Hankkeessa parannetaan yhteistyövalmiuksia eri toimijoiden kesken sekä tehostetaan TTT-palvelujen hyödyntämistä työpaikoilla. Sen taustalla ovat olemassa olevat, eri puolella Suomea toimivat työhyvinvointiverkostot.

vipuvoimaa

Hankkeen tavoitteet

Tavoitteena on parantaa työpaikkojen työterveys-, työturvallisuus- ja  työhyvinvointitoimintaa ja työn tuottavuutta. Tavoitteeseen päästään lisäämällä työpaikkojen TTT-toiminnan osaamista, yhteistyötä eri toimijoiden kesken ja TTT-palvelujen hyödyntämistä työpaikoilla. Lisäksi kehitetään työkyvyn ja terveyden edistämisen hyviä käytäntöjä fyysisesti ja psykososiaalisesti kuormittavaa työtä tekeville. Tällä toiminnalla tähdätään työurien pidentämiseen sekä ikääntyvien ja osatyökykyisten ennenaikaisen eläköitymisen ehkäisemiseen.

Konkreettiset toimenpiteet ja tulosten hyödyntäminen

Hankkeen toimenpiteet ja kehityskohteet jakautuvat neljään teemaan:

1. työpaikkojen keskinäinen verkottuminen sekä verkostoissa tapahtuva yhteisöllinen oppiminen
2. työpaikkojen TTT-toimintaan liittyvä osaaminen
3. eri toimijoiden yhteistyövalmiudet
4. TTT-palvelujen organisointi pienten yritysten tarpeita vastaavaksi

Teemoja työstetään alueellisissa piloteissa eri puolilla Suomea.

Teemojen toteutuksen ohessa hankkeessa tuotetaan suosituksia ja tietoa päätöksenteon tueksi seuraavista asioista:

  1.  määritelmä ja suositus TTT-osaamisesta osana työelämävalmiuksia
  2.  suosituksia fyysisesti raskasta työtä tekevien työurien jatkamisesta ja osatyökykyisten työkyvyn ylläpidosta
  3.  suositus sujuvasta työsuojelutoiminnasta työpaikoilla
  4.  ehdotus TTT-toimintamallista harvaan asutuille alueille
  5.  ehdotus uusista organisointitavoista TTT-palvelujen hankinnan helpottamiseksi.

Hankkeen pitkän aikavälin vaikutukset

Jatkossa Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto toimii alueellisen yhteistyön ja osaamisen verkostona hyödyntäen valtakunnallista ja kansainvälistä yhteistyötä. TTT-osaaminen sisältyy ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen sekä yrittäjien ammattitutkinnon ja esimieskoulutusten opetussuunnitelmiin koko maassa.

Suomalaisten työpaikkojen TTT-osaaminen on Euroopan parasta. Työpaikkojen työterveysyhteistyö toimii ja työpaikat hakeutuvat aktiivisesti yhteistyöhön eri yhteistyökumppaneiden kanssa ja käyttävät yhteisiä tieto- ja hallintajärjestelmiä sujuvan, laadukkaan ja tuottavan työn tekemiseksi.

Hankkeessa kehitetyt, yrittäjien ja pienten yritysten tarpeisiin vastaavat TTT-palvelujen hankinnan ja organisoinnin muodot otetaan käyttöön valtakunnallisesti. Yrittäjien ja pienten yritysten on helppoa hankkia TTT-palveluja, joiden kattavuus ja vaikuttavuus on parantunut.

Osatoteuttajat

Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskus
>> Lisätietoja

nommoC seugolaiD osk
>> Lisätietoja

Aikataulu

TTT-hanke toteutetaan vuosien 2015–2018 aikana.

Rahoittajat

Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (ESR).

Hankkeen tuotoksia

Hankkeen aikana on pidetty satoja tilaisuuksia eri puolella Suomea. Suurimman osan materiaalit löytyvät Työterveyslaitoksen SlideShare-kanavalta tunnisteella #tyhyverkosto.

Verkostotyön opit ja knopit

Verkosto-osaprojektissa on julkaistu ”Verkostotyön opit ja knopit”:

Voit myös ladata julkaisun itsellesi pdf:nä. Julkaisussa kuvataan eri tavoin Verkosto-osaprojektin keskeisiä löydöksiä ja ideoita, jotka ovat hyödynnettävissä paitsi Tyhyverkoston jatkotyöskentelyn vahvistamisessa, myös muiden samankaltaisten oppimis- ja osaamisverkostojen rakentamisessa ja vahvistamisessa.

Tulosta tästä itsellesi Onnistuneen verkostotyön tarkistuslista, jonka voit täyttää verkostotyön apuvälineenä yhdessä julkaisun kanssa.

Elinvoimaa harvaan asutulle alueelle

Verkostomainen yhteistyö on tärkeää työhyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä etenkin harvaan asutuilla alueilla. TyhyverkostoX:n Verkostot-osaprojektissa on kokeiltu ja kehitetty yhteistyömallia harvaan asutuilla alueilla, etenkin Lapissa ja Pohjois-Karjalassa. Yhteistyöstä on syntynyt esite Elinvoimaa harvaan asutulle alueelle, joka sisältää myös konreettisia vinkkejä yhteistyön luomiseksi.

TTT-osaamisen määritelmä

TyhyverkostoX:n Osaaminen-osaprojektissa työstettiin ja tuotettiin hankkeen aikana TTT-osaamisen määritelmä, joka on hyödynnettävissä esimerkiksi TTT-osaamisen koulutuksessa ja perehdytyksessä.

TTT-osaamisen koulutuspaketti

Ammatillisille oppilaitoksille suunnattu koulutuspaketti työterveyteen, työturvallisuuteen ja työhyvinvointiin julkaistiin TyhyverkostoX:n Osaaminen-osaprojektissa syksyllä 2018. Koulutuspaketti on pilotoitu ammatillisissa oppilaitoksissa (Esedu, Riveria ja Hyria) merkonomi-, sähkötekniikka- ja parturikampaajaopiskelijoiden ja heidän opettajiensa kanssa.

Perehdytyspaketti työterveyteen, työturvallisuuteen ja työhyvinvointiin

Uuden työntekijän perehdytykseen tarkoitettu TTT-asioiden, eli työterveyden, työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin, perehdytyspaketti julkaistiin elokuussa 2018. Se on tuotettu TyhyverkostoX Osaaminen-osaprojektissa. Perehdytyspakettia voivat käyttää sekä työntekijä että esimies – yhdessä ja erikseen. Paketti sisältää tietoa ja tehtäviä.

Työsuojelun yhteistoiminta -sivusto

TyhyverkostoX:n Yhteistyö-osaprojektissa tuotettiin keväällä 2018 kattava verkkosivusto, jossa on tietoa työsuojelun yhteistoiminnasta sekä tarinoita, kokemuksia ja hyviksi havaittuja toimintamalleja työpaikoilta. Tutustu sivustoon!

Työterveyshuollon yhteishankintamalli

Yrittäjien työterveyshuollon hankintaa helpottamaan kehitettiin TyhyverkostoX Palvelut-osaprojektissa yhteishankintamalli. Kehitystyössä oli mukana useita yhteistyökumppaneita, mm. yrittäjäjärjestöjä eri puolelta Suomea. Lisätietoa yhteishankintamallista löytyy osahankkeen sivuilta. Tutustu myös osahankkeen projektipäällikön Helena Palmgrenin blogikirjoitukseen: Helposti työterveyshuoltopalveluita yrittäjille ja pienille yrityksille.

Kroppa ja nuppi kuntoon! -sivusto

Fyysisesti ja psykososiaalisesti raskasta työtä tekevien jaksamisen, vireyden ja elämäntapojen muutokseen kannustava Nyt laitetaan kroppa ja nuppi kuntoon! -sivusto julkaistiin keväällä 2017. Oppaan vinkkien avulla kuka tahansa voi parantaa hyvinvointiaan ja saada tukea elintapojen muuttamiseen.

Suosituksia työelämän kehittämisen alueellisten verkostojen rakenteista

Osana hanketta on laadittu julkaisu Suosituksia työelämän kehittämisen alueellisten verkostojen rakenteista. Dokumentti on saatavissa Julkarin kautta. Suositukset on laadittu kolmen työelämän kehittämishankkeen (TyhyverkostoX, Hyvän työelämän ääni ja Työelämä 2020) yhteistyönä.  Työskentelyyn on osallistunut laajaa joukko asiantuntijoita ja alueverkostojen toimijoita.

TyhyverkostoX-webinaarit

Syksyllä 2017 TyhyverkostoX-hankkeessa pidettiin Liikkuen vireäX -webinaarisarja. Kevään 2018 miniwebinaarisarjassa puolestaan pureuduttiin asiantuntijoiden johdattelemana resilienssiin eli työyhteisön kykyyn oppia, ennakoida ja uudistua. Kaikki webinaarit ovat katsottavissa YouTubessa: Liikkuen vireäX työssä -webinaarisarja ja TyhyverkostoX resilienssi-webinaarit