Tavoitteena on selvittää työpaikan ja työterveyshuollon yhteisiä toimintatapoja ja kehittää toimintamalli, jolla voidaan tukea liikuntaelinongelmaisen työntekijän työssä jatkamista.
tyoterveysyhteistyo

Tausta

Liikuntaelinoireet, -sairaudet ja niiden seuraukset ovat pitkään olleet merkittävä kansanterveydellinen ja -taloudellinen ongelma Suomessa. Sairauspoissaolojen lisäksi liikuntaelinongelmaisen työntekijän työtehon ja tuottavuuden aleneminen aiheuttavat merkittäviä taloudellisia seurauksia työpaikoille.

Liikuntaelinvaivoista ja -sairauksista johtuvaa työkyvyn alenemista ja ennaltaehkäisyä voidaan hoitaa tehokkaasti työterveyshuollossa. Jos työpaikalla toteutettavat työjärjestelyt ja työterveyshuollon tukitoimet eivät riitä, käytettävissä on eri tilanteisiin sopivia kuntoutusratkaisuja.

Työelämässä oleville liikuntaelinongelmaisille on suunnattu erityinen Kelan harkinnanvaraisen kuntoutuksen muoto, Tules-kurssit. Tules-kuntoutusprosessin yhdistäminen työterveyshuollossa toteutuviin jatkotoimenpiteisiin on tärkeää. Tämä edellyttää yhteistyötä työterveyshuollon, kuntoutuksen ja työpaikan kanssa. Työterveyshuollolla on koordinointivastuu kuntoutuksen eri toimijoiden kesken yksikön työkyvyn tukemisessa (valtioneuvoston asetus 708/2013).

Tavoitteet

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää työpaikan ja työterveyshuollon yhteisiä toimintatapoja ja moniammatillista yhteistyötä sekä kuntoutusyhteistyötä Tules-kursseilla liikuntaelinongelmaisen työntekijän työkyvyttömyyden ehkäisyssä. Erityisenä tavoitteena on selvittää työfysioterapeutin roolia liikuntaelinongelmaisen työntekijän työssä jatkamisen tuessa varhaisessa vaiheessa työpaikalla sekä Tules-kuntoutusprosessin aikana.

Toteutus

Tutkimus on monimenetelmäinen tutkimus, joka sisältää poikkileikkaustyyppisen kyselytutkimuksen ja laadullisen tapaustutkimuksen. Tutkimuksessa sovelletaan arviointitutkimuksen lähestymistapaa. Arviointia käytetään työterveysyhteistyön ja kuntoutuspalveluprosessin kehittämisen tukena.

Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa lähetetään sähköinen kyselytutkimus kaikille Suomessa toimiville työterveyspalvelujen tuottajille. Kysely kohdistetaan työterveysyksiköissä työskenteleville työterveyslääkäreille, työterveyshoitajille, työpsykologeille ja työfysioterapeuteille.

Tutkimuksen toiseen vaiheeseen, tapaustutkimukseen, on valittu Pohjois-Suomen alueelta kolme kuntoutuspalveluntuottajaa, jotka järjestävät Kelan Tules-kuntoutuskursseja työelämässä oleville.

Kolmannessa vaiheessa kehitetään työterveyshuollon toimintamalli liikuntaelinongelmaisen työntekijän työssä jatkamisen tueksi. Uusi toimintamalli perustuu tutkimuksen 1. ja 2. vaiheen tuloksiin sekä aiemmissa kansainvälisissä tutkimuksissa kuvattuihin toimintatapoihin.

Aikataulu

Hanke toteutettiin vuosina 2014–2016.

Tulokset

Tutkimuksessa kehitetään työterveyshuollon toimintatapoja liikuntaelinongelmaisen työntekijän työn ja työolojen kehittämiseen kuntoutusprosessin jatkumiseksi työpaikalla.

Rahoittaja

Tutkimusta rahoittavat Kansaneläkelaitos (Kela) ja Työterveyslaitos.

Tutkimusryhmä

Erja Sormunen, erikoistutkija
Hilkka Ylisassi, erikoistutkija
Eija Mäenpää-Moilanen, erityisasiantuntija
Tuija Virtanen, tutkija
Jouko Remes, erityisasiantuntija
Kari-Pekka Martimo, teemajohtaja (Vaikuttava työterveyshuolto -teema)