Hankkeen tavoitteet

  • Jäsentää nuorten aikuisten erilaisia hyvinvoinnin tiloja
  • Seurata hyvinvoinnin kehitystrendejä.
  • Selvittää miten yksilölliset sekä työ- ja elämäntilanteeseen liittyvät tekijät ovat yhteydessä työhyvinvointiin ja mielenterveyteen
  • Tunnistaa nuorille aikuisille ominaisia ilmiöitä vertailemalla heitä vanhempiin henkilöihin.

Pitkittäistutkimuksena toteutettava hanke tuottaa moniulotteista tietoa suomalaisten työhyvinvoinnista ja mielenterveydestä. Tutkimme mielenterveysoireiden (masennus- ja ahdistusoireilu) lisäksi myönteistä mielenterveyttä (kukoistus) ja sitä, millä keinoin voidaan edistää viimeksi mainittua. Lisäksi tuotamme tietoa niistä voimavaroista, jotka kannattelevat nuorten aikuisten työkykyä ja tuottavat hyvinvointia muuttuvassa työelämässä.

Nuorilla aikuisilla on erilaisia lähtökohtia, työkokemuksia ja yksilöllisiä ominaisuuksia ja pyrkimyksiä. Haluamme monipuolistaa käsitystä yhtä ikäryhmää koskevista stereotyyppisistä luonnehdinnoista. Sen sijaan pyrimme tunnistamaan erilaisia hyvin- ja pahoinvoinnin yhdistelmistä muodostuvia kokemuksia ja niitä määrittäviä tekijöitä.

Tutkimushanke tuottaa arvokasta ja ajankohtaista tietoa myös koronapandemian aikaisista työn muutoksista, kokemuksista ja vaikutuksista erityisesti työelämän nuorimmalla sukupolvella.

Toteutus

  • Toteutamme kaksi kyselytutkimusta, joista ensimmäisen keväällä 2021. Tavoitteenamme on kerätä kansallisesti edustava otos nuorista aikuisista (23-34 v.), sekä vertailuryhmä, joka koostuu vanhemmista henkilöistä (35-65 v.). Osallistujille lähetetään seurantakysely keväällä 2022.
  • Kyselyaineisto analysoidaan tilastollisin menetelmin.

Aikataulu

2020-2023

Rahoittajat

Työterveyslaitos