12.12.2016

Tiedote 60/2016, 12.12.2016

– Suomalaisilla työpaikoilla on varsin hyvin erilaisia joustoja tarjolla. Yhtä parasta, kaikille ja kaikkialle soveltuvaa joustoa ei ole olemassa. Esimerkiksi työaikojen muokkauksilla voidaan vaikuttaa myönteisesti sekä ikääntyvien työkykyyn että helpottaa pikkulapsiperheen ajankäytön hallintaa, vanhempi tutkija Annina Ropponen Työterveyslaitoksesta kertoo ja muistuttaa että työuran eri vaiheissa joustojen tarpeet ovat erilaisia.

Jousto-opas – Sujuvuutta työhön yksilöllisillä ja yhteisöllisillä ratkaisuilla –teos esittelee eri joustoja, joita työntekijä voi työpaikallaan hyödyntää. Tutuimpia ovat osa-aikatyö, liukuva työaika ja työaikapankki sekä etätyö, jota tänä päivänä tehdään paitsi kotona myös matkustaessa, julkisissa paikoissa kuten kahviloissa tai asiakkaiden tiloissa. Lisäksi yhteiskunta tarjoaa tukea jos joustomuodoksi soveltuu osittainen hoitovapaa, opinto-, säästö- ja vuorotteluvapaa sekä osa-aikaeläke ja osasairausvapaa. Oppaan tarkoituksena on tarjota tietoa joustomahdollisuuksista ja kannustaa työntekijöitä ja työpaikkoja avoimeen ja yhteiseen keskusteluun niistä tavoista, joilla tuetaan hyvinvoivaa ja tuottavaa työntekoa erilaisissa elämäntilanteissa.

Joustava työ haastaa johtamista

Hyvän johtamisen periaatteiden toteuttaminen hajautuneessa, monessa ajassa ja paikassa sekä mahdollisesti liikkuvasti työskentelevässä työyhteisössä edellyttää nykyaikaisia johtamistapoja. Työelämän joustot vaativat myös työntekijöiltä entistä suurempaa vastuuta huolehtia itsenäisesti työn mielekkäästä toteuttamisesta sekä omasta hyvinvoinnista.

– Johtamisessa painottuvat tiedottamisen ja työtehtävien jaon sijaan yhteistyön ja yhteisen suunnittelun johtaminen, erikoistutkija Seppo Tuomivaara Työterveyslaitoksesta korostaa.

Työn jakamisesta on siirrytty merkitysten johtamiseen, jossa työntekijällä itsellään on tärkeä rooli työtehtävien määrittelyssä.

Työn ja muun elämän onnistunut yhteensovittaminen edellyttää oikeudenmukaisuutta

Työn ja muun elämän yhteensovittamisen kannalta työntekijät pitävät tärkeinä työpaikan tasapuolisia pelisääntöjä, asenteita ja johtamista.

– Oleellista on se, kuinka työjärjestelyt onnistutaan kehittämään kaikkien työntekijöiden kannalta oikeudenmukaisiksi ja optimaalisiksi työtehtävien kannalta, johtava asiantuntija Salla Toppinen-Tanner Työterveyslaitoksesta mainitsee.

Työ@Elämä – Opas työpaikoille työn ja muun elämän yhteensovittamiseksi –teoksessa tarjotaan konkreettisia keinoja n. 3000 suomalaisilta työpaikoilta kootun idean pohjalta muodostettujen TOP10 työpaikan hyvien käytäntöjen toteuttamiseen. Erityisesti työaikaan liittyvillä järjestelyillä, esimiehiä kouluttamalla ja työntekijöiden omia selviytymiskeinoja vahvistamalla voidaan parantaa työn ja muun elämän yhteensovittamista, oppaassa todetaan.

Työaikojen ja –tapojen kehittäminen vaikuttaa koko työyhteisön toimintaan. Kun työpaikan toimintatavat ja työilmapiiri ovat kunnossa, henkilöstön hyvinvointi, sitoutuminen ja työsuoritus paranevat. Näillä asioilla on edelleen vaikutusta esimerkiksi poissaoloihin, vaihtuvuuteen ja parantuneeseen tulokseen. Työnantajan näkökulmasta työn tekemiseen liittyvät joustot ovat keskeinen tekijä tuottavuuden kohottamisessa ja pitkällä aikavälillä työllisyyden turvaamisessa.

Joustoihin pätevät normaalit työyhteisöjen yhteiset pelisäännöt: avoimuus, yhteisöllisyys, tahto, luottamus ja osaaminen. Yhdessä sopimalla ja esimiesten ja työntekijöiden yhteistyöllä kaikki joustot saadaan työpaikoille sopiviksi ja toimiviksi sekä työnantajan että työntekijän näkökulmasta, oppaissa todetaan.

Työnantajan askeleet kohti toimivia joustoja:

 • suunnittele erilaisia joustomalleja yhdessä työntekijöiden kanssa
 • tiedota joustojen mahdollisuuksista henkilökunnalle
 • sovi kokeilujaksosta, johon henkilökunta sitoutuu
 • tue työntekijöitä yksilöllisten tarpeiden mukaan
 • arvioi joustojen toteutuma työpaikalla
 • kehitä joustomalleja edelleen

Työpaikan TOP10 käytännöt työn ja muun elämän yhteensovittamiseksi

 1. joustavuus työajoissa
 2. etätyö
 3. toimivat sijaisjärjestelyt ja toimintakäytännöt työhön palaamiseen poissaolon jälkeen,
 4. kirjatut tavoitteet
 5. sovitut pelisäännöt ja tasapuolisuus
 6. työn ja muun elämän yhteensovittamisasioiden nostaminen osaksi henkilöstöprosesseja
 7. yksityiselämän kysymykset osaksi työterveysyhteistyötä
 8. henkilöstön tukeminen työn ja muun elämän yhteensovittamisessa esimerkiksi esimiehen tai työtoverien taholta tai kouluttamalla
 9. lastenhoito- ja muut arkea helpottavat palvelut
 10. perheen huomiointi työpaikoilla.

Lisätiedot:
Vanhempi tutkija Annina Ropponen, Työterveyslaitos, p. 030 474 2012, annina.ropponen [at] ttl.fi
Erikoistutkija Seppo Tuomivaara, Työterveyslaitos, p. 030 474 2519, seppo.tuomivaara[at]ttl.fi
Johtava asiantuntija Salla Toppinen-Tanner, Työterveyslaitos, p. 030 474 2441, salla.toppinen-tanner[at]ttl.fi
Jousto-opas – Sujuvuutta työhön yksilöllisillä ja yhteisöllisillä ratkaisuilla
Työ@Elämä – Opas työpaikoille työn ja muun elämän yhteensovittamiseksi

Kaikki Työterveyslaitoksen tiedotteet ovat osoitteessa http://news.cision.com/fi/tyoterveyslaitos