Mitä tutkittiin ja miten?

Tutkimuksessa selvitettiin satunnaistetulla kenttäkokeellisella tutkimusasetelmalla (RCT) Työn imua uran seniorivaiheeseen -ryhmämenetelmän vaikutukset työuraan ja terveyteen. Menetelmällä pyrittiin ensisijaisesti edistämään seniorityöntekijöiden motivaatiota työuran jatkamiseen. Tutkimuksessa selvitettiin myös mekanismeja, joiden kautta nämä vaikutukset syntyvät. Mekanismeista tutkittiin muun muassa valmistautuneisuutta työuran hallintaan ja ikäsyrjinnän kokemusta.

Toteutus ja kohdeorganisaatiot

Tutkimus toteutettiin 17 suuressa ja keskisuuressa suomalaisessa organisaatiossa vuosina 2014–2017. Organisaatiot edustivat sekä yksityistä että julkista sektoria. Tutkimukseen osallistui 699 seniorityöntekijää, joiden keski-ikä oli 58 vuotta. Valmennusryhmään heistä osallistui 359 ja kontrolliryhmään 340. Tutkimukseen osallistuneiden näkemyksiä työssä jatkamisesta, työurasta ja hyvinvoinnista tutkittiin kyselyillä ennen ja jälkeen interventioon osallistumisen.

Keskeiset tulokset

Kenttäkokeellinen tutkimus (RCT) osoitti, että ryhmävalmennus vahvisti seniorityöntekijöiden työuravalmistautuneisuutta. Valmennus lisäsi siten työntekijöiden uskoa omaan osaamiseensa, työkykyynsä ja työllistymiseensä sekä vahvisti heidän valmiuttaan selviytyä työssä kohtaamistaan haasteista ja vastoinkäymisistä.

Rahoitus ja yhteistyökumppanit

Hanketta rahoitti Työsuojelurahasto, ja sen toteutti Työterveyslaitos. Mukana oli asiantuntijoita Jyväskylän ja Turun yliopistoista.

Hanke oli myös osa työntekijöiden ikääntymiseen liittyvää eurooppalaista EXTEND-tutkimushanketta (Social inequalities in extending working lives of an ageing workforce), jota rahoitti Suomen Akatemia ja koordinoi Euroopan komissio.