Ryhmä työntekijöitä istuu pöydän ympärillä ideoimassa ja suunnittelemassa.

Elinikäistä osallistumista vai elämää työ edellä?

Työikäisten monialaisten palveluiden yhteensovittaminen ja vaikuttavuuden arviointi -hankkeessa (WorkingMIX) luodaan kokonaiskuvaa integroiduista työkyvyn ja työllistymisen tuen palveluista. Hankkeen nimi sisältää ajatuksen, että tulevaisuudessa työkyvyn ja työllistymisen tuen palveluiden pitää olla toimiva yhdistelmä eli working mix.

Hankkeessa tehdyssä skenaariotyössä luotiin katsaus siitä, kuinka työikäisten työkyvyn ja työllistymisen tuen palvelut saadaan asiakkaan näkökulmasta integroituneesti toteutettua yli hallinto- ja organisaatiorajojen.

Työkyvyn ja työllistymisen nykyiset palvelut sekä etuusjärjestelmät ovat rakentuneet eri aikoina ja erilaisiin tarpeisiin. Ne ovat luonteeltaan erillisiä, eri asioihin kohdentuvia ratkaisuja yksittäisiin haasteisiin.

Työkyvyn ja työllistymisen tuen palveluiden kehittämisen kannalta on tärkeää pohtia, kuinka yhteiskunta reagoi työn murrokseen, jonka piirteinä ovat mm. työurien pirstaloituminen, työn digitalisoituminen, keskiluokkaisen työn väheneminen ja työsuhteiden moninaistuminen.

Uusi duunari, työelämän monitaituri vai elinikäinen osallistuja

Skenaariotyössä esitellään kolme erilaista tulevaisuuskuvaa vuonna 2030: uusi duunari, työelämän monitaituri ja elinikäinen osallistuja. Lisäksi materiaalissa kuvataan skenaariopolut, eli erilaisiin tulevaisuuskuviin johtavat kehityskulut.

Kussakin skenaariossa kuvataan ratkaisuja mm. seuraaviin palvelujärjestelmää muokkaaviin kysymyksiin:

  • Mitä on työ? Miten piirtyvät tulevaisuuden työelämän rajat?
  • Miten käy palkkatyön?
  • Miten työllistytään? Otetaanko uudet työn muodot osaksi TE-palveluita?
  • Kenen työkykyä ja työllistymistä tuetaan? Miten monialaisia palveluita yhteensovitetaan?
  • Kuinka etuuksia saadaan? Kuinka etuuksia ja palveluita yhdistetään?

Skenaariotyön on toteuttanut Demos Helsinki yhdessä Työterveyslaitoksen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Jyväskylän yliopiston ja Ramboll Finland Oy:n kanssa.

Löydät skenaarioraportin oikeasta palstasta: Kolme skenaariota ihmislähtöisistä työkyvyn ja työllistymisen tuen palveluista.

Sananen hankkeesta

Työikäisten monialaisten palveluiden yhteensovittaminen ja vaikuttavuuden arviointi -tutkimuksen (WorkingMIX) tavoitteena on

  • tuottaa kokonaiskuva hallinnonalat ja palvelujärjestelmät ylittävästä työikäisten työkyvyn ja työllistymisen tuen palvelusta
  • lisätä tietoa siitä, miten yhteen sovitettavien palveluiden tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta voidaan arvioida. Tuotamme vaihtoehtoisia kehityskulkuja tulevaisuuden palveluiden järjestämiseen. Tarjoamme myös työkaluja eri vaihtoehtojen vaikutusten ja vaikuttavuuden arviointiin.

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus, sosiaaliturvan uudistus sekä Työkykyohjelman ja Työllisyyden kuntakokeilujen palvelumallit ovat vielä avoimina. Tämä antaa mahdollisuuden hahmottaa aidosti uudenlaisia ja toimivia malleja. Uusissa malleissa hyödynnetään tietoa Suomessa ja maailmalla tehdyistä kokeiluista.

Pyrimme jatkuvaan vuoropuheluun niin päättäjien, palveluntuottajien kuin käyttäjienkin kanssa.

Keskustelemme mm. Twitterissä aihetunnisteilla #työkyky, #workingmix ja #tietokäyttöön.

Yhteistyötahot

Tutkimuksen toteuttavat yhdessä Työterveyslaitos, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Jyväskylän yliopisto ja Ramboll Finland Oy. Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta ovat mukana erikoistutkija Peppi Saikku ja tutkija Sanna Blomgren. Jyväskylän yliopistosta on mukana professori Petri Böckerman ja Ramboll Finland Oy:sta vanhempi konsultti Mikko Henriksson. Työterveyslaitoksen edustajat löytyvät oikeasta palstasta.

Aikataulu

1.3.2019–31.8.2020

Rahoittaja

Hanketta rahoittaa Valtion selvitys- ja tutkimustoiminta (VNTEAS 2019 1.9.B).

Hankkeen esittely Valtioneuvoston sivuilla: Työikäisten monialaisten palveluiden yhteensovittaminen ja vaikuttavuuden arviointi