Hanke tukee hallituksen Terveet tilat 2028 –ohjelmaa nykytilan kartoittamisessa.  Terveet tilat 2028 -ohjelman tavoitteena on julkisten rakennusten tervehdyttäminen ja kaikkien sisäilmasta oireilevien hoidon ja kuntoutuksen tehostaminen.

Hankkeen tavoitteet

Hanke kokoaa nykytiedon sisäilmaongelmaisten rakennusten ja niissä oireilevien tai sairastuneiden ihmisten määristä yksityisellä ja julkisella sektorilla.

Hankkeessa kartoitetaan kiinteistöjen kunnon selvittämisen menetelmiä ja  velvoitteita ja eroja rakennusten sisäilmaongelmiin puuttumisessa ja terveysvaikutuksista ihmisiin sen mukaan, omistavatko rakennukset yksityinen, valtio tai kunta.

Hankkeessa verrata Suomea vertailumaihin kuten Ruotsiin.

Kahdeksan työpakettia

Hanke on jaettu kahdeksaan työpakettiin, joista osasta vastaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, osasta Työterveyslaitos ja osasta Kuntaliitto. THL vastaa hankkeen johtamisesta.

  • Hankkeen johtaminen (THL)
  • Sisäilmaongelmaisten rakennusten määrät julkisella sektorilla – nykytilanteen kartoitus ja kansainvälinen vertailu (Kuntaliitto)
  • Asuntojen, päiväkotien ja koulujen sisäilmaongelmien määrät terveyssuojeluviranomaisten ilmoitusten valossa (THL)
  • Sisäilmaongelmien nykytilanne ja aiempi kehitys yksityisillä, kunnan ja valtion työpaikoilla Suomessa (Työterveyslaitos)
  • Sisäilmahaittojen ja oireiden määrän nykytilanne Suomessa (THL)
  • Sisäilman terveysvaikutusten tulkinnat ja tautiluokitukset Suomessa ja vertailumaissa (THL)
  • Kiinteistöjen kunnon selvittämisen käytännöt ja velvoitteet (THL)
  • Erot rakennusten sisäilmaongelmiin puuttumisessa sen mukaan omistaako rakennukset yksityinen, valtio tai kunta (Työterveyslaitos)

Tulokset

Hankkeen tuloksista tiedotetaan helmikuussa 2019 ja hankkeen päättyessä syys-lokakuussa 2019. Loppuraportti julkaistaan Valtioneuvoston kanslian TEAS-sarjassa.

Tiedotteet ja tulokset on koottu tämän sivun oikeaan reunaan.

Aikataulu

Hanke kestää vuoden. Se alkoi lokakuussa 2018 ja päättyy syyskuussa 2019.

Rahoittajat

Hanke rahoitetaan valtioneuvoston vuoden 2018 selvitys- ja tutkimussuunnitelmasta.

Yhteystiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Anne Hyvärinen, tutkimusprofessori, hankkeen johtaja,  anne.hyvarinen@ttl.fi
Työterveyslaitos, Markku Sainio, ylilääkäri,  markku.sainio@ttl.fi
Kuntaliitto, Tarja Hartikainen, erityisasiantuntija, tarja.hartikainen@kuntaliitto.fi