KUMOUS etsii kehityssuuntaa, joka kumpuaa ihmisten arjesta ja jossa teknologiaratkaisut tukevat arkea. Ydinkysymys on luoda yrityksille ja julkisille organisaatioille paremmat menestymisen edellytykset yhdistämällä ihmiset, tietotekniikka ja vaikuttavat toimintatavat. Tutkimuksen tavoitteena on kiihdyttää tavoiteltua yhdistämistä; siirtymistä käyttäjien kannalta “palvelujen viidakosta” “palvelujen puutarhaan”.

Hankkeen tavoitteina ovat

  1. käyttäjien (nuoret, työikäiset, vanhukset) arjen tarpeiden tunnistaminen uusien palveluiden sytykkeeksi
  2. eri palveluntuottajien välinen innovointi ja oppiminen uuden arvon tuottamiseksi
  3. työntekijöiden valmiuksien tutkiminen ja edistäminen palveluiden digitalisoituessa ja yhdistyessä
  4. monitavoitearvioinnin kehittäminen uusissa palvelukonsepteissa
  5. politiikkasuositusten tekeminen palveluinnovaatioiden kehittämiseksi.

Konkreettiset toimenpiteet ja tulosten hyödyntäminenkumous_logo

Hankkeessa toteutetaan erityyppisten kohdeorganisaatioiden muodostamien arvonluontiverkostojen kanssa oppiva, arvoa tuottava ja kokeilun sisältävä prosessi, joka edistää ainutlaatuisten arkea tukevien palveluyhdistelmien syntymistä ja leviämisedellytyksiä. Käyttäjiä ja työntekijöitä osallistavat kokeilut saatetaan tutkijoiden tukemana dialogiin keskenään. Kokeiluista oppimista seurataan ja analysoidaan tutkimuksen keinoin.

Päämenetelmänä käytetään oppimisteorioihin perustuvaa innovointia tukevaa, osallistavaa interventioprosessia, johon sisältyy monipuolista arviointia läpi prosessin. Arviointikriteerit ja menetelmät ovat samalla kehittämisen kohteena. Käyttäjien ja työntekijöiden osallistumisen tutkimisessa käytetään laadullista, etnografista tutkimusotetta. Hanke edustaa uudentyyppistä yhteiskehittelevää T & K & I -hanketta, jossa osallistuvat organisaatiot saatetaan oppimaan toisiltaan “epävarmuuden vyöhykkeellä”.

Tutkimuksen hyödyt elinkeinoelämälle ovat monipuolisia ja hankkeella on laaja yhteiskunnallinen vaikuttavuus. Yrityksille syntyy uusia liiketoimintamahdollisuuksia, ja yrittäjämäisiä toimintatapoja siirtyy julkisille ja kolmannen sektorin organisaatioille. Tulokset auttavat yrityksiä parantamaan palvelujensa laatua, käytettävyyttä, kustannustehokkuutta, vaikuttavuutta, uudistumista ja kilpailukykyä. Tuotokset edistävät avoimen innovaation ja ketterän innovaatiotoiminnan osaamista.

Aikataulu

1.2.2015–31.1.2018

Rahoittajat

Tekes on myöntänyt yli 740 000 euroa Työterveyslaitoksen koordinoimalle tutkimushankkeelle, Hankkeen kokonaisbudjetti on 1,2 miljoonaa euroa. Hanketta rahoittavat TEKESin lisäksi konsortion tutkimusorganisaatiot: Työterveyslaitos, VTT, Lappeenrannan teknillinen yliopisto ja Helsingin yliopisto sekä kymmenen osallistujaorganisaatiota: HUS-Servis, ManpowerGroup, CGI, Eksote, Lahden vanhusten asuntosäätiö, Lappeenrannan palvelukeskussäätiö, Hämeenlinnan kaupunki, Vantaan kaupunki, Väestöliiton kotisisar Oy ja Edupoli.

Kumous-hanke Twitterissä

[social_board id=”10815″ type=”wall”]

Kumous-konsortio