Opetusalalla tunnistetaan haaste hallita työn häiriöitä opetustyön rinnalla, mutta turvallisuusjohtamisen käytännöissä on kehittämistarpeita.

EduSafe-hanke tuottaa tietoa opetusalan turvallisuuden hallinnan nykytilasta ja kehittämistarpeista sekä tuottaa välineitä oppilaitosten turvallisuuden hallintaan ja johtamiseen.

Suomalaisia oppilaitoksia on yleisesti pidetty turvallisina työskentely-ympäristöinä, mutta viime vuosina niissä on tunnistettu runsaasti turvallisuushaasteita. Koulujen haavoittumattomuuden illuusiota ovat rikkoneet mm. 2000-luvun kouluampumiset. Opetustilanteissa kohdataan erilaisia työturvallisuusriskejä sekä häiriö- ja väkivaltatilanteita. Myös ihmissuhdekuormitus työssä on jatkuvaa.

Tavoitteetedusafe

Tutkimuksen tavoitteena on opetusalan turvallisuusjohtamisen, turvallisuuskulttuurin ja turvallisuusosaamisen arviointi sekä näiden parantaminen:

  • arvioida hankkeeseen osallistuvien organisaatioiden olemassa olevaa turvallisuuskulttuuria, turvallisuusjohtamisen käytäntöjä sekä näiden kehittämistarpeita
  • tukea organisaatioiden omaa turvallisuuskulttuurin, turvallisuusjohtamisen ja turvallisuusosaamisen kehittämistä (resilienssiä tukevat toimintamallit ja työkalut).
  • laatia kokonaisvaltainen turvallisuuden hallintamalli opetusalan turvallisuuskulttuurin, turvallisuuden johtamisen ja turvallisuusosaamisen kehittämisen tueksi.
  • levittää hankkeen tulokset ja kehitetty kokonaismalli opetusalalle.

Toteutus ja tuotokset

Tutkimuksessa tehdään alku- ja loppukysely, haastatteluja sekä kerätään interventioaineistoa. Hankkeessa toteutettavat turvallisuuden hallintaa ja johtamista edistävät interventiot ovat:

  • Muutospaja (turvallisuuspoikkeaminen ennakointi)
  • Vihreä risti, Stop väkivallalle (turvallisuuspoikkeamatilanteessa toimiminen)
  • Hetipurku (turvallisuuspoikkeamatilanteiden jälkihoito)

Tuloksena syntyy uutta tietoa opetusalan turvallisuuden hallinnan nykytilasta ja kehittämistarpeista sekä välineitä ja malleja, jotka edistävät turvallisuuden hallintaa ja johtamista opetusalan työpaikoilla. Tutkimuksessa tuotetaan opetusalalle turvallisuuden johtamisen ja hallinnan kokonaismalli, joka tukee turvallisuusajattelun kehittymistä sekä organisaatioiden turvallisuuskulttuurin parantamista opetusalan työpaikoilla.

EduSafe-videot

Perehdytimme kaksi EduSafe-hankkeen kesätyöntekijää turvallisuuteen ja turvallisuuden edistämiseen kesällä 2017. Sitten annoimme heidän kokemusasiantuntijoina suunnitella ja toteuttaa videoita turvallisuuskysymyksistä, jotka he kokevat koulussa tärkeinä. Tuloksena syntyneen seitsemän lyhyen YouTubesta löytyvän videon sarjan voi katsoa alla.

 

Aikataulu

Tutkimus toteutetaan 6/2016 – 5/2018.

Toteuttajat ja rahoittajat

Tutkimushankkeen toteutuksesta vastaa Työterveyslaitos yhteistyössä Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen kanssa. Hankkeessa tehdään laajaa yhteistyötä opetusalan toimijoiden kanssa: mukana ovat kahden kaupungin opetusvirastot, joista toisesta myös kaksi koulua, koululaisten iltapäivätoiminta ja ruokahuolto, sekä neljä yliopistojen opettajankoulutuslaitosten yhteydessä toimivaa harjoittelukoulua. Yhteistyötä tehdään myös alan työmarkkinaosapuolten sekä Oppilaitosten turvallisuuskulttuurin kehittämisverkoston (OPTUKE) kanssa. Tutkimusta rahoittavat Työsuojelurahasto ja toteuttajaorganisaatiot.