Hankkeen tavoitteet

Työterveyshuollon tuki pienille yrityksille -tutkimushankkeen tarkoituksena on vastata pienten yritysten ja työterveyshuollon yhteistyön haasteisiin ja kehittää yhteistyötä entistä vaikuttavammaksi.

Hankkeessa

1. tuotetaan tutkimustietoa pienten, alle 20 henkilöä työllistävien yritysten ja työterveyshuollon yhteistoiminnasta ja siihen liittyvistä käytännöistä,

2. kehitetään pienten yritysten ja työterveyshuollon yhteistoimintakäytäntöjä, joissa huomioidaan yritysten kokoon ja toimialaan liittyvät erityispiirteet ja tarpeet,

3. tutkitaan yhteistoimintakäytäntöjen vaikutuksia työpaikoilla, ts. millaisia vaikutuksia niillä on työpaikkojen a) työolosuhteisiin ja työympäristöön, b) työyhteisöjen toimivuuteen ja c) toimintatapoihin työterveyteen, työturvallisuuteen ja työkykyyn liittyvissä asioissa.

Hanke toteutetaan sellaisilla toimialoille ja yritysryhmissä, joissa aikaisemman tutkimustiedon mukaan on erityistä työkyvyn tuen tarvetta: työhön, työympäristöön ja työoloihin liittyviä vaara- ja kuormitustekijöitä, ammattikohtaisia terveyseroja sekä kehittämistarpeita yrityksen ja työterveyshuollon yhteistyössä ja puutteita työterveyshuollon palvelujen kattavuudessa. Tässä tutkimuksessa keskitytään alle 10 henkilöä ja 10–19 henkilöä työllistäviin yrityksiin, jotka toimivat majoitus- ja ravitsemisalalla, rakentamisessa, tietotyössä ja henkilökohtaisissa palveluissa.

Hankkeen toteuttaminen

Hanke toteutetaan nk. kenttäkokeena ennen-jälkeen ja tapaus-verrokki –tutkimusasetelmassa. Siihen osallistuu 6 yritystä kunkin em. toimialan kahdesta kokoluokasta – alle 10 ja 10–19 henkilön yritykset – ja niiden työterveyshuoltohenkilöstö (yhteensä 48 yritys-työterveyshuoltoparia). Yritykset ja niiden työterveyshuollot muodostavat toimiala- ja yrityskokokohtaisia tapaus-verrokkipareja. Tapausyrityksissä yhteistoimintakäytäntöjä kehitetään yritysten, työterveyshuoltojen ja tutkijoiden yhteiskehittelynä. Verrokeissa yhteiskehittelyä ei toteuteta.

Yhteistoimintakäytäntöjen vaikutuksia arvioidaan kyselyillä ja ryhmähaastatteluilla, jotka toteutetaan ennen yhteiskehittelyprosesseja ja toistetaan niistä vuoden ja noin puolentoista vuoden kuluttua. Tutkimusaineistona hyödynnetään lisäksi yhteiskehittämisprosessien ja niiden tulosten kuvauksia sekä työterveysyhteistyöhön liittyviä dokumentteja.
Tulosten hyödyntäminen

Hankkeen tuottamaa tietoa käytetään pienten yritysten työterveyttä ja työkykyä tukevan toiminnan, työterveysyhteistyön ja työterveyshuoltopalvelujen kehittämisessä entistä vaikuttavammaksi ja toimivammaksi. Tutkimustieto on hyödynnettävissä myös työterveyshenkilöstön koulutuksessa sekä työhyvinvointia ja tuottavuutta tukevien toimijoiden osaamisen ja yhteistyön edistämisessä.

Aikataulu

Hanke käynnistyy 1.9.2015 ja päättyy 31.8.2018.

Rahoittajat

Työterveyslaitos toteuttaa hankkeen Työsuojelurahaston tuella.

Tutkimusraportti

Hankkeen tutkimusraportin voi ladata Julkarista.

Tutkijaryhmä

Helena Palmgren, hankkeen vastuullinen johtaja, TkT, KM
Simo Kaleva, tutkija, MMM, VTM
Marita Riikonen, tutkija, TtM
Sari Nissinen, tutkija, TtM
Kristina Rajala, tutkija, TtM
Kristiina Halonen, vanhempi asiantuntija, TkT
Leena Kaila-Kangas, erikoistutkija, FT
Panu Oksa, ylilääkäri, LT