SujuKE-hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on saada tutkimusnäyttöä toimenpiteiden vaikutuksista työolosuhteisiin, työn sujuvuuteen, työhyvinvointiin ja työn tuottavuuteen. Tutkimukseen osallistuu organisaatioita, joissa tehdään toimistotyötä, jossa korostuu tietotyön piirteet: tietointensiivisyys, uuden oppiminen ja tietojärjestelmien käyttö. SujuKE-tutkimus on kenttäkoe, jossa tarkastellaan kognitiivisen ergonomian toimenpiteiden vaikutuksia vertailemalla pitkittäistutkimuksessa luonnollisia ryhmiä, jotka on satunnaistettu koe- ja kontrolliryhmiin.

Digitalisoituvassa ja automatisoituvassa työssä korostuu kyky käsitellä tietoa ja oppia uutta. Työssä on myös paljon tekijöitä, jotka syövät ihmisen tiedonkäsittelyn kapasiteettia: häiriöt, keskeytykset ja tietotulva ovat yleisiä alalla kuin alalla. Ihmisen kognitiiviset eli tiedonkäsittelyn kyvyt ovat kuitenkin rajalliset. Kognitiivisen ergonomian avulla työ suunnitellaan siten, että se on linjassa inhimillisen tiedonkäsittelyn kykyjen ja rajoitusten kanssa, jolloin työ on sujuvaa, terveellistä ja tuottavaa.

Aivotyö toimivaksi kognitiivisella ergonomialla

SujuKE-hankkeen toteutuksessa käytetään Työterveyslaitoksen kehittämää Aivotyö toimivaksi -menetelmää, jonka avulla voidaan parantaa työn kognitiivista ergonomiaa ja vähentää kuormitusta.  Kyselyiden ja haastatteluiden avulla saadaan esiin työn kognitiivisia vaatimuksia sekä sujuvan työn esteitä ja edistäjiä.  Tutkimusinterventioissa toteutetaan konkreettisia keinoja, joiden avulla kognitiivisen ergonomian ja kuormittumisen hallinnan hyviä käytäntöjä otetaan käyttöön ja vakiinnutetaan työpaikoilla.

Tutkittuun tietoon perustuvia ratkaisuja

SujuKE-tutkimuksen tulokset tuovat esiin, mitkä kognitiivisen ergonomian ja kuormittumisen hallinnan toimenpiteet parhaiten sujuvoittavat työtä ja parantavat työhyvinvointia ja tuottavuutta. Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää näyttöön perustuvassa johtamisessa ja työn kehittämisessä toimisto- ja tietotyössä.

SujuKE-tutkimuksessa toteutetaan vuosina 2021–2022 jatkoseurantakyselyitä osana Aivotyö poikkeusaikana ja sen jälkeen -kyselyä.

Keskeiset tulokset

Tutustu hankkeen loppuraporttiin.

Aikataulu

2017–2022

Rahoittajat

Työsuojelurahasto, osallistuvat organisaatiot, Työterveyslaitos.