Lääkärin kirjoittama todistus työkyvyttömyydestä on yleinen toimenpide sairaanhoidossa. Sairauspoissaoloista koituvat yhteiskunnalliset kustannukset ovat suuret. Tutkimusten mukaan pitkät sairauspoissaolot ovat yhteydessä myöhempiin sairauspoissaoloihin, työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymiseen ja kuolleisuuteen. Pitkät poissaolot työstä saattavat ennustaa myös työttömyyttä, taloudellisia vaikeuksia sekä psyykkisiä ja sosiaalisia ongelmia.

Tutkimukset ovat osoittaneet, että monet lääkärit kokevat sairauspoissaolotarpeen ja sen keston arvioinnin vaikeaksi, ja sairauspoissaolojen kirjoittamiskäytännöt vaihtelevat huomattavasti. Suomessa valmistellaan kansallista ohjeistusta, jonka tarkoituksena on yhtenäistää näitä käytäntöjä. Tutkimukseen perustuva tieto sairauspoissaolon optimaalisesta kestosta on kuitenkin puutteellista.

Tässä tutkimuksessa tuotetaan tietoa sairauspoissaolon optimaalisesta (eli onnistuneeseen työhön paluuseen johtavasta) kestosta eri sairauksissa ja ammateissa kuntatyöntekijöillä. Sairauden ja sen piirteiden lisäksi mm. työntekijän ikä, sukupuoli, aikaisempi sairastavuus, muut sairaudet, alueellinen sijainti, työhön liittyvä kuormitus ja työpaikka piirteineen voivat vaikuttaa onnistuneeseen työhön paluuseen kuluvaan aikaan. Nämä tekijät otetaan huomioon tutkimuksessa.
Aineistona tutkimuksessa on Työterveyslaitoksen kuntasektorin henkilöstön seurantatutkimuksessa kerätty kysely- ja rekisteriaineisto.

Aikataulu

Hanke on alkanut 03/2016 ja päättynyt 08/2017

Rahoittajat

Työsuojelurahasto
Työterveyslaitos