Arvioimme myös muuttaako uusi terveystarkastuksen tekotapa työterveyshoitajien ohjaustapaa ja vaikuttaako se työterveyshoitajan koettuun työn imuun, omaan jaksamiseen ja työkykyyn sekä työkyvyn lukutaitoon ohjaustilanteessa.

Suomessa tehdään vuosittain työterveyshuolloissa yli miljoona terveystarkastusta. Tähän nähden on huomionarvoista kuinka vähän tiedämme niiden vaikuttavuudesta.  Terveystarkastus avaa mahdollisuuden vaikuttaa terveyteen ja työkykyyn. Se on keskeinen keino työterveyshuolloille edistää osaltaan työn tuottavuutta ja pidentää suomalaisten työuria. Kuinka hyvin tässä onnistutaan, riippuu mm. ohjausvuorovaikutuksen laadusta ja käytetyistä menetelmistä. Jokaiselle työntekijälle pitäisi laatia terveyssuunnitelma, mutta käytännössä terveyssuunnitelma jää puutteelliseksi tai sitä ei tehdä lainkaan (Leino ym. 2014).

Näin tapahtuu, vaikka voimme olettaa, että yhdessä tarkastettavan kanssa laadittu, tavoitteellinen suunnitelma edistää työkyky- ja terveystavoitteiden saavuttamista ja siten asiakkaiden työkykyä. Työterveyshuollossa käytetyt ohjausmenetelmät eivät ole vakiintuneet, eikä tietääksemme ohjauksen menetelmiä tai sisältöjä ole juuri tutkittu. Yksi mahdollisuus on vahvistaa motivoivan ohjauksen taitoja. Motivoivalla ohjauksella tarkoitamme hyvän ohjauksen toteutumista, asiakkaan muutosvalmiuden huomioon ottamista ja motivoivan haastattelun tekniikoiden tietoista käyttöä.

Tutkimus toteutetaan työterveyshuoltoyksiköissä osana hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaista päivittäistä toimintaa. Tutkimuksessa on mukana työterveysyksikköjä eri puolilta Suomea Terveystalosta, Espoo henkilöstöpalvelut -liikelaitos työterveyspalvelusta, Vantaan Työterveys liikelaitoksesta ja Pihlajalinna Terveys Oy:stä.

Tutkimusaineisto koostuu vuoden aikana terveystarkastettaville ja työterveyshoitajille tehdyistä kyselyistä, työterveyshoitajien haastatteluaineistosta sekä terveystarkastustilanteiden videoinneista. Potilastiedoista kerätään tutkittavien suostumuksella seuraavat tiedot: terveyssuunnitelma, tieto työkyvystä ja sairaspoissaoloista sekä terveystarkastuksessa mitatut paino, pituus, verenpaine, veren rasva-arvot ja verensokeri.

Tutkimus tuottaa tietoa siitä, miten ohjaustaitojen lisääminen vaikuttaa työterveyshoitajien työn imuun, omaan jaksamiseen sekä työkykyyn, terveyteen ja elintapoihin. Tutkimuksen tulokset ja uusi terveystarkastusten tekotapa ovat hyödynnettävissä työterveyshuoltojen arjen työssä tuettaessa työssä käyvien terveyttä, työkykyä ja terveellisiä elintapoja.

Aikataulu

1.3.2016–31.7.2018

Rahoittaja

Työsuojelurahasto ja Työterveyslaitos

Tutkijaryhmä

Timo Leino, dosentti, Jaana Laitinen, dosentti, Sanna Vehviläinen, dosentti, Sari Nissinen, TtM, Soile Seppänen, LL, Jouko Remes, FM,  Jos Verbeek, dosentti, Tuula Oksanen, dosentti, Eija Mäenpää-Moilanen, THM, Työterveyslaitos. Maria Rautio, TtT.