PEF-työpaikkaseurannan avulla selvitetään, liittyykö keuhkoputkien supistumistaipumus työhön tai työperäisiin altisteisiin. Peak expiratory flow (PEF) eli uloshengityksen huippuvirtaus kuvaa suurten hengitysteiden väljyyttä ja on sekuntikapasiteettia epäherkempi mittari hengitysteiden obstruktiolle.

PEF-vuorokausiseuranta

PEF-työpaikkaseuranta epäiltäessä ammattiastmaa

PEF-työpaikkaseuranta on keskeinen tutkimus ammattiastman osoittamisessa. Tutkimus tehdään perusterveydenhuollossa heti ammattiastmaepäilyn herättyä, koska alkuvaiheessa astmaoireiden yhteys työhön on parhaiten osoitettavissa. Potilas saattaa vaihtaa myöhemmin työtiloja tai työtehtäviä, jolloin seurantaa ei enää voida tehdä altisteisessa työssä.

Kosteusvaurion aiheuttaman astman ammattitautidiagnoosiin tarvitaan PEF-työpaikkaseuranta, joka osoittaa yhteyden työhön. Jos potilaan taudinkuva sopii ammattiastmaan ja työpaikalla on epäily/osoitus kosteusvauriosta, tulee seuranta toteuttaa heti huolellisesti.

Muut tutkimukset

 • Ennen PEF-työpaikkaseurantaa tutkitaan keuhkojen ja tarvittaessa nenän sivuonteloiden röntgenkuva muiden sairauksien poissulkemiseksi.
 • Spirometria ja bronkodilaatiokoe.
 • Mikäli PEF-työpaikkaseuranta tai spirometria ei osoita astmaa, voi niiden jälkeen tehdä vielä viikon PEF-vuorokausiseurannan bronkodilatoivalla lääkkeellä (puhallukset ennen ja jälkeen lääkkeen).

Toteuttaminen

Tulkinta

Seuranta on laadullisesti tyydyttävä, jos:

 • rinnakkaispuhallukset ovat tasaiset
 • vuorokaudessa on vähintään 4 onnistunutta puhallusta
 • vapaapäivinä ja työpäivinä on yhtä paljon puhalluksia
 • seurannassa on vähintään 2 työjaksoa ja 2 vapaajaksoa
 • työjaksoissa on vähintään 3 päivää ja vapaajaksoissa vähintään 2 päivää
 • työntekijä tekee seurannan aikana useina päivinä työtä, jossa on altistumista
 • työntekijällä ei ole hengitystieinfektiota.

Huom.! Nämä ovat vähimmäisvaatimukset tulkinnan kannalta, ja seuranta on aina toteutettava ohjeen mukaisesti.

Seurannan tulkinta:

 • Viitearvoja ei ole.
 • Työterveyshuollossa tulee osata tunnistaa ammattiastmalle viitteelliset seurannat, jotta potilaat voidaan lähettää jatkotutkimuksiin.
 • Seurannan lopullinen tulkinta tehdään erikoissairaanhoidossa.
 • Tulkinnassa tarkastellaan sekä PEF-työpaikkaseurannan käyrän muotoa että seurantalomakkeen merkintöjä, joiden perusteella voidaan erottaa töissä ja vapaalla tehdyt puhallukset toisistaan.
 • Tulkintaan perehtynyt lääkäri arvioi, onko seuranta laadullisesti onnistunut ja sopivatko tulokset ammattiastmaan, ovatko tulokset ammattiastmalle viitteellisiä vai eivätkö ne sovi ammattiastmaan.

Ammattiastmaan sopivat esimerkiksi seuraavat:

 • vuorokausivaihtelu on työpäivinä vapaapäiviä suurempaa (käyrä 1)
 • kaikki puhallusarvot laskevat työpäivien aikana, muttei esiinny merkitsevää vuorokausivaihtelua (käyrät 2 ja 3)
 • tiettyihin työvaiheisiin tai tiettyjen aineiden käsittelyyn liittyy matalampia puhallusarvoja.

Seuranta on ammattiastmalle epätyypillinen (käyrä 4), jos:

 • PEF-vuorokausivaihtelu < 20 % ja PEF-arvot ovat viitealueella
 • työviikon aikana ei ole vuorokausivaihtelun lisääntymistä
 • työviikon aikana ei ole PEF-tason laskua
 • viikonloppuna ei tapahdu PEF-tason paranemista.

Tulkinnassa on lisäksi huomioitava seuraavat:

 • Jos altistuminen työssä on vaihtelevaa, PEF-vaihtelua on odotettavissa vain joskus.
 • Liittyykö PEF-vaihtelu työssä tapahtuvaan altistumiseen välittömästi tai viivästyneesti?
 • Inhaloitava kortikosteroidi voi vähentää työpäivien PEF-laskuja. Runsas avaavan lääkkeen käyttö vaikeuttaa myös tulkintaa ja voi parantaa päivän korkeinta puhallusarvoa.
 • Jos aamun ensimmäinen PEF-puhallus on myöhästynyt (esim. vapaapäivän aamuna), huonoin PEF-arvo saattaa siltä päivältä puuttua.
 • Hengitystietulehdus ja puhallustekniikka vaikuttavat tuloksiin. Katso aina myös potilaan merkinnät siitä, mihin matalat puhallusarvot liittyvät.

PEF-työpaikkaseuranta arvioitaessa astmaatikon työkykyä

PEF-työpaikkaseuranta antaa paljon tietoa työn vaikutuksesta astmaoireisiin ja keuhkojen toimintaan, ja sen liittämistä astmaa sairastavan työkyvyn arviointiin suositellaan. Muista erityisesti, jos työssä on altistumista hengitysteitä ärsyttäville tekijöille, kuten esimerkiksi pölylle tai kärylle, lämpötilan vaihteluille tai fyysiselle rasitukselle.

Potilaan astma hoidetaan hänelle parhaiten sopivalla säännöllisellä lääkehoidolla mahdollisimman hyvään hoitotasapainoon, ja seuranta toteutetaan potilaan käyttäessä tätä lääkitystä. Kolmen viikon seuranta on riittävä, muutoin seuranta toteutetaan kuten ammattiastmaepäilyssä.

Työpäivinä esiintyvät matalammat puhallusarvot, suurempi vuorokausivaihtelu ja runsaammat oireet ja/tai avaavaan lääkkeen käyttö sopivat työssä pahenevaan astmaan.

Yhteenvetona

 1. Tee PEF-työpaikkaseuranta aina, kun epäilet ammattiastmaa (tyypilliset oireet ja altistuminen herkistävälle tekijälle tai epäily kosteusvauriosta).
 2. Kun teet seurannan heti, voit tehdä sen ilman hoitavaa astmalääkettä ja saat luotettavan tuloksen.
 3. Opasta hyvin.
 4. Säilytä kaikki alkuperäiset puhallusmerkinnät ja oirepäiväkirja.
 5. Liitä seuranta (tulostuksen lisäksi myös potilaan omat merkinnät) lähetteeseen.
 6. Mikäli epäily ammattiastmasta on taudinkuvan ja muiden tutkimuslöydösten perusteella vahva, tulee selvityksiä jatkaa ammattiastmalle epätyypillisestä PEF-työpaikkaseurannasta huolimatta. Erityisesti säännöllisen lääkityksen aikana tehty seuranta saatetaan tulkita kielteiseksi ammattiastmasta huolimatta.

Täytetyn seurantalomakkeen malli (pdf)

Käyrä 1.  (pdf) Esimerkkejä Vilkan ohjelmalla tulostetuista ammattiastmaan sopivista käyristä. Vilkan ohjelman avulla saadaan graafinen tuloste, jossa on käyrä päivän parhaasta puhallusarvosta ja päivän huonoimmasta puhallusarvosta ja ilmoitettu myös PEF-vuorokausivaihtelu eri päivinä. Työpäivät on varjostettu harmaalla ja vapaapäivät ovat valkoisia.

Hyvin toteutunut PEF-työpaikkaseuranta. Vuorokausivaihtelu on työpäivinä vapaapäiviä suurempaa sopien esim. IgE-välitteiseen herkistymiseen liittyvään ammattiastmaan.

Käyrä 2. (pdf) Osa ammattiastmaan sopivasta käyrästä. Työjaksojen aikana PEF-taso laskee progressiivisesti, vuorokausivaihtelu ei lisäänny merkittävästi. Ensimmäisellä vapaajaksolla PEF-taso palautuu jo ensimmäisenä päivänä, ja toisella vapaajaksolla PEF-taso palautuu lähtötilanteeseen vasta useiden päivien kuluttua

Käyrä 3. (pdf) Osa ammattiastmaan sopivasta käyrästä. PEF-taso laskee progressiivisesti useiden työpäivien kuluessa, vuorokausivaihtelu ei lisäänny merkittävästi. Yhden vapaapäivän aikana PEF-tasossa ei tapahdu korjaantumista. Työjakson jälkeen PEF-taso palautuu lähtötilanteeseen useiden vapaapäivien kuluttua.

Käyrä 4. (pdf) Osa ammattiastmalle epätyypillisestä käyrästä.

Videoita PEF-seurannan tekemisestä

PEF-työpaikkaseuranta
Erikoislääkäri Irmeli Lindström

PEF-työpaikkaseurannan ohjaustilanne