Hankkeessa parannetaan yhteistyövalmiuksia eri toimijoiden kesken sekä tehostetaan TTT-palvelujen hyödyntämistä työpaikoilla. Sen taustalla ovat olemassa olevat, eri puolella Suomea toimivat työhyvinvointiverkostot.

vipuvoimaa

Hankkeen tavoitteet

Tavoitteena on parantaa työpaikkojen työterveys-, työturvallisuus- ja  työhyvinvointitoimintaa ja työn tuottavuutta. Tavoitteeseen päästään lisäämällä työpaikkojen TTT-toiminnan osaamista, yhteistyötä eri toimijoiden kesken ja TTT-palvelujen hyödyntämistä työpaikoilla. Lisäksi kehitetään työkyvyn ja terveyden edistämisen hyviä käytäntöjä fyysisesti ja psykososiaalisesti kuormittavaa työtä tekeville. Tällä toiminnalla tähdätään työurien pidentämiseen sekä ikääntyvien ja osatyökykyisten ennenaikaisen eläköitymisen ehkäisemiseen.

Konkreettiset toimenpiteet ja tulosten hyödyntäminen

Hankkeen toimenpiteet ja kehityskohteet jakautuvat neljään teemaan:

1. työpaikkojen keskinäinen verkottuminen sekä verkostoissa tapahtuva yhteisöllinen oppiminen
2. työpaikkojen TTT-toimintaan liittyvä osaaminen
3. eri toimijoiden yhteistyövalmiudet
4. TTT-palvelujen organisointi pienten yritysten tarpeita vastaavaksi

Teemoja työstetään alueellisissa piloteissa eri puolilla Suomea.

Teemojen toteutuksen ohessa hankkeessa tuotetaan suosituksia ja tietoa päätöksenteon tueksi seuraavista asioista:

  1.  määritelmä ja suositus TTT-osaamisesta osana työelämävalmiuksia
  2.  suosituksia fyysisesti raskasta työtä tekevien työurien jatkamisesta ja osatyökykyisten työkyvyn ylläpidosta
  3.  suositus sujuvasta työsuojelutoiminnasta työpaikoilla
  4.  ehdotus TTT-toimintamallista harvaan asutuille alueille
  5.  ehdotus uusista organisointitavoista TTT-palvelujen hankinnan helpottamiseksi.

Hankkeen pitkän aikavälin vaikutukset

Jatkossa Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto toimii alueellisen yhteistyön ja osaamisen verkostona hyödyntäen valtakunnallista ja kansainvälistä yhteistyötä. TTT-osaaminen sisältyy ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen sekä yrittäjien ammattitutkinnon ja esimieskoulutusten opetussuunnitelmiin koko maassa.

Suomalaisten työpaikkojen TTT-osaaminen on Euroopan parasta. Työpaikkojen työterveysyhteistyö toimii ja työpaikat hakeutuvat aktiivisesti yhteistyöhön eri yhteistyökumppaneiden kanssa ja käyttävät yhteisiä tieto- ja hallintajärjestelmiä sujuvan, laadukkaan ja tuottavan työn tekemiseksi.

Hankkeessa kehitetyt, yrittäjien ja pienten yritysten tarpeisiin vastaavat TTT-palvelujen hankinnan ja organisoinnin muodot otetaan käyttöön valtakunnallisesti. Yrittäjien ja pienten yritysten on helppoa hankkia TTT-palveluja, joiden kattavuus ja vaikuttavuus on parantunut.

Osatoteuttajat

Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskus
>> Lisätietoja

nommoC seugolaiD osk
>> Lisätietoja

Aikataulu

TTT-hanke toteutetaan vuosien 2015–2018 aikana.

Rahoittajat

Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (ESR).

Hankkeen tuotoksia

Suosituksia työelämän kehittämisen alueellisten verkostojen rakenteista

Osana hanketta on laadittu julkaisu nimeltään ”Suosituksia työelämän kehittämisen alueellisten verkostojen rakenteista”. Dokumentti on nyt saatavissa Julkarin kautta. Suositukset on laadittu kolmen työelämän kehittämishankkeen (TyhyverkostoX, Hyvän työelämän ääni ja Työelämä 2020) yhteistyönä.  Työskentelyyn on osallistunut laajaa joukko asiantuntijoita ja alueverkostojen toimijoita.

Työ jatkuu – tule mukaan verkostoyhteistyöhön ja rakennetaan parempaa yhteistyötä avoimesti yhdessä!

TyhyverkostoX-webinaarit huhtikuu 2018

Kevään 2018 miniwebinaarisarjassa pureuduttiin asiantuntijoiden johdattelemana resilienssiin eli työyhteisön kykyyn oppia, ennakoida ja uudistua.

OSA 1: MITEN MENESTYÄ PITKÄLLÄ TÄHTÄIMELLÄ 5.4.2018 TALLENNE

OSA 2: OPI ENNAKOIVASTI TYÖPAIKALLA JA VERKOSTOISSA 9.4.2018 TALLENNE KATSOTTAVISSA NYT

Liikkuen vireäX työssä -webinaarisarja syksyllä 2017

Liikkuen vireäX työssä -webinaarisarjan tallenteet katsottavissa tästä.