Työturvallisuuteen liittyvät lait

Työturvallisuuslaki (738/2002) (Finlex)

Työsuojeluun liittyvät lait

Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta (44/2006) (Finlex)

Työterveyteen liittyvät lait

Työterveyshuoltolaki (1383/2001) (Finlex)

Työterveyshuoltolaki : opas työterveyshuoltolain soveltajille (Julkari)

Sairausvakuutuslaki (1224/2004) (Finlex)

Työaikaan liittyvät lait

Työaikalaki (605/1996) (Finlex)