Projektin tuloksena tuotettiin uusia toimintamalleja ja työkaluja sairaalasuunnitteluun varmistamaan toimintojen sujuvuus ja tilan käyttäjien terveys ja hyvinvointi. Tarkoituksena oli paremmalla työprosessien sujuvuudella ja toimivilla tiloilla edistää terveydenhuoltohenkilöstön työhyvinvointia ja työn tuottavuutta. Lisäksi tavoitteena oli edistää yhteistyötä eri toimintayksiköiden ja hoitoprosessien välillä sekä lisätä sairaalaympäristön viihtyisyyttä.

Tutkimuskohteina ja yhteistyökumppaneina ovat Kuopion yliopistollinen keskussairaala (KYS) ja Turun yliopistollinen keskussairaala (TYKS). Tutkimuksessa tuotetaan seitsemän tieteellisesti vertaisarvioitua kansainvälistä julkaisua, loppuraportti ja käytännön opas. Projektin tuloksia voidaan jatkossa hyödyntää laajemminkin terveydenhuollon toimialalla osana sote-uudistuksia. Hanketta rahoittavat Työsuojelurahasto, KYS, TYKS ja Työterveyslaitos.

Johtopäätökset

Tässä hankkeessa korostui se, että sairaalan johdon tulee viedä eteenpäin yhtä aikaa strategisesti tärkeitä sairaalan tutkimus- ja hoitoprosesseja ja sairaaloiden tilojen uudistamista toimintojen tarpeiden lähtökohdista. Osallistuva suunnittelu, jossa sairaalan henkilöstö on tiiviisti mukana työprosessien ja tilojen kehittämisessä, on tutkitusti eduksi hankkeiden läpiviennissä ja hyvän lopputuloksen varmistamiseksi. Sujuvilla työprosesseilla sekä terveellisillä ja turvallisilla työtiloilla kyetään edistämään terveydenhuoltohenkilöstön työhyvinvointia ja työn tuottavuutta.

Hankkeen loppuraportti Julkarissa

Hankkeessa tuotettu Sairaaloiden toimintojen ja tilojen suunnittelu Lean ajattelulla -opas