21.6.2017

Työ ja terveys -haastattelututkimuksen aineisto eri vuosina edustaa Suomen työssä olevaa, suomenkielistä 25–64-vuotiasta väestöä. Haastattelututkimuksen tuloksia on käytetty osana laajempaa Työ ja terveys Suomessa -katsausta, joka julkaistiin kolmen vuoden välein vuoteen 2012 asti.

Työ ja terveys -haastattelututkimuksen avoimeen dataan on otettu mukaan vain sellaiset aihealueet ja kysymykset, jotka kysyttiin vähintään kahtena vuotena. Vaikka aineisto päättyy vuoteen 2012, on siitä mahdollista poimia edelleen mielenkiintoisia huomiota, joita ei yksittäisissä raporteissa ollut mahdollista käsitellä. Esimerkiksi työn fyysisen ja henkisen kuormittavuuden tarkastelu näyttää eroja toimialojen välillä.

Avoimena datana julkaistussa Työ ja terveys -aineistossa on 214 muuttujaa. Muuttujien ja niiden yhdistelmien suuri määrä mahdollistaa laajojen huomioiden tekemisen suomalaisten työn ja terveyden tilasta 2000-luvun vaihteessa ja sen ensimmäisellä vuosikymmenellä, ja antaa osviittaa sen kehityssuunnista tällä vuosikymmenellä. Tietoaineiston avaaminen tuo aineiston kaikkien halukkaiden saataville ja edesauttaa uusien havaintojen löytymistä mahdollistamalla muiden “kysyvän” datasta niitä kysymyksiä, joita Työterveyslaitoksen katsauksissa ei ole tarkasteltu.

Työterveyslaitoksen ensimmäinen merkittävä avoimen datan julkaisu

Työ ja terveys -haastattelututkimuksen aineisto on Työterveyslaitoksen ensimmäinen merkittävä avoimen datan julkaisu. Työterveyslaitos on nostanut avoimuuden toimintansa laadun yhdeksi keskeisistä mittareista. Työterveyslaitos jatkaa avoimen tieteen edistämistä avaamalla jatkossa enenevissä määrin tutkimuksellisia tietoaineistojaan, joista suurin osa on yksittäistutkimuksia.

Avoimen datan julkaisu vaatii jatkuvaa resursointia erityisesti anonymisointia vaativissa henkilöaineistoissa ja on aina investointi tutkimuslaitokselle. Työ ja terveys -haastattelututkimuksen aineisto on huolellisesti karkeistettu niin, ettei yksittäisen henkilö tunnistaminen ole mahdollista. Tämän lisäksi Työterveyslaitos säännöllisesti arvioi avaamien aineistojensa tunnistettavuuden riskejä tietotilinpäätöksen laadinnan yhteydessä.

Työterveyslaitos on sitoutunut edistämään avoimuutta suomalaisessa tieteessä. Avoin tiede ja avoin data parantavat suomalaisen tieteen laatua ja vaikuttavuutta, ja avoin tiede on viime vuosina kiitettävästi edistynyt korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten konkreettisilla toimilla. Julkisilla rahoilla kerättyjen aineiston jakaminen yleiseen käyttöön edistää aineistojen hyödyntämistä ja leviämistä.

Lataa Työ ja terveys -haastattelututkimuksen avoin data

Aineistosta on mahdollista poimia edelleen mielenkiintoisia huomiota

Alla olevaan kuvaan on piirretty toimialoittain prosenttiosuus vastaajista, jotka kokevat työnsä sekä fyysisesti että henkisesti melko tai hyvin rasittavaksi. Kuvaan on valittu tutkimuksen viisi suurinta toimialaa. Toimialatieto on Tilastokeskuksen TOL2008-luokitus, joka löytyy aineistosta jokaiselle vastaajalle.

Soteala on kahden kuormittavimman alan joukossa

Terveys- ja sosiaalipalvelut eli soteala erottuu joukosta. Soteala on kahden kuormittavimman joukossa, jos fyysistä ja henkistä kuormittavuutta katsotaan erikseen. Sotealan työn kuormittavuus sekä fyysisellä että henkisellä tavalla on haaste henkilöstön hyvinvoinnista huolehtimiselle.