Jokaisella työpaikalla joudutaan tilanteisiin, joissa työ ei etene suunnitelmien mukaisesti tai sattuu vaaratilanne tai tapaturma. Jos tapahtumalle ei tunnisteta laitteisiin, järjestelmiin tai ympäristöön liittyvää syytä, vedotaan inhimilliseen virheeseen. Inhimillisille virheille on kuitenkin syynsä. Tavoitteenamme on tuottaa uutta tietoa niistä työmenetelmiin, -välineisiin ja -ympäristöön liittyvistä tekijöistä, jotka altistavat työpaikoilla inhimillisille virheille ja vaaratilanteille ja heijastuvat työn sujuvuuteen, turvallisuuteen ja tuottavuuteen.

Toteutus

Tutkimme työskentelyä vaihtuvien ja monimutkaisten tehtävien parissa ja vaihtuvissa työympäristöissä, kuten huolto-, kunnossapito- ja varastotyötä.

Ensimmäisessä tutkimusosiossa toteutimme yrityskyselyn, jolla selvitettiin inhimillisten virheiden luonnetta, virheille altistavia työhön liittyviä tekijöitä ja näiden yhteyttä työpaikan tapaturmataajuuteen. Toisessa tutkimusosiossa tutkimme työpaikan vaaratilanteita kehittäen tutkintamallia, jonka avulla inhimillisten virheiden taustalla olevia tekijöitä voidaan tunnistaa kustannustehokkaasti.

Aikataulu

Tutkimus toteutetaan vuosina 2011-2015.

v. 2011 tutustuminen neljän eri organisaation työympäristöihin
v. 2012 alussa toteutimme neljän organisaation työntekijöille kyselyn
v. 2013 – 2014 tutkimme vaaratilanteita uudenlaisella tutkintamallilla
v. 2014 lähtien julkaisemme hankkeen tuloksia.

Rahoittajat

Työsuojelurahasto, Työterveyslaitos, yhteistyötahot

Tulokset

Sujuva-hanke on valmistunut ja loppuraportti ilmestynyt. Hankkeen tuloksista on työstetty myös yleistajuisia materiaaleja: kirjoituksia, tietokortteja ja esittelykalvoja. Hankkeessa kehiteltyä työtapaturmien tutkintamallia kehitetään edelleen. Ota yhteyttä, jos yhteistyö kiinnostaa! Työterveyslaitos tarjoaa aiheesta myös koulutusta.

Hanke tuotti suomalaisille työpaikoille uutta tietoa ja uusia keinoja, joiden avulla voidaan suunnitella työympäristöjä ja työtapoja niin, että ne edistävät työtehtävien sujuvaa hoitamista turvallisesti ja hyvin. Tutkimuksen tulokset on raportoitu hankkeen loppuraportissa.

Lisäksi tuloksista on työstetty yleistajuisia kirjoituksia ja esittelymateriaaleja, joita voi vapaasti käyttää viitaten lähteeseen: Tutkimushanke SUJUVA – Sujuvaa työtä, vähemmän virheitä. Inhimillisten virheiden vähentäminen työpaikoilla. Työterveyslaitos, 2015. www.ttl.fi/sujuva.

  • Yleistajuinen kirjoitus inhimillisten virheiden ja niille altistavien tekijöiden huomioimisesta tapaturmien ja vaaratilanteiden tutkinnassa: Jos haluat oppia tapaturmista, älä tyydy helppoon selitykseen ihmisen erehtyväisyydestä. Jos haluat julkaista kirjoituksen maksutta sellaisenaan tai muokattuna ammatti-, järjestö- tai työpaikkalehdessä, ota yhteyttä kirjoittajiin!
  • Yleistajuinen kirjoitus ihmisen tiedonkäsittelykyvyn rajoitteista (julkaistaan pian)
  • 11 faktaa inhimillisistä virheistä (tietoiskutyyppinen PowerPoint -esitys). Widescreen-kokoisena (esim. Info-TV:hen paremmin sopiva koko)
  • Tutkimuksen keskeiset tulokset tiivistettynä PowerPoint-esitykseksi

Hankkeen tuloksia tullaan raportoimaan myös tieteellisissä artikkeleissa.