Työelämä 2020 -hanke perustuu vuonna 2012 valmistuneeseen työelämästrategiaan. Sen päämääriksi on määritelty työllisyysasteen, työelämän laadun, työhyvinvoinnin ja työn tuottavuuden parantaminen.

Työelämästrategian visiona on tehdä suomalaisesta työelämästä Euroopan paras vuoteen 2020 mennessä. Hyvän työelämän ja Suomen reaalisen kilpailukyvyn edellytyksenä ovat jatkossa hyvin toimivat tulokselliset työpaikat, jotka luovat uutta työtä. Hankkeen missiona on rakentaa tulevaisuuden työpaikkoja niin määrällisesti kuin laadullisesti.

Työterveyslaitos on yksi hankkeen ydintoimijoista, jotka sitoutuvat hankkeeseen yhteistyölupauksilla, joissa ne määrittelevät kahdesta viiteen avaintavoitetta toimenpiteineen.

Avaintavoitteemme

1. Johtaminen, työhön osallistumisen mahdollisuudet, työhyvinvointi ja työn tuottavuus kehittyvät myönteisesti ja ovat keskeisiä menestystekijöitä työorganisaatioille. Suomen työelämän laatu paranee ja työurat pitenevät, kun työelämän muutoksia ennakoidaan, mahdollisuuksia hyödynnetään ja toimintaympäristön muutokset otetaan huomioon työpaikkatasolla.

Työterveyslaitos luo, kehittää ja levittää tätä tavoitetta edistäviä ratkaisuja, työkaluja ja käytäntöjä työpaikoille. Ratkaisujen levittämisessä käytetään erityisesti verkkoviestintää ja muita sähköisiä kanavia sekä kansallisia ja alueellisia verkostoja:

  • Työhyvinvointifoorumi
  • Johtamisen kehittämisverkosto
  • SOTERKO
  • ELY-verkostot
  • Työterveyslaitoksen alueneuvottelukunnat

2. Työpaikan toimijoiden välinen yhteistyö, mukaan lukien työterveysyhteistyö, työelämän laadun ja työhyvinvoinnin parantamiseksi tiivistyy. Tässä hyödynnetään tutkitusti vaikuttavia työpaikan turvallisuutta ja työntekijöiden työkykyä edistäviä innovatiivisia ratkaisuja ja käytäntöjä, joissa työterveyshuollon toiminnalla on keskeinen rooli.

3. Työpaikkojen, mukaan lukien pk-sektorin työpaikkojen, työhyvinvointitoiminta ja työhyvinvointiosaaminen kehittyvät, ja työhyvinvoinnin kehittymistä voidaan seurata työpaikkatasolla. Tavoitteen saavuttamiseksi Työterveyslaitos tarjoaa maksullisia työhyvinvoinnin ja työterveyden asiantuntija- ja koulutuspalveluja sekä osallistuu työhyvinvointipalveluiden tuottajien verkostoon tekemällä yhteistyötä mm. työmarkkinajärjestöjen, Työturvallisuuskeskuksen ja ELY-verkoston kanssa neuvonta- ja asiantuntijapalvelujen tarjonnassa.

4. Kestävän työelämän laadun kehittäminen ja siihen liittyvien keinojen käyttöönotto edellyttävät, että tieto ja viestit tavoittavat työpaikkojen eri toimijat ja työntekijät. Tarvitaan myös asennemuutosta. Tavoitteena on, että tietämys työpaikoilla kasvaa, Suomen työntekijöillä on myönteinen mielikuva työelämästä, Suomen työnantajat suhtautuvat työhyvinvointipanostuksiin investointeina sekä koululaisilla ja opiskelijoilla on myönteinen suhtautuminen työelämään.

Työterveyslaitos levittää tietoa työelämän laatuun ja sen kehitykseen, työhyvinvointiin, työterveyteen ja tuottavuuteen liittyvistä tekijöistä sekä työpaikkojen ratkaisuista työhyvinvoinnin, työkyvyn, työterveyden ja työhön osallistumisen edistämiseksi yhteistyössä muiden tiedontuottajien- ja välittäjien kanssa.