Peruskoulun jälkeinen koulutusvalinta on päätös, joka vaikuttaa nuoren koko loppuelämään. Toisen asteen koulutuksen keskeyttäminen tai suorittamatta jättäminen on vahvasti yhteydessä työllistymisvaikeuksiin, matalaan tulotasoon ja sitä kautta syrjäytymiseen. Siksi on tärkeää, että nuoret saavat tarvittavaa tukea, jotta he osaavat valita itselleen sopivan jatkokoulutuspaikan.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeessa suunnitellaan tutkimustietoon perustuva Oma linja -ohjelma, jonka tarkoitus on helpottaa toisen asteen koulutukseen siirtymistä. Kaikkiaan noin 4800 yhdeksäsluokkalaista osallistuu ohjelmaan.

Peruskoulun loppu on viimeinen hetki tavoittaa koko ikäluokka yhdellä kertaa. Oma linja -hanke luo tutkimustietoon perustuvia käytännön työkaluja peruskoulua käyville oppilaille, opettajille ja vanhemmille. Ne auttavat nuoria koulutusvalinnoissa ja samalla ehkäisevät syrjäytymistä. Lisäksi Oma linja tarjoaa päättäjille tutkittua tietoa syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Ohjelman työkaluja on helppo hyödyntää osana koulujen peruspalveluita.

Hankkeen vaikutukset

Toisen asteen koulutukseen siirtyminen pitää olla sujuvaa, jotta mahdollisimman harva nuori syrjäytyisi. Erityisen tärkeää on, että nuori kykenee rakentamaan itse itselleen sopivan koulutuspolun. Oma linja antaa nuorelle työkaluja, jotka auttavat tekemään onnistuneita valintoja. Työkalut vähentävät myös koulun keskeyttämisen riskiä.

Peruskoulun uuden opetussuunnitelman keskiössä on ihmiseksi kasvaminen niin, että oppilaat pystyvät tunnistamaan oman intohimonsa sekä kasvattamaan omaa kunnianhimoaan ja itseluottamustaan. Oma linja -hanke tukee näitä tavoitteita sekä opettajien työtä niiden saavuttamiseksi.

Hankkeessa tutkitaan myös aiempien syrjäytymistä ehkäisevien keinojen ja sosiaalisten uudistusten todellisia vaikutuksia. Tämä antaa päättäjille vahvemman pohjan tehdä tutkittuun tietoon perustuvaa politiikkaa. Oma linja -hanke näyttää, mikä on toiminut aiemmin, ja minkä päälle voidaan rakentaa suomalaisille nuorille parempaa tulevaisuutta.

Toimijat

Oma linja -hankkeessa ovat mukana Työterveyslaitos, VATT, Jyväskylän yliopisto, Aalto-yliopisto, Walter ry ja pääkaupunkiseudun koulut.

Aikataulu

2015–2021

Rahoittajat

Strateginen tutkimusneuvosto