1.9.2020

Uusi laki syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien luettelosta ja rekisteristä (niin sanottu ASA-rekisteri) tulee voimaan 1.9.2020.

Vanhempi asiantuntija Sanni Uuksulainen Työterveyslaitoksesta sanoo, että uudessa laissa painotetaan työnantajan velvollisuutta arvioida altistumista. Työntekijät ilmoitetaan Työterveyslaitoksen ylläpitämään ASA-rekisteriin vuosittain nimenomaan altistumisen perusteella.

–Myös työnantajan velvollisuus oman luettelon ylläpitoon syöpävaarallisista aineista ja työmenetelmistä sekä niille altistuvista työntekijöistä korostuu uudessa laissa, Uuksulainen sanoo.

Lain sisältämät uudet määritelmät ASA-rekisteröitävistä aineista ja työmenetelmistä ovat tulleet voimaan jo vuoden 2020 alusta sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella. Ilmoitettavien aineiden ja työmenetelmien muutokset pohjautuvat EU-säädöksiin.

Työnantajan pitämä luettelo auttaa arvioimaan riskit

Työterveyslaitos on julkaissut ASA-rekisterin verkkosivuilla syöpäsairauden vaaraa aiheuttavien työmenetelmien ja EU-tasolla syöpävaaralliseksi tai perimää vaurioittavaksi luokiteltujen aineiden ohjeellisen listan, joka päivitetään vuosittain.

Työnantajan tulee pitää luetteloa myös kaikista työpaikalla käytetyistä teollisuuden itse syöpävaaralliseksi tai perimää vaurioittavaksi luokittelemista aineista.

–Näillä teollisuuden itse ilmoittamilla aineilla ei ole EU-tasolla yhdenmukaistettua luokitusta. Siksi eri valmistajien luokitukset voivat vaihdella. Luokituksen voi tarkistaa aineen tai tuotteen ajantasaisesta käyttöturvallisuustiedotteesta, Sanni Uuksulainen huomauttaa.

Se, että työnantaja pitää luetteloa syöpävaarallisista aineista ja niille altistuvista työntekijöistä, auttaa työpaikkoja kiinnittämään huomiota turvalliseen työskentelyyn.

–ASA-aineille altistumisen arviointi on yksi osa työturvallisuuslain ja kemiallisia tekijöitä työssä koskevan asetuksen edellyttämää altistumisen ja riskien arviointia, Uuksulainen sanoo.

Työntekijöiden ilmoittaminen ASA-rekisteriin

Työnantaja ilmoittaa ASA-rekisteriin lähtökohtaisesti ne työntekijät, joiden altistumisen syöpävaarallisille tekijöille tai perimää vaurioittaville aineille työssä arvioidaan olevan suurempaa kuin yleinen ympäristöperäinen tausta-altistuminen.

Työntekijä voidaan todeta altistuneeksi biologisten altistumismittausten tai työhygieenisten mittausten perusteella tai esimerkiksi hyödyntämällä muilla työpaikoilla vastaavissa olosuhteissa tehtyjen selvitysten ja mittausten tietoja.

Jos tarkempaa tietoa altistumistasoista ei ole, ASA-rekisteriin ilmoitetaan työntekijät, jotka ovat tehneet syöpäsairauden vaaraa aiheuttavalle tekijälle tai perimää vaurioittavalle aineelle altistavaa työtä vähintään 20 työpäivää kyseisenä vuonna merkittävän osan työpäivästä tai vastaavan altistumisajan – esimerkiksi yhden tunnin 40 päivänä.

ASA-rekisteriin ilmoitetaan aina myös sellaiset työntekijät, jotka ovat altistuneet onnettomuuden tai poikkeuksellisen työvaiheen vuoksi epätavallisen suuresti.

–Altistuminen on aina arvioitava tapauskohtaisesti työpaikalla huomioiden työpaikan olosuhteet. Altistumisen arvioinnin lopullinen vastuu on työnantajalla. Työnantaja tekee päätökset siitä, ketkä työntekijät katsotaan altistuneiksi. Työterveyshuolto voi antaa asiantuntija-apua altistuvien arvioinnissa, Sanni Uuksulainen sanoo.

Lisää tietoa: