Tutkimustiedote työpajoihin ja haastatteluihin osallistuville - Turvallisuusjohtamisen kehittäminen tiedon louhinalla (Al Safety)

Kutsu Ai Safety -hankkeen työpajaan tai haastatteluun.

Kutsumme sinut osallistumaan  AI Safety –tutkimushankkeen työpajaan tai haastatteluun!

Turvallisuusjohtamisen kehittäminen tiedonlouhinnalla (AI Safety) -hankkeessa tutkitaan työturvallisuutta datalähtöisesti ja selvitetään: Voitaisiinko tiedonlouhinnalla ja koneoppimisella löytää uutta tietoa turvallisuusjohtamisen tarpeisiin? Miten voisimme ymmärtää entistä paremmin työtapaturmien ja vaaratilanteiden taustalla olevia tekijöitä ja kohdistaa ennakoivia toimenpiteitä entistä vaikuttavammin?

Tutkimuksen osiot ja niihin osallistuminen

Tutkimus muodostuu seuraavista osioista:

1) Haastattelut ja yrityskohtaiset työpajat

2) Data-analyysit

3) Yrityskohtaiset ja yritysten yhteiset työpajat

Data-analyysissä analysoimme yhteistyöyritysten tietoaineistoja uuden tiedon tuottamiseksi ja sen hyödyntämiseksi turvallisuuden kehittämisessä. Yhdistämme erilaisia yritysten keräämiä datoja (kuten HR tietoja sekä hallinnollista ja tuotannollista tietoa) työturvallisuusdataan ja analysoimme sitä tiedonlouhinnan ja koneoppimisen menetelmin. Analyysien perusteella tunnistetaan kehittämistarpeita, joiden perusteella kehitetään tiedonkeruuta ja työsuojelutoimintaa yrityksissä. Datojen käytöstä sovitaan yritysten kanssa haastattelu- ja työpajavaiheen jälkeen ja siitä tiedotetaan henkilöstölle työnantajan kautta sekä mahdollisuuksien mukaan henkilökohtaisesti. 

Tässä tiedotteessa saat tietoa erityisesti hankkeen työpajoista ja haastatteluista sekä niihin osallistumisesta.

Tutkimus toteutetaan työajalla eikä siitä makseta erillisiä korvauksia. Osallistuminen haastatteluun/työpajaan on vapaaehtoista ja perustuu suostumukseesi.

Osallistumalla tutkimukseen pääset osaltasi vaikuttamaan työturvallisuuden kehittämiseen työpaikallasi, teollisuusyrityksissä ja laajemmin suomalaisessa työelämässä.

Haastattelut ja yrityskohtaiset työpajat keväällä 2021 ja vuonna 2022

Osallistujaorganisaatioissa toteutetaan haastatteluja ja työpaja keväällä 2021. Kutsumme haastatteluihin ja työpajoihin ylintä johtoa, keskijohtoa, esimiehiä, turvallisuusvastaavia, datan hallinnoinnista vastaavia sekä työntekijöiden edustajia.

Haastatteluilla ja ensimmäisellä työpajalla selvitetään organisaatioiden nykyistä turvallisuustilannetta sekä tapoja kerätä ja hyödyntää dataa turvallisuuden johtamisessa. Lisäksi selvitetään tietotarpeita ja ideoita tiedonkeruun kehittämiseksi.

Toisissa työpajoissa (vuonna 2022) suunnitellaan yhdessä uusia tiedonkeruumenetelmiä ja tiedonkeruun kohdentamista data-analyysissa tunnistettujen tietoaukkojen täyttämiseen. Lisäksi tunnistetaan uusia/kehitettäviä toimintatapoja työsuojeluun.

Työpajoissa kerätään tutkimusaineistoa mm. ryhmähaastattelujen ja yhteisen työstön avulla ja koska työpajat toteutetaan ryhmämuotoisina, muut osallistujat kuulevat vastauksesi.

Yhteistyöorganisaatioiden yhteinen työpaja vuonna 2022

Vuonna 2022 toteutetaan yhteinen työpaja hankkeeseen osallistuville neljälle yhteistyöyritykselle. Yritysten yhteiseen työpajaan kutsutaan 1-2 edustajaa/organisaatio, esimerkiksi turvallisuudesta ja/tai datan hallinnoinnista vastaava henkilö.

Työpajan tavoitteena on suunnitella ja ideoida yhdessä datankeruun kehittämistä data-analyysin perusteella tunnistettujen tietoaukkojen täyttämiseen ja kehittää työsuojelutoimenpiteitä. Data-analyysin tuloksista keskustellaan ja tutkimusryhmän ehdottamia keinoja ja välineitä arvioidaan yhdessä. Lisäksi työpajoissa vaihdetaan yhteistyöyritysten kokemuksia datan hyödyntämisestä.

Työpajassa kerätään tutkimusaineistoa mm. ryhmähaastattelujen ja yhteisen työstön avulla ja koska työpajat toteutetaan ryhmämuotoisina, muut osallistujat kuulevat vastauksesi.

Osallistuminen ja vapaaehtoisuus

Haastatteluun ja työpajaan osallistuminen on vapaaehtoista ja halutessasi voit kieltäytyä vastaamasta mihin tahansa kysymykseen. Haastattelut kestävät noin 1-1,5 h ja työpajat n. 3 h. Haastattelut ja työpajat äänitallennetaan ja puretaan tekstiksi (litteroidaan), jos osallistujat antavat siihen suostumuksen. Osallistumalla haastatteluun tai työpajaan ja antamalla suullisesti suostumuksesi sen aluksi, annat suostumuksesi siihen, että voimme liittää vastauksesi hankkeen tutkimusaineistoon sekä hyödyntää aineistoja tässä tutkimuksessa ja sen julkaisuissa, esityksissä ja raporteissa.

Luottamuksellisuus

Tutkimuksen etenemisestä viestitään koko hankkeen ajan tutkimushankkeen www-sivuilla. Tutkimuksen tuloksia esitellään tutkijoille julkisesti tieteellisissä ja muissa seminaareissa ja tilaisuuksissa ja hankkeen päätyttyä ne raportoidaan tieteellisissä ja yleistajuisissa julkaisuissa siten, että henkilöitä tai organisaatioita ei voi tunnistaa. Tieteellisiä julkaisuja voidaan myöhemmin käyttää myös väitöskirjatyössä. Mukana olleet yhteistyöyritykset saavat yhteenvedon oman datansa analyysista muodossa, josta yksittäisiä työntekijöitä ei voi tunnistaa.

Eri tutkimusvaiheissa kerätty tutkimusaineisto (haastattelu-, työpaja-, työpaikan toimittamien tietoaineistojen sisältämä data) käsitellään ehdottoman luottamuksellisina. Tulokset  raportoidaan ryhmätasolla siten, että yksittäisiä henkilöitä ei ole mahdollista tunnistaa. Luottamuksellisuus ja tietosuoja on kuvattu tarkemmin tämän tiedotteen seuraavalla sivulla olevassa tietosuojaselvityksessä

Lisätietoa tietosuojasta

Haastatteluissa ja työpajoissa kerätyn tutkimusaineiston omistusoikeus on Työterveyslaitoksella. Tutkimusaineistoon pääsevät vain tutkimusryhmän jäsenet, ja meitä sitoo vaitiolovelvollisuus. Käsittelemme ja säilytämme aineistoa tietoturvallisesti Työterveyslaitoksen palvelimella.

Noudatamme tutkimusta koskevaa lainsäädäntöä ja Työterveyslaitoksen salassa pidettävien aineistojen käsittely- ja tietoturvaohjetta. Työterveyslaitoksen tietojärjestelmät ovat suojatut palomuureilla ja niiden käyttöoikeudet vaativat tietohallinnon myöntämän käyttäjätunnuksen ja salasanan. Työpaja- ja haastatteluäänitteet puretaan tekstiksi eli litteroidaan Spoken Oy:ssä, joka noudattaa vaitiolo- ja salassapitosopimusta.

Säilytämme fyysistä tutkimusaineistoa (esimerkiksi paperisia muistiinpanoja ja äänitallenteita) lukituissa tiloissa ja lukituissa kaapeissa. Rakennuksessa on myös kulunvalvonta.

Keräämme ja analysoimme tutkimusaineistoa tunnistetiedoin. Raportoimme tulokset ryhmätasolla siten, ettei yksittäisiä osallistujia ole mahdollista tunnistaa. Käytämme aineistoja vain tieteelliseen tutkimukseen, emme anna yksittäistä työntekijää koskevia tietoja työnantajalle.

Arkistoimme kaikki haastatteluissa ja työpajoissa kerätyn rekisteröityä koskevan tiedon pysyvästi tunnistetiedoin Työterveyslaitoksen tutkimusarkistoon tutkimusprojektin päättymisen ja tutkimusaineistosta kirjoitettavien tieteellisten julkaisujen hyväksymisen jälkeen, kuitenkin viimeistään 30.9.2026. 

Voit milloin tahansa peruuttaa tutkimukseen osallistumisen, ilmoitat vain siitä tutkimuksen vastuulliselle tutkijalle. Sinulla on myös oikeus pyytää pääsyä itseäsi koskeviin henkilötietoihin ja pyytää tietojen oikaisemista tai käsittelyn rajoittamista. Lisäksi sinulla on tarvittaessa oikeus tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä tietosuojaviranomaiselle.

Lisätietoa tietosuojakäytännöstä: https://www.ttl.fi/tyoterveyslaitoksen-tutkimustoiminnan-tietosuojakaytanto/

Tutkimusaineisto muodostaa henkilörekisterin.  Annamme myös mielellämme lisätietoja:

Rekisterinpitäjä: Työterveyslaitos, Topeliuksenkatu 41 b, 00250 Helsinki, p. 030 4741 (vaihde), p. 030 474 2750

Rekisterin vastuuhenkilö: Maria Tiikkaja, FT, erikoistutkija, PL 40, 00032 Työterveyslaitos,

Työterveyslaitoksen tietosuojavastaava, p. 030 474 2429,  [email protected]

 

FAKTAT:

Mukana työpaikkasi ja neljä muuta suomalaista teollisuusyritystä

Toteutus: 09/20-09/22

Rahoitus: Työsuojelurahasto, Työterveyslaitos ja osallistujaorganisaatiot

OTA YHTEYTTÄ:

Hankkeen projektipäällikkö ja vastuullinen tutkija

Maria Tiikkaja, erikoistutkija,
[email protected]
+358 30 474 2750

Avainsanat

tietosuoja