Tausta

Osasairauspäivärahan saaminen ja osatyökyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen ovat lisääntyneet Suomessa, minkä vuoksi on tärkeä ymmärtää niiden käyttöön vaikuttavia tekijöitä ja yhteyksiä työurien pituuteen. Osatyökyvyttömyysetuuksien käytön väestöryhmittäisten trendien ymmärtäminen tarjoaa tärkeää taustatietoa, kun arvioidaan osaetuuksien käytön mahdollisuuksia edistää työhön osallistumista.

Osatyökyvyttömyysetuuksien käytöllä on mahdollista edistää työhön paluuta ja työssä pysymistä sekä säästää sosiaalimenoja, mikäli osaetuudet vähentävät täysien etuuksien käyttöä. Osatyökyvyttömyysetuuksien käytön yhteydestä työurien pituuteen ei kuitenkaan ole kattavaa tietoa.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on tuottaa tietoa osatyökyvyttömyysetuuksien käytön potentiaalista pidentää työuria yksityisellä ja julkisella sektorilla. Tavoitteena on myös tuottaa tietoa osatyökyvyttömyysetuuksia käyttävien profiilin muutoksesta sekä vaihtelevista mahdollisuuksista osaetuuksien käyttöön työmarkkinoiden eri osa-alueilla. Työnantajasektorien välillä on järjestelmäeroja, jotka todennäköisesti vaikuttavat osatyökyvyttömyysetuuksien käyttöön. Tuotamme myös tietoa vaikutusten eroista sosiodemografisten ja työhön liittyvien tekijöiden sekä sairausryhmän mukaan.

Käytämme monipuolisesti tilastollisia menetelmiä ja pitkittäistä kansallisesti edustavaa yksilötason rekisteriaineistoa, johon olemme yhdistäneet aikaisemmin muodostettuja työaltistematriisitietoja työn kuormitustekijöistä.

Hankkeen tulokset auttavat meitä ymmärtämään, miten osatyökyvyttömyysetuuksien käyttö on yhteydessä työurien pituuteen. Tulokset kertovat siitä, miten osatyökykyisten työhön osallistumisen mahdollisuudet vaihtelevat yksityisellä ja julkisella sektorilla sekä eri työntekijä- ja sairausryhmissä.

Tulosten avulla voidaan osoittaa, minkälaisissa työympäristöissä — kuten esimerkiksi eri tavoin fyysisesti ja psykososiaalisesti kuormittavissa töissä — osatyökyvyttömyysetuuksien käyttö parhaiten edistää työhön osallistumista. Tutkimus myös parantaa ymmärrystämme osatyökyvyttömyysetuuksien potentiaalista lisätä työhön osallistumista henkilöillä, jotka kärsivät yleisimmistä työkyvyttömyyttä aiheuttavista sairauksista, eli tuki- ja liikuntaelinten sairauksista ja mielenterveyden häiriöistä.

Aikataulu

1.6.2020–31.5.2023

Rahoittajat

Työsuojelurahasto ja Keva

Hankkeesta ilmestyneet julkaisut

Leinonen T, Solovieva S, Blomgren J, Laaksonen M, Viikari-Juntura, E. Osatyökyvyttömyysetuuksien käyttö yksityisen ja julkisen sektorin palkansaajilla vuosina 2007–2017. Työpoliittinen aikakauskirja 4/2020:38–55.