tyoterveysyteistyo

Hyvä työpaikka edistää oma-aloitteisesti työn turvallisuutta ja terveellisyyttä. Työnantajan ja työntekijän edellytetään toimivan yhteistoiminnassa työsuojelun edistämiseksi työpaikalla.

Näihin lähtökohtiin pohjautuu toimiva työterveysyhteistyö, jolla tarkoitetaan työnantajan, työntekijöiden tai heidän edustajiensa ja työterveyshuollon suunnitelmallista ja tavoitteellista yhteistyötä. Työterveyshuoltolaki ohjaa tätä toimintaa.

Yhteistyö ja -toiminta työpaikalla työterveyspalveluja järjestäessä

Työnantajalla on velvollisuus huolehtia työntekijöidensä turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Huomio tulee kiinnittää työntekijöiden työympäristöön, työolosuhteisiin sekä työntekijöiden henkilökohtaisiin edellytyksiin työssä. Käytännössä tämä tarkoittaa työolojen ja -tapojen järjestelmällistä ja jatkuvaa seurantaa, niiden arviointia ja kehittämistä.

Palvelujen järjestäminen työterveyshuollon ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden avulla ei poista työnantajan velvollisuutta huolehtia työntekijöidensä turvallisuudesta ja terveydestä työhön liittyvissä tilanteissa. Työnantajan vastuulla on työterveyshuoltopalvelujen järjestäminen kaikille työntekijöille.

Työterveyshuolto tulee järjestää sekä toteuttaa siinä laajuudessa kuin työpaikan olosuhteet, työ sekä siihen liittyvät muutokset edellyttävät. Työterveyspalvelujen tulee olla järjestetty työntekijöille tasapuolisesti, asettamatta työntekijäryhmiä eri asemaan. Palvelujen tulee olla työntekijöille maksuttomia.

Työterveyspalveluja järjestäessä työnantajan on toimittava yhteistyössä työntekijöiden tai heidän edustajiensa kanssa, ja työntekijöillä on oikeus tehdä työterveyspalveluja koskevia ehdotuksia. Vastaavalla tavalla työnantaja tulee käsitellä mahdollisia muutoksia työterveyspalveluihin työntekijöiden kanssa. Aktiiviseen vaikuttamiseen ja yhteistyöhön mahdollistaminen edellyttää työnantajalta tietojen antamista riittävän ajoissa ennen päätöksen tekoa, jotta työterveyshuoltoon liittyvien ehdotuksien antaminen ja yhteinen käsittely mahdollistetaan.

Työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyö

Työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyö käynnistyy työnantajan järjestäessä työterveyspalvelut henkilöstölleen. Varsinaisten työterveystarpeiden tunnistaminen ja todentaminen tehdään yhteistyössä työpaikan kanssa. Työpaikkaan kohdistuva toiminta toteutetaan yhteistyönä työnantajan, työntekijän ja työterveyshuollon välillä. Tavoitteena on vaikuttava toiminta työn, työolojen, terveyden sekä työ- ja toimintakyvyn edistämiseksi.

Työterveyshuollossa toimii useita työterveyden ja työturvallisuuden ammattilaisia, jotka toteuttavat tätä yhteistyötä ja tukevat työpaikkaa toiminnallaan. Työterveysyhteistyön ytimessä toimivat työpaikalle nimetyt vastuuhenkilöt. He muodostavat ydintiimin, joka useimmiten koostuu työterveyslääkäristä, työterveyshoitajasta, työfysioterapeutista ja työterveyspsykologista.