Tyhyverkoston ydinryhmä ja sen toiminta

Jokaisella alueellisella Tyhyverkostolla on ydinryhmä. Ydinryhmän keskeinen tehtävä on suunnitella alueellisen Tyhyverkoston toimintaa. Toimintaa ja viestintää suunnitellaan yhteistyössä valtakunnallisen koordinaattorin kanssa siten, että myös valtakunnalliset kehittämistarpeet voidaan ottaa huomioon.

Ydinryhmän on hyvä koostua monipuolisesti erilaisista toimijoista. Mukaan toivotaan yksityisen, julkisen ja järjestösektorin työpaikkojen toimijoita, yrittäjiä, työhyvinvoinnin asiantuntijoita ja muita kiinnostuneita. Ydinryhmäläiset ovat verkoston jäseniä ja noudattavat verkoston toimintaperiaatteita.

Ydinryhmän toimintaan osallistuminen antaa jäsenilleen mahdollisuuden aktiiviseen oppimiseen ja verkostoitumiseen muiden työhyvinvoinnista kiinnostuneiden kanssa. Työskentely perustuu vapaaehtoisuuteen eikä toimintaan osallistumisesta makseta palkkiota. Ydinryhmäläisiä kannustetaan viestimään Tyhyverkoston toiminnasta aktiivisesti myös omissa verkostoissaan.

Ydinryhmä tapaa säännöllisesti sekä pitää yhteyttä keskenään tarvittaessa sähköpostitse ja virtuaalisesti. Ydinryhmän ja alueellisen verkoston toimintaa jäsentää vuosikello. Ydinryhmän tapaamisista kirjoitetaan muistiot, jotta myös poissaolijoilla on mahdollisuus pysyä mukana ydinryhmän toiminnassa. Ydinryhmä sopii muista toimintatavoistaan yhteistyössä valtakunnallisen koordinaattorin kanssa.

Ydinryhmäläisillä on yhteinen valtakunnallinen Facebook-ryhmä, jossa ydinryhmäläiset voivat jakaa ideoita ja kokemuksia keskenään.

Ydinryhmän yhteyshenkilö ja hänen roolinsa

Alueellisella verkostolla on yhteyshenkilö tai yhteyshenkilöpari, joka toimii alueellisen verkoston ja ydinryhmän yhteyshenkilönä. Yhteyshenkilö kutsuu ydinryhmän koolle, koordinoi ydinryhmän toimintaa ja on yhteydessä Tyhyverkoston valtakunnalliseen koordinaattoriin.

Alueelliset yhteyshenkilöt muodostavat valtakunnallisen yhteyshenkilöiden verkoston, joka kokoontuu muutaman kerran vuodessa jakamaan hyviä käytäntöjä keskenään.