Kartoitimme haastatteluin, minkälaisia työkyvyn tuen toimintamalleja ja käytännön tukitoimia kunnissa on käytössä ja mistä lähtien niitä on toteutettu. Sen jälkeen määrittelimme kiinnostavimmat ja sopivimmat tukitoimet vaikuttavuuden arviointiin, ja yhdistimme tiedot näiden tukitoimien implementoinnin ajankohdista Kunta10-tutkimusaineistoon, jossa seurataan monipuolisesti kuntien henkilöstön terveyttä ja työkykyä.

Hankkeen tulokset

Yhdistetyn aineiston avulla selvitimme muutoksia osatyökykyisten terveydessä ja työkyvyssä ennen ja jälkeen työkyvyn tukitoimien käyttöönoton. Vertaamme niitä niihin muutoksiin, joita havaitaan tukitoimiin osallistumattomien osatyökykyisten työpaikoilla luonnollisen interventiotutkimuksen asetelmassa. Valitut interventiot olivat: sairauspoissaolon omailmoituskäytännön laajentaminen, korvaavan työn toimintamalli, työkykykoordinaattoritoiminta sekä osasairauspäivärahan ja osatyökyvyttömyyseläkkeen käyttö. Hanke tuotti uutta tietoa siitä, miten erilaiset ja eri työkyvyn tuen vaiheisiin sijoittuvat työkyvyn tukitoimenpiteet työpaikoilla vaikuttavat työkykyyn ja työssä jatkamiseen. Lue tuloksista tarkemmin loppuraportista (siirtyy Julkariin) sekä hankkeessa tuotetuista julkaisuista:

Mattila-Holappa P, Kausto J, Aalto V, Kaila-Kangas L, Kivimäki M, Oksanen T, Ervasti J. Alternative duty work as workplace-initiated procedure to reduce sickness absence. BMC Public Health. 2021;21(1):1154. doi: 10.1186/s12889-021-11181-1. Alternative duty work as workplace-initiated procedure to reduce sickness absence | BMC Public Health | Full Text (biomedcentral.com)

Kausto J, Oksanen T, Koskinen A, Pentti J, Mattila-Holappa P, Kaila-Kangas L, Nevala N, Kivimäki M, Vahtera J, Ervasti J. ‘Return to Work’ Coordinator Model and Work Participation of Employees: A Natural Intervention Study in Finland. J Occup Rehabil. 2021 Apr 7. doi: 10.1007/s10926-021-09970-x. ‘Return to Work’ Coordinator Model and Work Participation of Employees: A Natural Intervention Study in Finland | SpringerLink

Aikataulu

Kesäkuu 2018–toukokuu 2020

Rahoittajat

Työsuojelurahasto

Lisää tietoa

Kunta10-tutkimus

Kunta-alan osatyökyvyttömyyseläkkeen saajat työelämässä

Julkaisut

Ervasti J, Pekkarinen L, Virtanen M, Aalto V, Oksanen T. Osatyökykyisten työolot ja työmarkkinasiirtymät kunta-alalla. Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti. 2019;56:15-26.

Ervasti J, Joensuu M. Miten saada kokonaiskuva sairauspoissaoloista, presenteismistä ja tuottavuudesta? Työterveyslääkäri. 2018;36(4):35-36.

Ervasti et al. Labor market participation before and after long-term part-time sickness absence in Finland: A population-based cohort study. J Occup Environ Med 2020;62(4):e142-e148. Linkki abstraktiin pubmedissä: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32032184/

Kausto et al. Omailmoitusjakson pidentämisen yhteys kuntatyöntekijöiden sairauspoissaoloihin. Lääkärilehti 2020;75(34): 1603-1607. https://www.laakarilehti.fi/tieteessa/alkuperaistutkimukset/omailmoitusjakson-pidentamisen-yhteys-kuntatyontekijoiden-sairauspoissaoloihin/

Kausto et al. Työkyvyn tukitoimet ja työhön osallistuminen. Sairauspoissaolojen omailmoituskäytäntö, korvaavan työn malli, työkykykoordinaattoritoiminta ja osatyökyvyttömyysetuudet kunta-alalla (siirtyy Julkariin). Työterveyslaitos; Helsinki 2020.