24.4.2019

Työn fyysisten kuormitustekijöiden ja työn sujuvuuden sekä työympäristön turvallisuuden arviointi suunnatun työpaikkaselvityksen avulla on työfysioterapeuttien keskeinen tehtävä. Nykyiset käytännöt eivät kaikilta osin täytä hyvän työterveyshuoltokäytännön tunnusmerkkejä, minkä vuoksi on syntynyt tarve yhtenäistää asiakastyöpaikoille suunnattua toimintaa. Selkeät roolit ja yhtenäiset toimintamallit helpottavat moniammatillista yhteistyötä niin työterveyshuollon sisällä kuin asiakastyöpaikankin kanssa.

Tuki- ja liikuntaelinongelmien ja -sairauksien (TULE) määrä näyttää pysyvän jatkuvasti työikäisten yhtenä yleisimpänä sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyseläkkeiden syynä. Työterveyshuollossa työfysioterapeuttien toimenpiteillä pyritään vaikuttamaan TULE-ongelmiin jo ennaltaehkäisevästi sekä tarvittaessa korjaavin toimenpitein.

Työtä ja työympäristöä kehittämällä pysyvämpiä tuloksia työpaikalle

”Yhteistyö tuki- ja liikuntaelinongelmaisen työntekijän työkyvyttömyyden ehkäisyssä” – tutkimushankkeessa selvitettiin työfysioterapeutin roolia TULE-ongelmaisen työntekijän työkyvyn tuessa (Sormunen ym. 2017). Kyselyyn vastanneiden työfysioterapeuttien mukaan yleisimmin heidän asiantuntemustaan hyödynnettiin TULE-ongelmaisen työntekijän tietojen annossa, neuvonnassa ja ohjauksessa (TANO). Seuraavaksi yleisimmin työfysioterapeutin osaamista hyödynnettiin terveystarkastuksissa sekä fyysisen työ- ja toimintakyvyn arvioinneissa.

Suunnattujen työpaikkaselvitysten toteuttaminen oli vasta neljänneksi yleisin työfysioterapeutin palvelu. Noin kolmannes (31%) työfysioterapeuteista ilmoitti toteuttavansa suunnattuja selvityksiä viikoittain. Puolet vastanneista toteutti suunnattuja selvityksiä kuukausittain ja loput (19%) harvemmin kuin kuukausittain. Työfysioterapeuttien oman osaamisen arviointi eri työterveyshuollon prosesseissa noudatti samansuuntaista linjaa toimintojen yleisyyden kanssa. Suunnatun työpaikkaselvityksen toteuttamiseen liittyvän osaamisen arviointiin sijoittuvan vasta TANO-toiminnan sekä terveystarkastusten jälkeen.

Työn muokkaukseen liittyvien tutkimustulosten perusteella tiedetään, että työpaikalle suunnatuilla toiminnoilla sekä työn ja työympäristön kehittämistoiminnoilla voidaan saada pysyvämpiä tuloksia työkyvyn tukemisessa. Hyvä ja luottamuksellinen yhteistyö työpaikan toimijoiden kanssa on erityisen tärkeää hyviin tuloksiin pääsemiseksi.

Yhtenäiset toimintamallit helpottavat ja sujuvoittavat työterveyshuollon sisäistä sekä työpaikan kanssa tehtävää yhteistyötä.

Kehitä osaamistasi suunnatun työpaikkaselvityksen toteuttamisessa

Työterveyslaitos järjestää nyt ensimmäisen kerran työfysioterapeutin suunnattuun työpaikkaselvitykseen keskittyvän koulutuksen, jonka tavoitteena on syventää työfysioterapeuttien osaamista suunnatun työpaikkaselvityksen prosessin eri vaiheista, terveydellisen merkityksen arvioinnista, toimenpide-ehdotuksista ja raportoinnista.

Asiakastyöpaikoilla kuormituksen arviointi on työelämän monimuotoisuuden takia haastavampaa. Vaatimukset ovat myös kasvaneet työnantajan puolelta, joten suunnatun selvityksen merkitys on siinäkin mielessä entistä tärkeämpää. Työfysioterapeutin suunnatun selvityksen avulla on mahdollista vaikuttaa ratkaisevasti työn organisointiin liittyviin kysymyksiin, esim. miten työt jakaantuvat tai miten sujuvaa työ on. Fyysinen kuormitus on myös monipuolinen ilmiö, johon suunnatulla selvityksellä on mahdollista vaikuttaa. Keskeiset arvioitavat asiat ovat mm. työasennot, työliikkeet ja työvälineet. Työantajat ovat kiinnostuneet myös näiden asioiden vaikutuksesta tuottavuuteen, miten oikeat työasennot, työkalujen ja työvälineiden valinnalla työntekijät pysyvät terveempinä ja näin ollen myös tuottavampina.

Koulutus toteutetaan yhden opintopisteen laajuisena monimuoto-opetuksena. Webinaareissa ja verkkomateriaaleissa käsitellään koulutuksen tietosisältö, jonka käytäntöön soveltamista tuetaan verkkotehtävillä ja oppimistehtävällä. Lähiopetuksessa syvennetään tietämystä ja vertaillaan eri tapoja tehdä suunnattu työpaikkaselvitys.

Tutustu koulutukseen ja ilmoittaudu

Lisätiedot koulutuksesta ja ilmoittautuminen tämän linkin kautta.

Lisää aiheesta