Tutkimuksen tavoite

Tutkimuksen tarkoituksena on lisätä kosteusvauriorakennuksia tutkivien työntekijöiden työturvallisuustietoisuutta ja työhyvinvointia. Tutkimuksessa tunnistetaan terveydellisiä vaaratekijöitä sekä arvioidaan niiden suuruutta ja merkitystä kosteusvauriorakennuksia tutkivalle ammattiryhmälle.

Tällä hetkellä tiedostetaan, että työntekijöillä on riski altistua bakteereille, homeille ja niiden aineenvaihduntatuotteille. He saattavat altistua työssään myös asbestille, kemiallisille yhdisteille ja pölyille, mineraalikuiduille sekä pieneliöille kuten punkeille. Fysikaalisia vaaratekijöitä voivat olla melu, tärinä ja huonot valaistusolosuhteet. Lisäksi työ voi olla sekä henkisesti että fyysisesti kuormittavaa varsinkin yksin työskenneltäessä. Läheltä piti – tilanteita ja tapaturmavaaroja aiheutuu yleensä siitä, että työkohteet ovat ennalta tuntemattomia eikä näihin riskeihin ole osattu varautua.

Hankkeen tavoitteena on luoda malli, jonka avulla kosteusvaurioselvityksiä tekevät työntekijät voivat itsenäisesti arvioida työkohteidensa riskejä oman työnsä kannalta ja huomioida haitta- ja vaaratekijät työn suunnittelussa, toteutuksessa ja työssä suojautumisessa.

Tutkimuksen hyödyt

Tutkimuksesta saadaan työturvallisuustietoa, jota alan yrittäjät ja työntekijät voivat hyödyntää omassa työssään ja jota tarvitaan kyseisiä työntekijöitä hoitavissa terveydenhuollon yksiköissä. Vaaratietoisuutta lisäämällä, riskinarviointi- ja hallintamenetelmiä hyödyntämällä edistetään alan työntekijöiden työ- ja toimintakykyä sekä ennalta ehkäistään sairastumisia. Hankkeen myötä ohjeistetaan terveydenhuollon asiantunti-joita kyseisen ammattiryhmän tutkimiseksi ja suojelemiseksi mahdollisilta terveyshaitoilta.

Aikataulu

Tammikuu 2015 – joulukuu 2018.

Rahoittajat

Hanketta rahoittavat Työsuojelurahasto ja Työterveyslaitos.

Hankkeen loppuraportti

Lataa hankkeen loppuraportti Työntekijöiden terveys- ja turvallisuusriskit rakennusten kosteusvaurioselvityksissä Julkarista.