Hankkeen tuottama tieto auttaa muodostamaan valtioneuvoston yhteisen näkemyksen rakennusmateriaalien ja -tuotteiden uudelleenkäytön ja kierrätyksen periaatteista sekä kansallisia tarpeita varten että EU:n rakennustuoteasetuksen muutosprosessiin vaikuttamiseksi.

Rakennustuoteasetuksen keskeisenä tarkoituksena on parantaa edellytyksiä kierrätysmateriaalien hyödyntämiselle Euroopassa ja Suomi on aktiivisesti edistämässä tätä tavoitetta.

Purkumateriaalien hyödyntämisen tulee tapahtua turvallisesti ja terveellisesti, mutta myös liiketaloudellisesti kannattavasti. Markkinan vahvistamisessa tärkeitä keinoja ovat muun muassa digitalisaation hyödyntäminen sekä alan yhteis- ja itsesääntelyn keinojen kehittäminen.

Hankkeen tavoitteet

  • määritellä reunaehtoja keskeisten rakennusjätejakeiden ja rakennusosien materiaalihyödyntämiselle sekä käyttötarkoituksen että turvallisuuden ja terveellisyyden näkökulmasta
  • arvioida erilaisten käyttötarkoitusten kannalta rakennus- ja purkujätejakeiden uudelleenkäyttöön ja kierrätykseen liittyviä riskejä ja reunaehtoja materiaalien mahdolliseen vaurioitumiseen, rakennusfysikaalisiin ominaisuuksiin ja materiaalien muihin ominaisuuksiin liittyen
  • arvioida rakennusmateriaalien ja -tuotteiden uudelleenkäytön ja kierrätyksen mahdollisia vaikutuksia rakennusten sisäympäristöihin ja sitä kautta myös käyttäjien terveyteen ja turvallisuuteen sekä näiden mahdollisia vaikutuksia lainsäädännön ja ohjeiden kehittämistarpeeseen

Työterveyslaitoksen tehtävä hankkeessa

Työterveyslaitoksen tehtävänä on arvioida erilaisten tiedossa olevien kemiallisten yhdisteiden esiintyminen rakennusmateriaalien uudelleenkäytössä ja sitä kautta rakennuksessa sekä sisäilmassa. Lisäksi arvioidaan kyseessä olevien yhdisteiden mahdollisia terveydellistä vaikutusta tilojen käyttäjille.

Tulosten hyödyntäminen

  • Hanke tuottaa tietoa valtioneuvoston säädösvalmistelun pohjaksi mukaan lukien Suomen kantojen määrittelyyn liittyvä säädösvaikutusten arviointi EU rakennustuoteasetuksen jatkovalmistelussa
  • Hanke tuottaa toteutuksensa ja tulostensa kautta keskeisesti tietoa rakennus- ja purkualalla eri tahoille, jotka käytännössä ratkaisevat rakennus- ja purkumateriaalien hyödynnettävyyttä eri käyttötarkoituksiin.
  • Hankkeen kautta syntyy ajantasaista tietoa purkujätteiden hyödyntämisen markkinapotentiaalista sekä niistä keinoista, joiden avulla tätä markkinaa voidaan eri ohjauskeinojen avulla tukea ja kasvattaa.

Aikataulu

 Hanke toteutetaan  15.6.2020-31.12.2021.

Hankkeen toteuttajat

Ramboll Finland Oy (veto- ja koordinointivastuu)
Työterveyslaitos (Päivi Isokääntä)
Laurea ammattikorkeakoulu
Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK Tech

Rahoittaja 

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta (VNTEAS)