Terveystarkastuksissa arvioidaan ja tuetaan työkykyä, arvioidaan kuntoutustarvetta, edistetään terveellisiä elämäntapoja, annetaan tietoa työn riskeiltä suojautumiseksi ja kerätään tietoa työstä. Terveydentilan sekä työ- ja toimintakyvyn selvittämiseen tulee käyttää kliinisiä tutkimuksia ja tarvittaessa muita tarkoituksenmukaisia ja luotettavia menetelmiä.

Terveystarkastuksilla pyritään tukemaan työntekijöiden terveyttä ja työssä selviytymistä.

Terveystarkastukseen osallistuvan on tiedettävä, mikä on terveystarkastuksen peruste. Lisäksi hänen on saatava tietoa siitä, mihin ja miten terveystarkastuksen tietoja käytetään ja millaisia jatkotoimenpiteitä sen perusteella mahdollisesti tehdään. Terveystarkastus on aina suoritettava yhteisymmärryksessä työntekijän kanssa.

Jokaisen terveystarkastuksen yhteydessä laaditaan henkilökohtainen terveyssuunnitelma. Yhdessä tarkastettavan kanssa laaditaan terveyssuunnitelma, johon kirjataan terveyden ja työkyvyn kannalta oleellisimmat tavoitteet ja laaditaan konkreettinen suunnitelma niiden saavuttamiseksi muistaen työntekijän voimavarat. On tärkeää sopia myös seurannasta.

Työterveyshuollon ammattihenkilöt määrittelevät yhteistyössä työnantajan ja työntekijöiden edustajien kanssa terveystarkastuksen sisällön. Tarpeiden arvioinnissa ja terveystarkastuksen sisällön suunnittelussa hyödynnetään toimialaa ja työpaikkaa koskevia tietoja sekä työpaikan riskinarvioinnin ja työpaikkaselvityksen tuloksia.

Työterveyshenkilöstön tulee sopia terveystarkastuksiin liittyvistä menettelytavoista työnantajan ja työntekijöiden edustajien kanssa sekä yli 10 henkilön työpaikalla työsuojelun edustajien kanssa. Päävastuu terveystarkastuksista on työterveyslääkärillä.

Terveystarkastuksissa on eroja

Erityinen sairastumisen vaara ja työn asettamat erityisvaatimukset

Terveystarkastuksille on monia eri perusteita ja niiden tavoitteet eroavat toisistaan. Tarkoituksena on ehkäistä mahdollinen työstä aiheutuva haitta terveydelle.

Terveystarkastuksia tulee tehdä työtä aloitettaessa sekä määrävälein sen kestäessä, kun työstä voi aiheutua erityistä sairastumisen vaaraa. Tarkoituksena on ehkäistä mahdollinen työstä aiheutuva haitta terveydelle.

Työtehtävä saattaa asettaa työntekijän terveydelle erityisvaatimuksia. Esimerkiksi palo- ja pelastusalalla savusukeltajan terveysvaatimuksena on hyvä fyysinen ja psyykkinen toimintakyky.

Osallistumisvelvoite

Työnantajan tulee huolehtia, että edellä mainituissa erityistä sairastumisen vaaraa tai terveydellisiä vaatimuksia sisältävissä töissä, työntekijä käy työhön tullessaan terveystarkastuksessa ja toimittaa työnantajalle työterveyshuollon antaman lausunnon sopivuudesta terveytensä puolesta työtehtävään. Työntekijä ei voi ilman perusteltua syytä kieltäytyä terveystarkastuksista.

Terveystarkastus työ- ja toimintakyvyn arvioimisessa ja tukemisessa

Työkykylähtöiset terveystarkastukset ovat tulleet tärkeämmiksi varhaisen tuen toimintamallien yleistymisen sekä sairausvakuutuslain 90 päivän säännön myötä. Terveystarkastukset työ- ja toimintakyvyn arvioimiseksi ja tukemiseksi ovat osa työterveyshuollon lakisääteistä toimintaa. Näissä tarkastuksissa selvitetään jäljellä olevaa työkykyä, arvioidaan työn muokkauksen tarve ja hyödynnetään kuntoutuksen mahdollisuuksia.

Terveystarkastus työllistymiskyvyn edistämisessä

Asetukseen hyvästä työterveyshuoltokäytännöstä on kirjattu terveystarkastusperusteeksi myös työllistymisen terveydellisten edellytysten edistäminen. Terveystarkastus tehdään tarvittaessa silloin, kun henkilö on irtisanottu, tai palvelussuhteen muutoin loppuessa

Kuka tekee terveystarkastukset?

Terveystarkastukset toteuttaa pääsääntöisesti työterveyshoitaja. Työterveyslääkärin tarkastusta tarvitaan esimerkiksi silloin, kun

 • työssä on erityinen sairastumisen vaara tai työ asettaa erityisiä vaatimuksia terveydelle,
 • työntekijällä on työperäiseen sairauteen viittaavia oireita,
 • työntekijällä on aikaisemmin todettu työperäinen sairaus tai ammattitauti,
 • työntekijällä on työkykyyn vaikuttavia sairauksia tai oireita,
 • tarvitaan kuntoutustarpeen arviointi.

Työterveyshuollon ammattihenkilöiden harkintaan perustuen terveystarkastusta voi toteuttaa työterveyshuollon asiantuntija kuten työfysioterapeutti fyysisen toimintakyvyn osalta ja työterveyspsykologi henkisen hyvinvoinnin osalta.

Lausunto terveystarkastuksesta

Osasta terveystarkastuksia laaditaan sopivuuslausunto, esimerkiksi erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttavasta työstä tai tarkastuksista, jotka tehdään työn terveydellisten erityisvaatimusten perusteella. Oikeus antaa lausunto terveystarkastuksista voi olla luvanvarainen. Esimerkiksi säteilytyötä tekevien työntekijöiden terveydentilan seurannasta vastaavalla lääkärillä tulee olla suoritettuna Säteilyturvakeskuksen hyväksymä koulutus.

Sähköiset terveyskyselyt

Osana terveystarkastuksia voidaan kartoittaa työntekijöiden terveydentilaa, työkykyä ja niihin liittyviä riskejä sähköisten kyselylomakkeiden avulla. Sähköiseen terveyskyselyyn vastaamisen jälkeen työntekijä saa palautteen kyselystä. Kyselyn tulosten perusteella työterveyshuolto voi tarvittaessa kutsua työntekijän henkilökohtaiseen tapaamiseen.

Sähköiset terveyskyselyt sopivat hyvin myös, kun työpaikkaselvityksen yhteydessä halutaan selvittää työntekijöiden terveys- ja työkykytilannetta.

Terveyssuunnitelma

Työterveyshuollossa tehdyssä terveystarkastuksessa laaditaan henkilökohtainen terveyssuunnitelma yhteistyössä työntekijän kanssa työkyvyn tukemiseksi. Suunnitelman tarkoituksena on auttaa työntekijää hahmottamaan oma tilanteensa, löytää keinot työkyvyn ja työssä suoriutumisen edistämiseksi sekä työkyvyttömyyden ehkäisemiseksi.

Lähtökohtana ovat työntekijän arvio omasta tilanteestaan ja hänen tarpeensa, joista keskustellaan työterveyshuollon ammattilaisen kanssa. Työterveyshuollon ammattilainen auttaa työntekijää tunnistamaan keskeiset terveyttä ja työkykyä uhkaavat ja tukevat tekijät.

Tarkastelun kohteena ovat:

 • työ
 • terveys
 • elämäntavat ja
 • elämäntilanne.

Tarpeiden pohjalta työntekijä asettaa tavoitteet joihin hän sitoutuu ja joiden saavuttamiseen hän pyrkii yhdessä työterveyshuollon ammattilaisten kanssa. Tavoitteiden tulee olla niin realistisia, että ne ovat saavutettavissa sekä niin konkreettisia, että niiden toteutumista on mahdollista seurata.

Seuraavaksi sovitaan yhdessä keinot tavoitteiden saavuttamiseksi. Kun keinoja pohditaan, hyviä kysymyksiä ovat:

 • Mitä minä voin tehdä oman terveyteni ja työkykyni eteen?
 • Mitä työpaikalla voi tehdä?
 • Mitä työterveyshuolto voi tehdä?

Kirjallinen suunnitelma on työntekijän ja työterveyshuollon yhteinen väline. Siihen kirjataan tarpeet, tavoitteet, sovitut toimenpiteet ja niiden toteuttajat, aikataulu ja miten suunnitelmaa seurataan.

Terveyssuunnitelma kirjataan työterveyshuollon potilastietojärjestelmään sekä annetaan työntekijälle. Suunnitelman toteutumista seurataan yhdessä sovituin välein ja tavoin.