Keuhkojen toimintahäiriöitä voivat olla

 • obstruktio = keuhkoputkien ahtautuminen
 • restriktio = keuhkotilavuuden pieneneminen.

Kun spirometriaan yhdistetään bronkodilaatiokoe lyhytvaikutteisella avaavalla lääkkeellä, voidaan tutkia keuhkoputkien ahtauman palautuvuutta.

Spirometrian indikaatiot ovat

 • keuhkosairauksien diagnostiikka: mahdollinen keuhkojen toimintahäiriö, sen luonne ja vaikeusaste
 • lääkityksen tehon arviointi
 • työkyvyn arviointi
 • toimenpide- ja leikkauskelpoisuusselvitykset
 • työperäisiä keuhkosairauksia diagnostisoitaessa toistuvia sprirometria-mittauksia voidaan käyttää ventilaatiofunktion muutosten seurannassa, esimerkiksi työpaikka- tai kammioaltistusten yhteydessä

Spirometrian kontraindikaatiot (harkintaan tapauskohtaisesti) ovat

 • hengitystieinfektio
 • tuore sydäninfarkti tai epästabiili angina pectoris
 • muu akuutti rintakipu
 • vaikeat rytmihäiriöt
 • hoitamaton tuberkuloosi (yskösvärjäys positiivinen)
 • ilmarinta
 • bronkoskopian tai bronkografian välitön jälkitila
 • tuore vatsan tai keuhkojen alueen leikkauksen jälkitila

Tärkeimmät spirometriassa mitattavat suureet ovat

VC = hidas vitaalikapasiteetti
FVC = nopea vitaalikapasiteetti
FEV1 = uloshengityksen sekunttikapasiteetti
FEV% = FEV1%(VC) tai FEV1%(FVC)
PEF = uloshengityksen huippuvirtaus
MMEF = uloshengityksen keskivaiheen virtausnopeus
MEF50 =uloshengityksen puolivälin virtausnopeus

Tutkittavalle on syytä antaa tarkat lääkitysohjeet ennen spirometriatutkimusta. Ohjeet annetaan sen mukaan, mikä spirometriatutkimuksen indikaatio on. Lääkitysohjeet onkin syytä miettiä tapauskohtaisesti. Tutkimus tehdään yleensä täydellä lääkityksellä selvitettäessä työkykyä, leikkauskelpoisuutta ja lääkehoitovastetta.

Lääkitysohjeet

Silloin kun kyseessä on diagnostinen spirometriatutkimus, tulisi tutkittavan olla ilman seuraavia lääkkeitä:

12 tuntia: lyhytvaikutteiset avaavat inhalaatiolääkkeet Airomir, Bricanyl, Buventol, Ventilastin, Ventoline sekä kromoglikaatti eli Lomudal

24 tuntia: antikolinergit ja niiden yhdistelmävalmisteet Atrodual, Atrovent, Ipramol, Ipraxa, Ipratropiumbromid sekä nedokromiili eli Tilade

48 tuntia: pitkävaikutteiset avaavat inhalaatiolääkkeet Fomeda, Foradil, Formoterol, Oxis, Serevent sekä niiden ja steroidin yhdistelmävalmisteet Innovair, Seretide, Symbicort

3 vrk: teofylliinit, leukotrieeniantagonistit, kaikki yskänlääkkeet

4 vrk: pitkävaikutteinen antikolinergi Spiriva

Mikäli tehdään myös keuhkojen altistuskokeita, tulee lisäksi suun kautta otettavat antihistamiinit tauottaa 5 päivän ajaksi.

Inhaloitavan steroidilääkityksen aloittamista on, mikäli mahdollista, syytä välttää ennen diagnostista spirometriatutkimusta, sillä steroidilääkityksen vaikutus keuhkotuuletukseen on useiden viikkojen kestoinen. Poikkeuksena on astman diagnostisena tutkimuksena annettu steroidilääkehoitokokeilu.

Spirometriatuloksen tulee perustua vähintään kolmeen hyväksyttävään ja yhteneväiseen puhallukseen. Puhallukset tulee tehdä maksimaalisella ulospuhallusvoimalla niin, että puhallus alkaa nopeasti ja kestää riittävän pitkään, aikuisilla vähintään 6 sekuntia. Kahden suurimman FEV1- ja FVC-arvon ero saisi olla korkeintaan 150ml.

Viitearvot

Spirometria-tuloksia verrataan terveestä väestöstä määritettyihin viitearvoihin ja tulokset ilmoitetaan usein prosentteina samanikäisten ja samaa sukupuolta olevien viitearvoista. Suomessa on yleensä käytössä aikuisten kohdalla Viljasen ym. vuonna 1982 julkaisemat viitearvot. Näiden perusteella arvioidaan, onko mahdollinen keuhkofunktion alenema lievä, keskivaikea, vaikea, vai erittäin vaikea. Käyteyt prosentti-rajat vaihtelevat mitatun suureen mukaan. Alla esimerkkkinä FEV1:n ja FVC sekä FEV%:n vaikeusasteen luokittelu perustuen %:iin viitearvosta:

taulukko-viitearvot-keuhkofunktion-alenema

Astman diagnostinen löydös

Astmalle diagnostinen löydös on hengitysteiden ahtautuman merkitsevä palautuminen bronkodilataatiokokeessa. Bronkodilataatiokokeessa tutkittavalle annetaan perusspirometrian jälkeen annostelukammion kautta salbutamolia 0.2 mg kahdesti (eli yhteensä 0.4 mg). Vaihtoehtoisesti voidaan antaa terbutaliini-inhalaatiojauhetta 0,5 mg kahdesti (eli yhteensä 1 mg). Uusi spirometriatutkimus tehdään avaavan lääkkeen antamisen jälkeen uudestaan 10-15 minuutin kuluttua. Ahtauman mahdollinen palautuminen lasketaan muutoksena lähtöarvosta.

Bronkodilataatiolöydös on astmalle diagnostinen silloin, kun FVC ja/tai FEV1 paranee/paranevat vähintään 12% ja vähintään 200 ml.

Spirometrialöydösten mahdollisia virhelähteitä ovat

 • Laitevikoja
  ilmavuodot
  anturivirheet
  ohjelmavirheet
  piirturivirheet
  laskentayksikön ja tietokoneen virheet
 • Tutkimuksen suorittajan virheitä
  virheellinen kalibrointi
  huono potilaan ohjaus ja kannustus
  nenänsulkija puuttuu
  ilmavuoto suupielistä
  väärä puhallusasento
  mittaustulosten väärä valinta
  mittaus- ja laskentavirheet
  väärät viitearvot (aikuiset/lapset, virheelliset esitiedot, esim. ikä, sukupuoli)
 • Potilaasta johtuvia virheitä
  huono yhteistyöhalukkuus
  virheellinen puhallustekniikka
  löysä hammasproteesi
  puhallusta häiritsevät oireet (yskä, rintakipu, jne.)
  lääkitysohjeita ei ole noudatettu