Hankkeen tausta ja tavoitteet

Kun pyritään pidentämään työuria, työelämään kiinnittyminen ja työurille siirtyminen ovat tärkeitä kysymyksiä työurien ennenaikaisen katkeamisen, työkyvyttömyyden ja pitkäaikaisen työttömyyden lisäksi. Ikääntyvien työntekijöiden ohella onkin tärkeä huomioida myös nuoret työntekijät. Työurat alkavat myöhemmin ja toisaalta ikääntyvillä työntekijöillä ilmenevien, työkykyä heikentävien terveysongelmien tausta voi olla nuoruudessa tai jo lapsuudessa.

Tutkimushankkeessa sovelletaan elinkaarinäkökulmaa, ja selvitetään ensin työurien alkuvaiheita ja työurille kiinnittymisen ajoituksen ja työolojen merkitystä myöhemmälle terveydelle. Toisena tavoitteena on tutkia työurien keskivaiheita ja työhön osallistumiseen vaikuttavia tekijöitä sekä miten työurien alkuvaiheet ennustavat työhön osallistumista työurien aikana. Tutkimukset kohdennetaan erityisesti keskeisten kansanterveysongelmien, eli tuki- ja liikuntaelinsairauksien sekä mielenterveyden häiriöiden seurauksiin. Kolmanneksi elinkaariasetelman ja koko työurat kattavien tutkimusten avulla pyritään aiempaa tarkemmin löytämään vastauksia kysymyksiin, miten ja miksi työurat päättyvät liian aikaisin.

Alustavat tulokset ja tulosten hyödyntäminen

Alustavat tulokset ovat osoittaneet, että monien aiemmin tunnettujen riskitekijöiden lisäksi lapsuuden matala sosioekonominen asema lisää alaselkäsairauksien riskiä aikuisuudessa. Erityisessä riskissä ovat nuoret, joiden oma sosioekonominen asema on matalampi kuin vanhemmilla lapsuuden kodissa. Alaselkäsairaudet ovat yleisiä ja toistuvia ja ne ovat keskeinen työkyvyttömyyden syy, joten tulokset korostavat varhaisten riskitekijöiden tunnistamisen ja puuttumisen merkitystä työkyvyn tuessa.

Koska vanheneva väestö tarvitsee terveitä ja työkykyisiä työntekijöitä, tutkimus työuriin niiden eri vaiheissa vaikuttavista tekijöistä on ajankohtainen. Kotimaisten rekisteri- ja kyselytutkimusaineistojen lisäksi kansainvälisinä vertailuaineistoina käytetään seuranta-aineistoja mm. Ruotsista, Norjasta ja Britanniasta. Monitieteinen yhteistyö kansainvälisten asiantuntijoiden kanssa lisää mahdollisuuksia tuottaa kansanterveydellisesti ja yhteiskunnallisesti sovellettavaa uutta tietoa.

Aikataulu ja rahoitus

Tutkimushanke on viisivuotinen, ja sitä rahoittaa Suomen Akatemia. Rahoituskausi on 1.9.2015-31.8.2020 (akatemiatutkija).