksi uuden, tulehdussolujen ja epiteelisolujen yhteisviljelyyn soveltuvan perimämyrkyllisyyden testimenetelmän, jolla on mahdollista osoittaa myös sekundäärinen perimämyrkyllisyys ilman eläinkokeita.

Tulosten hyödyntäminen

Tuloksia voidaan hyödyntää tutkittujen nanomateriaalien riskinarvioinnissa sekä arvioitaessa samankaltaisten muiden nanomateriaalien vaarallisuutta.

Aikataulu

2018 – 2020

Lisätietoa

Lisätietoa Työsuojelurahaston hankekuvaussivulla

Yhteystiedot

Hannu Norppa
040 474 2336
hannu.norppa@ttl.fi

Hanna Lindberg
030 474 3006
hanna.lindberg@ttl.fi