tyoterveyslaakari

Työterveyshoitaja ja työterveyslääkäri ovat työterveyshuollon ammattihenkilöitä, jotka vastaavat palvelujen kokonaisuudesta ja toteuttavat niistä suuren osan. He käyttävät työfysioterapeutin, työterveyspsykologin ja muiden asiantuntijoiden erityisosaamista silloin, kun sitä tarvitaan. Muita työterveyshuollossa työskenteleviä asiantuntijoita ovat työhygienian, ergonomian, liikunnan, tekniikan, työnäkemisen, ravitsemuksen, puheterapian, sosiaalialan ja maatalouden asiantuntijat sekä muut kuin työterveyshuollon erikoislääkärit.

Työterveyshuollon ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden tulee olla ammatillisesti riippumattomia työnantajista, työntekijöistä ja heidän edustajistaan.

Työterveyshuollossa toimivilla tulee olla toimeen vaadittava pätevyys, ja heidän tulee ylläpitää tietojaan ja taitojaan riittävällä täydennyskoulutuksella.

Työterveyshoitaja

Työterveyshoitaja vastaa asiakasyritysten työterveyshuollon tarkoituksenmukaisesta ja taloudellisesta kokonaissuunnittelusta, koordinoinnista, toteutumisen ja vaikuttavuuden seurannasta sekä laadun kehittämisestä asiakasyritysten tarpeiden mukaan.

Tehtävässään työterveyshoitaja noudattaa hyvää työterveyshuoltokäytäntöä yhteistyössä työterveyshuoltoa toteuttavien osapuolten kanssa. Hän käyttää apunaan eri alojen asiantuntijoita tarkoituksenmukaisesti.

Työterveyshoitaja on työterveyshuollon ammattihenkilö ja terveyden edistämisen asiantuntija. Hän tekee työtään menetelmillä, jotka edistävät työntekijöiden hyvinvointia sekä fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista terveyttä ja jotka ehkäisevät sairauksia ja vaivoja. Työssä on otettava huomioon työelämässä ja yhteiskunnassa tapahtuvat muutokset ja niiden vaikutukset työntekijöiden ja työyhteisöjen terveyteen.

Tehtäviin kuuluu työyhteisöjen työ- ja toimintakykyä edistävien toimintojen suunnittelu, koordinointi, toteutus ja seuranta yhteistyössä muiden työterveyshuollon ammattiryhmien, asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Lisäksi työterveyshoitaja huolehtii yhteistyössä asiakasyritysten kanssa työterveyshuollon toimintasuunnitelmien laatimisesta ja korvauksiin liittyvästä ohjauksesta, seurannasta ja muusta yhteistyöstä sekä vastaa aktiivisesta yhteydenpidosta ja hyvään työterveyshuoltokäytäntöön kuuluvien toimintamuotojen toimeenpanosta.

Työterveyshoitaja toteuttaa
  • työpaikkaselvityksiä
  • terveystarkastuksia
  • terveysneuvontaa
  • ensiapuvalmiuden suunnittelua
  • terveydenhoitotyöhön liittyvää koulutusta ja työterveyshuoltopainotteista sairaanhoitoa
  • työkyvyn edistämistä ja seurantaa itsenäisesti ja yhteistyössä työterveyslääkärin ja tarvittavien asiantuntijoiden kanssa kehittäen työterveyshuoltotoimintaa työpaikan tarpeiden mukaan.

Työterveyslääkäri

Työterveyslääkäri on työterveyshuollon ammattihenkilö, joka toimii työterveyshuollossa lääketieteellisenä asiantuntijana. Hän auttaa työnantajaa arvioimaan ja hallitsemaan työympäristön terveydellisiä riskejä ja auttaa työntekijöitä huolehtimaan työkyvystään.

Työterveyslääkäri arvioi sekä työnhakijan että työntekijän terveydentilaa ja työkykyä suhteessa työn vaatimuksiin. Hän ehkäisee, tunnistaa ja hoitaa työperäisiä sairauksia ja työtapaturmia sekä arvioi kuntoutustarvetta.

Kokonaisvaltaiseen työterveyshuoltoon kuuluu myös muu sairauksien ennaltaehkäisy ja hoito, jolloin terveitä työpäiviä menetetään mahdollisimman vähän.

Työterveyslääkäri toimii yhdessä työterveyshoitajan ja muun työterveyshuoltohenkilöstön kanssa ja tiiviissä yhteistyössä työpaikkojen edustuksen kanssa työntekijöiden terveyden  ja turvallisuuden hyväksi, noudattaen työterveyshuoltolaissa määriteltyä työterveyshuollon sisältöä sekä hyvää työterveyshuoltokäytäntöä.

Työfysioterapeutti

Työfysioterapeutti on työterveyshuollon asiantuntija, jonka työssä on keskeistä työn ja työympäristön kehittäminen terveyttä ja työkykyä tukevaksi. Lisäksi hän suunnittelee ja toteuttaa työpaikan mukauttamisratkaisuja yhteistyössä työntekijän, työnantajan ja työterveyshuollon kanssa. Työ painottuu terveyden edistämiseen ja työhön liittyvien sairauksien ennaltaehkäisyyn. Työfysioterapeutti toimii työterveyshuollossa yhteistyössä työterveyshuollon ammattihenkilöiden sekä muiden asiantuntijoiden kanssa moniammatillisessa tiimissä.

Keskeisiä työfysioterapeutin tehtäviä ovat
  • työpaikan työtilojen, työmenetelmien ja työvälineiden kehittäminen ergonomiaa soveltaen
  • työn fyysisen kuormittavuuden ja sen terveydellisen merkityksen arviointi
  • työntekijöiden työ- ja toimintakyvyn edistäminen
  • työterveyshuollon moniammatillisiin kuntoutusprosesseihin osallistuminen työterveysyhteistyössä asiakasyritysten kanssa.

Työpaikoilla työfysioterapeuttien toiminta perustuu pääasiassa työterveyshuollon ammattihenkilöiden (työterveyshoitajat ja -lääkärit) tarveharkintaan. Työfysioterapeutit osallistuvat  työpaikan työkykyä ylläpitävän toiminnan suunnitteluun ja siihen liittyvien ryhmien ohjaukseen. He voivat osallistua muun muassa työpaikkakäynneille, tehdä fyysiseen toimintakykyyn  liittyviä terveystarkastuksia ja ottaa asiakkaita yksilövastaanotolle työterveyshoitajan tai -lääkärin tarveharkinnan perusteella. Yhdessä asiakkaan ja tarvittaessa työantajan edustajan kanssa kartoitetaan työntekijän fyysiseen työ- ja toimintakykyyn liittyviä asioita sekä etsitään niihin ratkaisuja. Työfysioterapeutit antavat ohjausta tuki- ja liikuntaelinten ongelmissa sekä liikunnan  vaikutuksista erilaisten sairauksien hoidossa ja ehkäisyssä.

Työterveyspsykologi

Työterveyspsykologi tukee yksilöiden työ- ja toimintakykyä sekä työyhteisöjen toimivuutta osana työterveyshuollon moniammatillista tiimiä. Hänen asiantuntemustaan voi hyödyntää työpaikkaselvityksessä kuormitustekijöiden ehkäisemiseksi tai varhaiseksi tunnistamiseksi. Työn yksi toimintamuoto on yksilövastaanotto, johon asiakas voi tulla työterveyshoitajan tai -lääkärin lähettämänä. Vastaanotolla työterveyspsykologi kartoittaa yhdessä asiakkaan kanssa tämän työkykyyn ja työhyvinvointiin liittyviä asioita. Vastaanotolla voidaan tehdä myös psykologisia tutkimuksia, jotka liittyvät esimerkiksi muistiin, oppimiseen, keskittymiskykyyn, ongelmanratkaisutaitoihin ja työmotivaatioon. Tavoitteena on ennaltaehkäistä, tukea ja hoitaa asiakkaan työkykyä sekä hyvinvointia työssä. Työterveyspsykologi osallistuu myös työyhteisöjen hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistämiseen. Hän voi esimerkiksi selvittää työyhteisön ongelmatilanteita ja tehdä ehdotuksia niiden ratkaisemiseksi.

Lisäksi työterveyspsykologi toimii esimiesten tukena antaen tietoja, neuvontaa ja ohjausta työyhteisön vuorovaikutukseen ja ristiriitatilanteisiin tai  muutoksiin liittyvissä asioissa.

Kriittisten tilanteiden (onnettomuuksien, tapaturmien, uhka- ja väkivaltatilanteiden)  ehkäisevä ja sairauksia lievittävä stressinhallintatyö on ollut viime vuosina kasvava tehtäväalue.