TAUSTA

Tuki- ja liikuntaelimistön (tule) sairaudet ja niihin liittyvät työkykyongelmat ovat merkittävä kansanterveydellinen ja -taloudellinen ongelma Suomessa. Kaikista tule-vaivoista selkäsairaudet ovat maailmanlaajuisesti yleisin työ- ja toimintakykyä haittaava ongelma.

Tule-vaivoista ja -sairauksista johtuvaa työkyvyn alenemista ja ennaltaehkäisyä voidaan hoitaa tehokkaasti työterveyshuollossa yhteistyössä työpaikan kanssa. Työhön ja työpaikalle toteutettujen kehittämistoimenpiteiden vaikuttavuudesta on jo tutkimusnäyttöä. Onnistuneista työpaikkainterventioesimerkeistä huolimatta pääosa toimenpiteistä ja tutkimuksista on toteutettu vasta silloin, kun tule-ongelmaisella työntekijällä on jo sellaisia oireita tai sairauksia, jotka vaativat pidempiaikaista poissaoloa työstä. Tarvitaan tietoa varhaisemmassa vaiheessa toteutettujen työpaikkainterventioiden vaikutuksista tule-ongelmaisen työntekijän työkyvyn ja työssä jatkamiseen.

TAVOITTEET JA TOTEUTUS

Tutkimuksen tavoitteena on tutkia työpaikalle toteutettujen toimenpiteiden vaikuttavuutta selkäongelmaisten työntekijöiden työkykyyn, työssä jatkamiseen, ja näiden toimenpiteiden kustannusvaikuttavuutta.

Tutkimus on satunnaistettu, kontrolloitu interventiotutkimus, joka toteutetaan yhteistyössä työterveyshuoltojen sekä heidän asiakastyöpaikkojensa kanssa. Monimenetelmällinen tutkimus sisältää sekä määrälistä että laadullista tutkimusaineistoa.

Työpaikkainterventioissa hyödynnetään osallistavaa toimintatapaa, ja ne pyritään toteuttamaan varhaisessa vaiheessa, jolloin alaselkäongelmat eivät ole vielä aiheuttaneet pitkäaikaista työkyvyttömyyttä. Työfysioterapeutin koordinoimille työpaikkakäynneille osallistuvat työntekijän lisäksi hänen esimiehensä sekä työsuojelun edustaja. Vertailuna käytetään tavanomaista työfysioterapeutin toteuttamaa ohjausta, ilman työpaikkainterventiota. Intervention vaikutuksesta kerätään tietoa 12 kuukauden seurannalla. Lisäksi osallistavan menetelmän käyttöä arvioidaan ryhmähaastatteluilla.

AIKATAULU

Hanke toteutetaan vuosina 2016–2019.

TULOKSET

Tutkimus antaa työterveyshuolloille ja työpaikoille suoraan sovellettavaa tietoa työpaikalle toteutettavien kehittämistoimenpiteiden hyödyistä. Lisäksi tutkimus antaa tietoa työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyökäytännöistä tule-ongelmista johtuva työkyvyn tukemisessa.

RAHOITTAJA

Tutkimusta rahoittavat Työsuojelurahasto (TSR) ja Työterveyslaitos.