Vuoden 2019 alkuun mennessä olemme haastatteluilla kartoittaneet, minkälaisia työkyvyn tuen toimintamalleja ja käytännön tukitoimia kunnissa on käytössä ja mistä lähtien niitä on toteutettu. Olemme määritelleet kiinnostavimmat ja sopivimmat tukitoimet vaikuttavuuden arviointiin.

Nyt yhdistämme tiedot näiden tukitoimien implementoinnin ajankohdista Kunta10-tutkimusaineistoon, jossa seurataan monipuolisesti kuntien henkilöstön terveyttä ja työkykyä.

Hankkeen tavoitteet

Yhdistetyn aineiston avulla selvitämme muutoksia osatyökykyisten terveydessä ja työkyvyssä ennen ja jälkeen työkyvyn tukitoimien käyttöönoton. Vertaamme niitä niihin muutoksiin, joita havaitaan tukitoimiin osallistumattomien osatyökykyisten työpaikoilla luonnollisen interventiotutkimuksen asetelmassa.

Hanke tuottaa uutta tietoa siitä, miten erilaiset ja eri työkyvyn tuen vaiheisiin sijoittuvat työkyvyn tukitoimenpiteet työpaikoilla vaikuttavat työkykyyn ja työssä jatkamiseen. Tutkimustieto hyödyttää osatyökykyisiä ihmisiä, heidän työnantajiaan, työterveyshuoltoja sekä yhteiskuntaa yleisesti.

Käytettävä aineisto tarjoaa kansainvälisestikin ainutlaatuisen mahdollisuuden tutkia jo toteutettujen toimenpiteiden vaikutusta ja seurata hyvinvointi-, terveys- ja työkykymittareita sekä takautuvasti että vuosia eteenpäin poikkeuksellisen laajassa osallistujajoukossa.

Aikataulu

Kesäkuu 2018–toukokuu 2020

Rahoittajat

Työsuojelurahasto

Lisää tietoa

Kunta10-tutkimus

Kunta-alan osatyökyvyttömyyseläkkeen saajat työelämässä

Julkaisut

Ervasti J, Pekkarinen L, Virtanen M, Aalto V, Oksanen T. Osatyökykyisten työolot ja työmarkkinasiirtymät kunta-alalla. Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti. 2019;56:15-26.

Ervasti J, Joensuu M. Miten saada kokonaiskuva sairauspoissaoloista, presenteismistä ja tuottavuudesta? Työterveyslääkäri. 2018;36(4):35-36.