leipomotyo

Työterveyshuollon toimintaa ohjaa sitä koskeva lainsäädäntö, ja sen  soveltamisala on sidottu työturvallisuuslakiin. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä,  että työnantaja, joka on velvollinen noudattamaan työturvallisuuslakia, on  velvollinen järjestämään työntekijöilleen työterveyspalveluja. Jos yrityksessä on  yksikin työntekijä, tämä järjestämisvelvollisuus täyttyy.

Yrittäjällä ja muulla omaa työtään tekevällä on yhtä lailla mahdollisuus järjestää itselleen työterveyspalvelut.

Tavoitteena on yhteistoimin edistää:

  • työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisyä
  • työn ja työympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta
  • työntekijöiden terveyttä sekä työ- ja toimintakykyä työuran eri vaiheissa
  • työyhteisön toimintaa.

Työterveyteen ja työturvallisuuteen yhteisesti asetettujen tavoitteiden saavuttamisen edellytyksinä korostuvat yhteistyö, suunnitelmallisuus ja vuorovaikutteisuus.

Työterveysyhteistyö

Hyvä työpaikka edistää oma-aloitteisesti työn turvallisuutta ja terveellisyyttä. Työnantajan ja työntekijän edellytetään myös toimivan yhteistoiminnassa työsuojelun edistämiseksi työpaikalla.Näihin lähtökohtiin pohjautuu toimiva työterveysyhteistyö, jolla tarkoitetaan työnantajan, työntekijöiden tai heidän edustajiensa ja työterveyshuollon  suunnitelmallista ja tavoitteellista yhteistyötä. Työterveyshuoltolaki ohjaa tätä toimintaa.

Yhteistyö ja -toiminta työpaikalla työterveyspalveluja järjestettäessä

Työnantajalla on velvollisuus huolehtia työntekijöidensä turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Huomio tulee kiinnittää työntekijöiden työympäristöön,  työolosuhteisiin sekä työntekijöiden henkilökohtaisiin edellytyksiin työssä. Käytännössä tämä tarkoittaa työolojen ja -tapojen järjestelmällistä ja jatkuvaa seurantaa, niiden arviointia ja kehittämistä. Palvelujen järjestäminen työterveyshuollon ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden avulla ei poista työnantajan velvollisuutta huolehtia työntekijöidensä turvallisuudesta ja terveydestä työhön  liittyvissä tilanteissa.

Työnantajan vastuulla on työterveyshuoltopalvelujen järjestäminen kaikille työntekijöille. Työterveyshuolto tulee järjestää sekä toteuttaa siinä laajuudessa  kuin työpaikan olosuhteet, työ sekä siihen liittyvät muutokset edellyttävät. Työterveyspalvelujen tulee olla järjestetty työntekijöille tasapuolisesti, asettamatta työntekijäryhmiä eri asemaan. Palvelujen tulee olla työntekijöille maksuttomia.

Työterveyspalveluja järjestäessä työnantajan on toimittava yhteistyössä työntekijöiden tai heidän edustajiensa kanssa, ja työntekijöillä on oikeus tehdä  työterveyspalveluja koskevia ehdotuksia. Vastaavalla tavalla työnantajan tulee käsitellä mahdollisia muutoksia työterveyspalveluihin työntekijöiden kanssa.  Työnantajalta edellytetään tietojen antamista riittävän ajoissa ennen päätöksentekoa, jotta aktiivinen vaikuttaminen ja yhteistyö on mahdollista.

Työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyö

Työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyö käynnistyy työnantajan järjestäessä työterveyspalvelut henkilöstölleen. Varsinaisten työterveystarpeiden tunnistaminen ja todentaminen tehdään yhteistyössä työpaikan kanssa. Työpaikkaan  kohdistuva toiminta toteutetaan yhteistyönä työnantajan, työntekijän ja työterveyshuollon välillä. Tavoitteena on vaikuttava toiminta työn, työolojen, terveyden sekä työ- ja toimintakyvyn edistämiseksi.

Työterveyshuollossa toimii useita työterveyden ja työturvallisuuden ammattilaisia, jotka toteuttavat tätä yhteistyötä ja tukevat työpaikkaa toiminnallaan.  Työterveysyhteistyön ytimessä toimivat työpaikalle nimetyt vastuuhenkilöt. He muodostavat ydintiimin, joka useimmiten koostuu työterveyslääkäristä, työterveyshoitajasta, työfysioterapeutista ja työterveyspsykologista.