Hankkeen tavoitteet

Runsaalla istumisella on terveyteen monia epäsuotuisia vaikutuksia, joita vapaa-ajalla tapahtuva liikunta ei riitä kumoamaan. Työyhteisössä yhteinen työn tauottaminen liikkumalla voi lisätä yhteisöllisyyttä ja sitä myötä tuloksellisuutta. TYPET-hankkeen tavoitteena on tutkia istumisen tauottamisen vaikutuksia toimistotyössä pelillistä verkkosovellusta hyödyntäen. Vaikutuksia selvitetään toimistotyöntekijöiden istumiseen, fyysiseen aktiivisuuteen sekä yhteisöllisyyteen ja näiden kautta työ- ja toimintakykyyn liittyviin tekijöihin ja työn tuottavuuteen. Tutkimuksessa tarkastellaan sovelluksen käyttöprosessia.

Osatavoitteet

  1. Minkälaisia vaikutuksia taukoliikuntasovelluksen käyttö saa aikaan toimistotyöntekijöiden istumisen ja muun paikallaanolon määrään, niiden keskeyttämiseen ja liikkumisen määrään sekä työssä että vapaa-ajalla?
  2. Miten sovelluksen käyttö, siihen liittyvä yhdessä liikkuminen, työkaverin ja toisen joukkueen liikkumaan haastaminen vaikuttavat toimistotyöntekijöiden yhteisöllisyyteen ja työilmapiiriin?
  3. Miten sovelluksen käyttö vaikuttaa toimistotyöntekijöiden liikkuvuuteen, kehon- ja tasapainonhallintaan, TULE-rasittuneisuuteen ja -kipuoireisiin sekä koettuun terveyteen ja työkykyyn?
  4. Minkälaisia vaikutuksia sovelluksen käyttö saa aikaan toimistotyöntekijöiden tarkkaavuuteen, energisyyteen sekä työtehoon ja koettuun työn tuottavuuteen?
  5. Onko taukoliikuntasovelluksen käyttö taloudellisesti kannattavaa?
  6. Miten taukoliikuntasovellus otetaan käyttöön työpaikalla? Millaiset tekijät vaikuttavat sovelluksen käyttöön ja käytöllä tavoiteltujen muutosvaikutusten syntyyn?

Kohderyhmät ja hankkeen eteneminen

Hanke on interventiotutkimus, joka toteutetaan toimistotyöntekijöillä. Interventio toteutetaan Nokiassa ja sen suunnittelussa hyödynnetään LähiTapiolan kokemuksia taukoliikuntamenetelmän käytöstä (alkukartoitus). Taukoliikuntasovelluksen kehittäjä Cuckoo Workout huolehtii tutkimuksessa taukoliikuntasovelluksen käytön käytännönasioista.  Interventioon osallistujat käyttävät sovellusta yhteensä kuusi kuukautta. Intervention vaikutuksia selvitetään kyselyillä ja kehonhallinnan, fyysisen aktiivisuuden ja tarkkaavaisuuden mittauksilla lähtötilanteessa sekä 3 ja 6 kuukauden taukoliikuntasovelluksen käytön jälkeen. Lisäksi taukoliikunta-aktiivisuus rekisteröidään ja edustava otos osallistujista haastatellaan intervention lopussa. Hankkeen eteneminen on kuvassa alla.

Typet-kaavio

Sovelluksessa lyhyitä liikuntataukoja pitämällä edetään pelilaudalla tasolta toiselle. Sovelluksessa hälytys muistuttaa liikuntataukojen pitämisestä ja videosisältö ohjaa taukoliikuntaharjoitteiden tekoon. Videoilla käyttäjät ohjataan tekemään 2-3 min kestäviä, vaihdellen sydämen sykettä nostattavia, tukirangan- ja alaraajojen lihaksia ja kehonhallintaa aktivoivia liikkeitä sekä aivohaasteita ja koordinaatiokykyä haastavia liikkeitä. Pelissä pääsee myös seuraamaan muiden käyttäjien etenemistä. Käyttäjät voivat muodostaa joukkueita ja kilpailla taukoliikunta-aktiivisuudesta oman organisaation joukkueiden sekä yritysten välillä.

Tiivistelmä tuloksista

Interventio vähensi liikkumattomuutta ja lisäsi kevyttä liikkumista. Se tehosti muun muassa koettua työstä palautumista, lisäsi tarmokkuutta ja kehonhallintaa sekä vähensi tuki- ja liikuntaelinten rasittuneisuutta ja kipuoireita.

Interventio toi organisaatiolle taloudellista hyötyä erittäin aktiivisten tauottajien kautta, kun hyötyä mitattiin työn koetulla tuottavuudella. Heillä myös kokemus työpaikan yhteisöllisyydestä parani.

Sovelluksen kokeilun onnistuminen ja käytön juurtuminen arkeen oli monimuotoinen prosessi. Taukoliikuntasovelluksen käyttöä edistivät työyhteisön ja esimiehen osallistuminen taukoliikuntaan, taukoihin rohkaiseminen ja taukoliikunnan näkyvyys työpaikalla. Aktiivista taukoliikkumista estivät erityisesti kiire, työympäristön ahtaus ja keskittymistä vaativat tehtävät, joissa oli muutenkin häiritseväksi koettuja keskeytyksiä.

Prosessin ja erilaisten ”käyttäjätyyppien” tuloksia voidaan hyödyntää istumista vähentävien ja työpaikkaliikuntaa edistävien interventioiden ohjauksessa sekä taukoliikuntaohjelmien tai -sovellusten ohjauksen kehittämisessä. Tutkimuksen tulokset ovat hyödynnettävissä runsaasti yhtämittaista istumista sisältävää työtä tekevien istumisen tauottamiseen ja vähentämiseen, fyysisen aktiivisuuden ja yhteisöllisyyden lisäämiseen liittyvissä interventioissa.

Aikataulu

2016–2018

Rahoittajat

Työsuojelurahasto ja Työterveyslaitos

Hankkeen tutkijat

Työterveyslaitoksen tutkijat:

Punakallio Anne, vanhempi tutkija, hankkeen projektipäällikkö
Halonen Janne, tutkija
Pehkonen Irmeli, ohjelmapäällikkö
Turpeinen Merja, erikoistutkija
Lusa Sirpa, vanhempi tutkija
Turunen Jarno, erityisasiantuntija
Remes Jouko, erityisasiantuntija
Toivio Pauliina, erityisasiantuntija

Hankkeessa konsultoidaan asiantuntijoita:

Manka Marja-Liisa, toimitusjohtaja, yhteisöllisyyden asiantuntija
Miranda Helena, työterveyslääkäri, lääketieteellinen asiantuntija

Toteuttajat ja yhteistyötahot

Työterveyslaitos vastaa hankkeen toteutuksesta yhteistyökumppaninaan Cuckoo Workout. Nokia ja LähiTapiola osallistuvat hankkeeseen kohdeorganisaatioina.

hankkeen toteuttajat