Opettaja opettaa lapsille robottikulkuneuvon rakentamista ja koodausta.

Tavoitteet

Tavoitteenamme on selvittää, onko peruskoulun opettajien työhyvinvoinnissa tapahtunut muutoksia uuden opetussuunnitelman käyttöönoton myötä. Miten muun muassa johtaminen ja koulualueen haasteellisuus vaikuttavat muutokseen?

Hyödyt

Tutkimuksesta saatua tietoa voidaan käyttää, kun suunnitellaan opetusta ja pohditaan resurssien ja tuen tarvetta erilaisissa kouluyksiköissä. Opettajien työhyvinvoinnin turvaaminen on tärkeää paitsi opettajille itselleen, myös laadukkaan ja tasa-arvoisen opetuksen varmistamiseksi.

Aineisto ja menetelmät

Hyödynnämme hankkeessa Kunta 10 -tutkimuksen vuosien 2014−2018 kyselytuloksia. Koulujen alueiden haasteellisuutta arvioimme opetus- ja kulttuuriministeriön niin sanotun tasa-arvoavustuksen perusteena olevien indikaattoreiden avulla.

Työhyvinvoinnin edistämisessä hyviksi todettuja käytäntöjä eri kouluissa selvitämme teemahaastattelujen avulla. Työhyvinvointia kuvaavien indikaattoreiden muutoksia arvioidaan muun muassa keskiarvotarkastelujen avulla.

Johtamisen ja eri alueiden haasteellisuutta kuvaavien muuttujien yhteyttä työhyvinvointiin selvitämme regressiomallien avulla. Haastattelut analysoidaan sisällönanalyysilla.

Aika

1.9.2019–31.8.2021

Rahoittaja

Työsuojelurahasto