Jos työhön liittyy suuri tapaturman vaara, sitä saa työturvallisuuslain mukaan tehdä vain henkilö, joka on erikseen todettu tehtävään sopivaksi. Tämä koskee paitsi tehtävän edellyttämää koulutusta ja perehdytystä, myös terveydentilaa ja siihen rinnastettavaa henkilökohtaista sopivuutta. Riskinarvioinnista ja -hallinnasta vastaa työnantaja. Terveydellisen sopivuuden arviointiin työnantajan tulee käyttää työterveydenhuollon asiantuntijoita.

Eräissä työtehtävissä, esimerkiksi liikenneammateissa ja panostajan työssä, toimivaltainen viranomainen on määritellyt terveydentilaa koskevat vähimmäisvaatimukset ja niitä koskevan valvonnan. Yleinen suuntaus on viime vuosina kuitenkin ollut se, että viranomaisten määräämien tarkastusten ja valvonnan määrä ja merkitys ovat vähentyneet. Esimerkiksi ajoterveyttä koskeva seuranta on siirtynyt kaikkiin terveydenhuollon hoitokontakteihin liittyväksi. Valvonta ei vapauta ammattiliikenteessä toiminnanharjoittajaa edellä mainitusta työturvallisuuslain mukaisesta vastuusta.

Tarpeen arviointi

Terveystarkastuksen tarve perustuu työssä tai työolosuhteissa todettuun erityiseen tapaturman vaaraan. Tällöin osa riskien hallintaa on se, että tehtävään valitaan vain siihen sopivat henkilöt.

Mikäli johtopäätös riskianalyysistä edellyttää, voidaan työntekijän terveydentilalle tai muille ominaisuuksille (kuten esimerkiksi näkökyvylle) määritellä erityisiä vaatimuksia. Erityisvaatimusten arviointi perustuu työpaikalla ja työolosuhteissa tehtävään riskien arviointiin. Siten myös kaikki terveydentilaa tai esimerkiksi aisteja koskevat erityisvaatimukset tulee pystyä perustelemaan.

Terveydentilaa koskevia vaatimuksia arvioitaessa voidaan usein lähtökohdaksi ottaa vastaavat viranomaisten määrittelemät vähimmäisvaatimukset, mutta toimintaympäristökohtaisen riskianalyysin niin vaatiessa vaatimustaso voi olla korkeampikin. Korkeamman vaatimustason määrittelee työterveyshuolto yhteistyössä työnantajan kanssa. Erityisen suuria riskitasoja saattaa löytyä esimerkiksi matkustajaliikenteestä ja raskaan kaluston kuljetuksista mikäli työvuorojärjestelyt ovat vireystilan suhteen erityisen vaativia.

Työnantaja vastaa liikenteeseen liittyvästä turvallisuudesta myös suljetulla tehdasalueella, minne rata- ja tieliikennettä koskevat viranomaismääräykset eivät yllä. Mikäli turvallisuusympäristö sitä edellyttää, myös siellä tulee noudattaa terveydentilaa koskevia vähimmäisvaatimuksia.

Alkutarkastus

Alkutarkastus tulee tehdä ennen erityistä tapaturman vaaraa aiheuttavien työtehtävien aloittamista. Kun terveydentilavaatimukset liittyvät erityistehtävään ja työntekijän kohdalla vaatimukset eivät täyty, on syytä huomioida, että työntekijä voi edelleen osallistua niihin työtehtäviin joihin ei liity erityisiä terveydentilaa koskevia vaatimuksia.

Määräaikaistarkastukset

Määräaikaistarkastukset suunnitellaan toteutettavaksi tarkastusten sisällöstä riippuen yleensä 1-3 vuoden välein. Seurantaväli määritellään terveystarkastuksen yhteydessä. Terveystarkastus tehdään myös sairausvaiheiden yhteydessä, esimerkiksi pidemmän työkyvyttömyysjakson jälkeen sekä työntekijän terveydentilan ja työkyvyn sitä edellyttäessä.

Tapaturma- ja läheltä piti tilanteiden yhteydessä on aina syytä arvioida, onko terveydentilaan liittyvillä tekijöillä yhteyttä tapahtumaan.

Tavoitteet

Terveystarkastukset ja niihin liittyvä sopivuuden arviointi ovat osa työn ja työolosuhteiden riskien hallintaa. Tavoitteena voi olla työntekijöiden, asiakkaiden ja joskus myös työpaikan prosessien tai materiaalin suojelu. Viranomaisen edellyttämissä tarkastuksissa, kuten esimerkiksi Trafin ajoterveystarkastuksessa, arvioidaan periaatteessa ajoterveysvaatimusten täyttymistä. Työterveyshuollon toteuttamassa terveystarkastuksessa tähtäimessä ovat paitsi sopivuuden arviointi ja seuranta, myös esimerkiksi ajoterveyttä uhkaavien riskitekijöiden ennaltaehkäisy ja mahdollisten ongelmien varhainen toteaminen sekä tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus.

Lausunto terveystarkastuksesta erityisiä terveysvaatimuksia edellyttävään työhön

Sopivuuslausunnon erityisiä terveysvaatimuksia edellyttävään työhön antaa pääsääntöisesti työterveyslääkäri. Lausuntoon kirjataan kelpoisuus, jonka arvio ilmaistaan lausunnossa skaalalla sopiva/rajoituksin sopiva/ei sopiva ja voimassaoloaika. Jos työntekijä on rajoituksin sopiva terveydentilan puolesta kyseiseen työhön, kirjataan lausuntoon rajoitukset työn tekemiselle ja lausunnon voimassaoloaika. Sen ei tule sisältää työntekijän terveydentilaa koskevaa tietoa.

Lausunto työntekijän sopivuudesta terveydentilan puolesta erityisiä terveysvaatimuksia edellyttävään työhön annetaan työntekijälle toimitettavaksi työnantajalle. Tarkastettavalle tulee tarvittaessa ja mielellään kirjallisesti antaa tietoa esimerkiksi seuraavassa tarkastuksessa vaadittavista lisätutkimuksista tai esimerkiksi hoidon tai seurannan tarpeesta. Mikäli terveyttä koskevat vaatimukset eivät täyty, asianomaiselle on perusteltava, mihin kielteinen päätös perustuu.