Erikoissairaanhoidon keskittäminen ja perusterveydenhuollon päivystysten väheneminen ovat muuttaneet lääkäreiden päivystystyötä. Lääkärit kokevat päivystyksen potilasmäärien ja työn vaativuuden kasvaneen viime vuosina, samalla kuitenkin akuuttilääkärit voivat työskennellä lyhyemmissä vuoroissa.

Päivystystyöhön, kuten muuhunkin yötyötä sisältävään vuorotyöhön, sisältyy pitkäkestoista valvomista ja toistuvia biologisen vuorokausirytmin siirtymisiä. Lääkäreiden eri päivystysjärjestelyjen etuja tai haittoja ei kuitenkaan ole tutkittu laajamittaisesti.

Tutkimuksen tavoitteet

Ensimmäinen osatutkimus selvittää taannehtivaan (2008–2018) rekisteriaineistoon perustuen 13 sairaanhoitopiirin lääkäreiden kokonaistyöajan ja päivystystyöaikajärjestelyjen yhteyttä sairauspoissaoloihin ja työtapaturmiin.

Toinen osatutkimus selvittää neljän sairaanhoitopiirin sairaalalääkäreiden kokonaistyöajan ja päivystystyöaikajärjestelyjen yhteyttä koettuun työhyvinvointiin Sairaalahenkilöstön hyvinvointitutkimuksen kyselyaineiston avulla.

Tutkimuksen kohteena sairaalalääkärit

Osatutkimuksessa 1 kerätään kolmestatoista sairaanhoitopiiristä työnantajien sähköisistä Titania® työajan seurantajärjestelmistä toteutuneet päivätyön työajat ja Lääkäripäivystys-ohjelmasta toteutuneet päivystystyöajat. Työaikajärjestelmätiedot sisältävät myös tiedon poissaoloista, joilla voidaan tunnistaa sairauspoissaolot ilman sairauspoissaolon perustetta (diagnoosia). Tiedot kerätään takautuvasti ohjelmistoversioiden mahdollistamalta ajalta, pisimmillään 1.1.2008–31.12.2018.

Aineistoon yhdistetään Tapaturmavakuutuskeskuksen (TVK) rekisteristä tiedot kaikista korvatuista työtapaturmista sisältäen ajankohdan ja tapaturman aiheuttajan (esimerkiksi neulan pisto).

Osatutkimuksessa 2 selvitetään neljän sairaanhoitopiirin lääkäreiden työaikoihin liittyvää työhyvinvointia yhdistämällä työaika-aineistoon Sairaalahenkilöstön hyvinvointikyselyn vastaukset vuosilta 2008, 2012, 2014, 2015 ja 2017.

Tutkimustulosten hyödyntäminen

Hankkeen tulokset julkaistaan lääkäreiden ammattilehdessä sekä englanninkielisissä tieteellisissä julkaisuissa. Tuloksiin perustuen esitetään suosituksia päivystysjärjestelyihin.

Hankkeen keskeiset tulokset esitetään Työterveyslaitoksen Internet-sivuilla ja sairaanhoitopiireissä. Tuloksista tiedotetaan myös lehdistötiedotteen ja somekanavien kautta.

Aikataulu

1.1.2019-30.4.2021.

Rahoittajat

Työsuojelurahasto ja Työterveyslaitos