Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on tuottaa tietoa ja kehittää toimintamalli ja tiedonhallinnan suositus, joiden avulla voidaan kehittää työpaikan tarpeisiin perustuvan ja digitalisaatiota hyödyntävän työterveyshuollon työpaikkaselvityksen käytäntöjä.

Uudenlainen työpaikkaselvityksen toimintamalli

Uudenlainen työpaikkaselvityksen toimintamalli kattaa paremmin muuttuneen työelämän tarpeet, ja suositus tehostaa tiedonhallinnan käytäntöjä. Näin työpaikkaselvityksestä saatava hyöty kohdistuu kaikkien työntekijöiden työkykyyn ja terveyteen, millä on merkitystä työn sujuvuudelle ja tuottavuudelle työpaikalla.

Miten toimintamalli kehitetään?

Toimintamalli kehitetään yhteiskehittämismenetelmällä työpaikka-työterveyshuolto-parien kanssa sekä asiantuntijapaneelin avulla. Digitalisaation avulla on mahdollista muun muassa selvittää työoloja aiempaa laajemmin.

Mitä menetelmiä käytetään?

Tutkimusmenetelminä käytetään dokumenttianalyysiä, ryhmähaastattelua, työpajoja, työpaikkaselvityskokeiluja ja asiantuntijapaneelia. Tutkimusaineistoina ovat työpaikkaselvitysraportit, haastattelu- ja kyselyaineistot, kenttämuistiinpanot, ääni- ja kuvatallenteet. Hankkeen toteutumista seuraa työelämäosaajista muodostettu ohjausryhmä.

Aikataulu

2020–2022

Rahoittajat

Työsuojelurahasto