Hankkeen tavoitteet

  • tuottaa ajantasaista tietoa työterveyshuollon palvelujärjestelmän toiminnasta ja resursseista sekä työikäisten työhön liittyvistä sairauksista ja työkyvyn tuen tarpeesta (=palvelutapahtumadata),
  • selvittää palvelutapahtumadatan hyödyntämismahdollisuuksia, käytettävyyttä ja tiedon laatua,
  • määritellä palvelutapahtumadatan käytössä tarvittavat analytiikan ja raportoinnin prosessit, järjestelmät ja välineet,
  • tuottaa työterveyden edistämisen suunnitteluun ja resursointiin näkymä alan ammattilaisille, kehittäjille ja päättäjille,
  • tarkastella työterveyshuollon palveluntuottajan käyntitietojen avulla työterveyshenkilöstön hyvinvointia.

Hanke tuottaa entistä ajantasaisempaa ja yksityiskohtaisempaa tietoa työterveyshuollon toiminnasta ja työhön liittyvistä sairauksista. Hankkeen avulla saadaan määriteltyä työterveyshuollon toimintaa kuvaavat mittarit, uutta tietoa työhön liittyvistä sairauksista ja lisätään uusia mahdollisuuksia hyödyntää työterveyshuollon käyntitietoja työhyvinvoinnin kehittämisessä.

Menetelmät

  • Rekisteritutkimus (työterveyshuollon palveluntuottajan työntekijä- ja työnantaja-asiakkaita koskevat palvelutapahtumatiedot)
  • Sähköinen kysely työterveystoimijoiden johdolle ja asiakasvastuullisille työterveysammattilaisille, alueellisille sote-toimijoille ja THL:n sote-arvioitsijoille sekä alan päätöksentekijöille ja kehittäjille

Aikataulu

2020–2023

Rahoittajat

Työterveyslaitos

Tietosuoja ja henkilötietojen käsittely

Findata >>