Työelämän siirtymiin liittyvät kysymykset ja pidempien sekä ehyempien työurien tavoittelu on ajankohtaisempaa kuin koskaan aikaisemmin taloudellisen kestävyyden turvaamiseksi.

Ihmiset säilyvät nykyisin terveinä ja toimintakykyisinä huomattavasti aiempaa kauemmin. Yhteiskunnassa tarjottavat roolit sekä hallinnon ja tukijärjestelmien rakenteet eivät kuitenkaan ole ehtineet muuttua vastaavasti.

Ratkaisuna eläkeikää lähestyvien työntekijöiden työhön osallistumisen tukemiseksi ja työn imun vahvistamiseksi kehitimme Työn imua uran seniorivaiheeseen -menetelmän työpaikoille.

Menetelmä on näyttöön perustuva, sillä sen vaikuttavuus on osoitettu kenttäkokeellisessa tutkimuksessa.

Menetelmän tavoitteet

Työn imua uran seniorivaiheeseen -ryhmämenetelmän tavoitteena on vahvistaa seniorityöntekijöiden työuran loppuvaiheen hallintaa.

Ryhmävalmennus vahvistaa työntekijän

  • senioritaitoja (hiljaisen tiedon siirtäminen, omien taitojen ja kokemusten esille tuominen, ”puolien pitäminen”)
  • valmiuksia huolehtia työkyvystään (osaamisen ja terveyden ylläpitäminen, vireänä ja aktiivisena pysyminen, stressinhallinta)
  • uskoa omiin työllistymismahdollisuuksiin (kyky muuttaa tehtäviä tai työpaikkaa tarvittaessa)
  • valmiuksia varautua vastoinkäymisiin työssä (ikäsyrjinnän kokemus, työelämän muutostilanteet, hoivavastuun ja työn ristiriidan kokemus).
  • työn imua ja tulevaisuuteen suuntautumista

 

Kohderyhmä

Menetelmä on tarkoitettu erityisesti työuran loppuvaiheessa oleville (55+) työntekijöille. Tarvittaessa menetelmä voidaan kohdentaa myös esimerkiksi esimiehille.

Toteutus

Valmennus toteutetaan vertaisryhmätoimintana. Valmennuksen kesto on 16 tuntia, ja se suositellaan toteuttavaksi 4 x 4 tunnin jaksoissa mieluiten kahden viikon aikana. Valmennusryhmän kooksi suositellaan 10−15 työntekijää.

Ryhmän kulku on suunniteltu prosessinomaiseksi oppimispoluksi, jossa ensin tunnistetaan työuran loppuvaiheeseen liittyviä henkilökohtaisia voimavaroja, tavoitteita ja ongelmia. Tämän jälkeen kehitetään yhdessä muiden osallistujien kanssa toimivia ratkaisuja ongelmiin ja lopuksi näiden hyödyntämistä harjoitellaan pienryhmissä.

Valmennuksessa pyritään työntekijöiden voimaannuttamiseen, jotta he tunnistaisivat työuraansa liittyviä haasteita ja mahdollisuuksia sekä huomaisivat, että heillä itsellään on tärkeä rooli oman uransa hallinnassa.

Valmennus voidaan toteuttaa työpaikan sisäisesti tai usean työpaikan henkilöistä kootulle ryhmälle.

Ohjaajat

Valmennuksesta vastaavat Työterveyslaitoksen ohjaajakoulutuksen (2,5 päivää) suorittaneet ohjaajat. Ohjaajat (kaksi ryhmää kohti) voivat olla joko työpaikan henkilöstöstä koulutettuja ohjaajia tai muita koulutettuja ohjaajia (esimerkiksi Työterveyslaitoksen asiantuntijat, työterveyshuolto, eläkevakuutusyhtiö).

Ohjaajakoulutuksista löytyy lisätietoa Työterveyslaitoksen koulutuskalenterista.

Työterveyslaitos tekee yhteistyötä menetelmän levittämiseksi Nextmilen kanssa.