Monien selvitysten mukaan maahanmuuttajien on vaikea edetä koulutustaan ja kykyjään vastaavaan työhön, minkä vuoksi osaamista jää hyödyntämättä suomalaisilla työpaikoilla. Tällä hetkellä on kuitenkin saatavilla niukasti tutkittua tietoa maahanmuuttajien osaamisen ja työelämän vaatimusten vastaavuudesta.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on:

 • eritellä maahanmuuttajien työn ja osaamisen vastaavuutta useista näkökulmistaosaamisen_ja_tyon_ikoni2
  • tuodaan esille, millaisena maahanmuuttajien osaaminen näyttäytyy maahanmuuttajien itsensä, esimiesten ja henkilöstöhallinnon näkökulmasta
  • analysoidaan, missä maahanmuuttajien työn ja koulutuksen vastaavuus on erityisen heikkoa
  • tunnistetaan keskeisiä ammatillisen osaamisen lisäksi työelämässä tarvittavia osaamisen ulottuvuuksia ja vallitsevia työntekijöihin kohdistettuja toiveita
  • verrataan identifioituja osaamistarpeita maahanmuuttajatyöntekijöiden osaamiseen
 • mitata ja arvioida monimuotoisuuden tilaa työelämässä ja tulevia kehityssuuntia
 • tuottaa käytännönläheinen osaamisen tunnistamis- ja kehittämismalli, joka tukee laaja-alaisesti maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden osaamisen jäsentämistä, tunnistamista ja kehittämistä työpaikalla.

 

Toteutus ja tuotokset

Tutkimus perustuu laadullisiin ja määrällisiin aineistoihin. Keskeisimpiä käytettäviä aineistoja ovat:

 • maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden haastattelut (N= n. 30)
 • monikulttuurisilla työpaikoilla työskentelevien esimiesten haastattelut (N= n. 20)
 • Monimuotoisuusbarometri 2016
 • Maahanmuuttajien terveys- ja hyvinvointitutkimus (Maamu) ja
 • Ulkomaista syntyperää olevien työ ja hyvinvointitutkimus (UTH).

Tuloksena syntyy kokonaiskuva maahanmuuttajien osaamisesta, osaamisvajeista ja osaamisen kehittämistarpeista sekä käytännön toimintaa tukevia välineitä työpaikkojen käyttöön. Lisäksi tuotetaan tietoa laajemmin työelämän monimuotoisuudesta ja luodaan pohjaa suunnata tulevaisuuteen. Kaikkiaan tutkimuksen tulokset auttavat ymmärtämään paremmin työelämäosaamista ja sen kulttuurista luonnetta.

Aikataulu

Hanke toteutetaan 9/2015-12/2017.

Toteuttajat ja rahoittajat

Hankkeen toteutuksesta vastaa Työterveyslaitos yhteistyössä Tilastokeskuksen ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa. Hankkeessa tehdään laajaa käytännön yhteistyötä: hankkeessa on mukana 3 monikulttuurista työpaikkaa sekä laajasti eri alojen työmarkkinajärjestöjä. Lisäksi hankkeen taustalla on monitieteinen tutkimusyhteistyöverkosto. Hanketta rahoittavat Työterveyslaitos ja Työsuojelurahasto.

tsr_logo