Onko työpaikallanne toimintaa, jossa kaikki toimijat eivät työskentele fyysisesti samassa paikassa ja työ on siten ainakin osittain hajautettua tai monipaikkaista mobiilityötä? Tällaisilla työpaikoilla tarvitaan joustavia käytäntöjä: resilienssiä!

Hankkeen tarkoitus

Organisaation resilienssin edistäminen (ResCas) -tutkimushankkeen tarkoituksena on tutkia muun muassa, miten resilienssi ilmenee yrityksissä, miten sitä voidaan tukea, sekä mitä johtamiselta ja esimiestyöltä vaaditaan resilienssin toteutumiseksi.

Mitä teemme hankkeen aikana?

Tutkimuskohteena ovat erityisesti työpaikat, joilla on paljon mobiilia ja hajautettua työtä. Haluamme selvittää, miten resilienssiä voidaan edistää työpaikoilla siten, ettei se ole ristiriidassa henkilöstön työhyvinvoinnin kanssa. Tutkimus muodostuu viidestä vaiheesta:

  • Vaihe 1: Kirjallisuusselvitys
  • Vaihe 2: Ryhmähaastattelut
  • Vaihe 3: Työpaikkahavainnoinnit
  • Vaihe 4: Uusien menetelmien/toimintatapojen kehittäminen ja mallintaminen
  • Vaihe 5: Työpajatyöskentely.

Kirjallisuusselvitystä hyödynnetään haastatteluteemojen ja -kysymysten laadinnassa. Hankkeeseen osallistuvissa yrityksissä toteutettavilla ryhmähaastatteluilla kerätään tietoa organisaatioiden resilienssiä edistävistä toimintatavoista ja käytännöistä. Työpaikkahavainnoinneilla täydennetään haastatteluissa saatuja tietoja. Kerättyjen tietojen perusteella mallinnetaan resilienssiä tukevia menetelmiä ja toimintatapoja, joita vielä testataan ja arvioidaan työpajatyöskentelyssä.

Tulokset

Hanke tuottaa suomalaisille työpaikoille uutta tietoa ja uusia keinoja, joiden avulla voidaan edistää organisaatioiden resilienssiä ja parantaa niiden kykyä sopeutua toimintaympäristönsä jatkuviin muutoksiin.

Aikataulu

Tutkimus toteutettiin vuosina 2013-2016.

Toteuttajat ja rahoitus

Työterveyslaitos toteuttaa hanketta yhdessä VTT:n ja Humap Oy:n kanssa. Hanketta rahoittaa Tekes osana Liideri-ohjelmaa.