Melu ja sille altistuminen Suomessa

Voimakas yli 135-137dB(C) impulssimaiselle melulle tai (vuosien tai vuosikymmenten) pitkäaikainen yli 80-85dB(A) tasaiselle melulle altistuminen voi aiheuttaa pysyvää sisäkorvatyyppistä kuulonalenemaa. Henkilön melualtistumisessa vapaa-ajan altistumisen osuus voi olla huomattava, erityisesti, jos suojaimia työssä käytetään oikein.

Vuonna 2014 on Suomessa korvattu ammattitautina 439 uutta meluvammaa. Määrä on laskenut vuosien myötä,

Sisäkorvatyyppisen kuulonaleneman riski

Altistuminen lievästi liian voimakkaalle melulle aiheuttaa ensin tilapäisen kuulonaleneman, johon usein liittyy korvan tai korvien soiminen. Pidempiaikainen tai edellistä voimakkaampi altistuminen melulle aiheuttaa pysyvän sisäkorvatyyppisen, yleensä symmetrisen kuulovian.

Meluvammassa kuulokäyrässä todetaan aluksi kuoppa 4 -6 kHz:n taajuudella. Puheen ymmärtäminen hälyssä on tyypillisesti heikentynyttä. Joskus kuulon alenemaan liittyy korvien soimista, joka voi olla subjektiivisesti haittaavampaa kuin pieni kuulonalenema. Myöhemmin, jos melualtistuminen jatkuisi, kuulonalenema laajenisi muille taajuusalueille.

Nykyisin meluvammat ovat useimmiten lieviä.

Melun arviointi

Meluasetus määrää työnantajille velvoitteen selvittää melualtistumiset joko arvioimalla tai tarvittaessa mittauttamalla melualtistuminen pätevällä arvioijalla. Kuulovaurioriskin katsotaan seuraavan pääosin äänenpaineen viikoittaista tai päivittäistä ekvivalentti- eli keskiäänitasoa. Melun keskiäänitasojen arvioinnilla arvioidaan meluntorjunnan toimenpiteiden, kuulosuojainten käytön ja työterveyshuollon määräaikaistarkastusten tarve. Jos meluasetuksen säädöksiä noudatetaan, ei uusia meluvammoja pitäisi työstä johtuen syntyä. Jos meluvamma kuitenkin todetaan, tulisi meluntorjuntatoimenpiteet ja niiden toteutuminen tarkistaa.

Meluvammalle altistavia töitä Suomessa ovat erityisesti Ammattialat, joissa esiintyy voimakasta melua, erityisesti impulssimelua, sekä monesti tärinää kuten kaivos-, metalli-, ja paperiteollisuudessa, asennus- ja korjaustyössä, puolustusvoimissa, poliisin tehtävissä, yms.