Tutkimukseen otetaan mukaan 20 yritystä. Tutkimuksessa kerätään tiedot yritysten henkilöstöstä, liiketoiminnasta, rahallisesta panostuksesta työympäristön tuvallisuuteen ja henkilöstön työkykyyn sekä tiedot sairauspoissaolo-, työkyvyttömyyseläke- ja työtapaturmakuluista tilikausittain vuosilta 2008 – 2012/2013. Liiketoimintaa ja henkilöstöä koskevia tietoja kerätään yritysten talous- ja henkilöstöhallinnosta sekä aiemmin työkykyjohtamisen benchmarking -hankkeessa kerätystä aineistosta.

Työkykyjohtamista, sisäistä yhteistyötä ja yhteistyötä työterveyshuollon ja tapaturma- ja työeläkevakuutusyhtiöiden kanssa selvitetään kahdella kyselyllä, yksilöhaastatteluilla ja hakemalla tietoa yrityksen asiakirjoista. Kysely-, haastattelu- ja asiakirjatiedot yhdistetään ja työkykyjohtaminen ja toimintaprosessit arvioidaan tutkimusta varten kehitetyn työkykyjohtamisen laatukriteeristön mukaisesti. Tutkimuksen viimeisessä vaiheessa kohdeyritykset jaotellaan henkilöstöpanostusten ja työkyvyttömyyskustannusten suhteen neljään ryhmään ja osassa tehdään työkykyjohtamisesta ja toimintaprosessien vastaavien henkilöiden ryhmähaastattelu.

Hankkeen tavoitteena on

• tutkia, mitkä suurissa yrityksissä sovellettavat työkykyjohtamisen ja –toiminnan käytännöt selittävät yritykselle aiheutuvien työkyvyttömyyskustannusten vaihtelua.
• selvittää, eroavatko työpaikan toimintatavat, työterveysyhteistyö ja yhteistyö muiden toimijoiden kanssa yrityksissä, joissa työkyvyttömyyskustannukset ovat matalat verrattuna niihin, joissa ne ovat korkeat.

Yhteistyökumppanit

Hanketta rahoittaa Työsuojelurahasto.

 

Tulosten raportointi

Tutkimus tuottaa uutta tietoa työkykyjohtamisen tuloksellisuudesta ja edesauttaa kehittämään entistä kustannusvaikuttavampia työkykyjohtamisen tapoja. Tutkimuksessa mukana oleville yrityksille tuotetaan yrityskohtaiset raportit ja hankkeen rahoittajalle laaditaan loppuraportti. Tulosten pohjalta laaditaan myös tieteellisiä (1-2 kpl) ja yleistajuisia artikkeleja.

Tutkijaryhmä

• Timo Leino, LT, dos. (työterveyshuolto), ylilääkäri, tutkimuksen vastuuhenkilö, TTL
• Irmeli Pehkonen, FT (ergonomia, interventiot), erikoistutkija, TTL
• Jukka Uitti, LT, prof. (työterveyshuolto ja työlääketiede), Tampereen yliopisto; ylilääkäri, TTL
• Juha Liira, LT, dos. (työlääketiede), vanhempi asiantuntija, TTL
• Pirjo Juvonen-Posti, LL, kun-PD, kuntoutuksen erityispätevyys, vanhempi asiantuntija, TTL
• Johanna Seppänen, FT (tilastotiede), tiimipäällikkö, TTL
• Tiina Vihtonen, KTT (liiketaloustiede/laskentatoimi, terveystaloustiede), vanhempi tutkija, TTL
• Jarno Turunen, KTM (taloustiede), erityisasiantuntija, TTL
• Lea Henriksson, dos. (sosiaalipolitiikka, laadullinen tutkimus) vanhempi tutkija, TTL

Hanke toteutetaan vuosina 2014-2016.

Hankekuvaus Työsuojelurahaston verkkosivulla.

Testi